Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Turowcu

Sygnatura
36/278/0
Daty skrajne
1958-1963
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły z sesji GRN w Turowcu z lat 1958-1961 (sygn. 1-4); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z 1961 r. (sygn. 5); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1958-1961 (sygn. 6); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Turowcu z lat 1958, 1960-1961 (sygn. 7-9); protokoły narad sołtysów z lat 1960-1963 (sygn. 10-11); zebrania wiejskie GRN Turowiec z 1961 r. (sygn. 12); ankieta o sytuacji gospodarczej gromady z 1960 r. (sygn. 13); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1958-1961 (sygn. 14-15); budżety gromady z lat 1958-1961 (sygn. 16-19); sprawozdania budżetowe z lat 1958-1961 (sygn. 20-22)

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Turowcu, powiat chełmski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1957 r., uchwałą nr 18a/57 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 28 września 1957 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1962 r., na podstawie uchwały nr 15/61 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 30 grudnia 1961 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się w Turowcu. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Do zadań, wg ustawy, każdej rady narodowej należało dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Daty skrajne:

1958-1963

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1958-1963.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

22

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

22

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak