Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Putnowicach

Sygnatura
36/273/0
Daty skrajne
1954-1957
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły z sesji GRN w Putnowicach z lat 1954-1957 (sygn. 1-4); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Putnowicach z lat 1955-1957 (sygn. 5-7); zebrania wiejskie GRN Putnowice z 1955 r. (sygn. 8); kontrole i inspekcje zewnętrzne z 1957 r. (sygn. 9); budżety gromady z lat 1955-1957 (sygn. 10-12)

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Putnowicach, powiat chełmski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1954 r., uchwałą nr 7 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1958 r., na podstawie uchwały nr 18a/57 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 28 września 1957 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się w Putnowicach. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Do zadań, wg ustawy, każdej rady narodowej należało dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Daty skrajne:

1954-1957

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1957, 1954-1957.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

12

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

12

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak