Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wojsławicach

Sygnatura
36/280/0
Daty skrajne
1955-1972[1973]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły z sesji GRN w Wojsławicach z lat 1955-1972 (sygn. 1-18); sprawy organizacyjne GRN z lat 1963-1972 (sygn. 19); spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1969-1972 (sygn. 20-21); komisje stałe GRN z lat 1958-1962, 1965-1968, 1970-1972 (sygn. 22-23); Komisja Dróg i Urządzeń Gromadzkich z lat 1955-1956 (sygn. 25); Komisja Mienia Gromadzkiego z lat 1958-1972 (sygn. 26-37); Komisja Finansów z lat 1955-1956, 1958-1964 (sygn. 38-44); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1965-1971 (sygn. 45-51); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1955-1963 (sygn. 52-56); Komisja, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1966-1971 (sygn. 57-59); Komisja Mandatowa z lat 1959, 1962-1963 (sygn. 60-63); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1966-1971 (sygn. 64-69); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1958-1963 (sygn. 70-75); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1964-1972 (sygn. 76-82); ewidencja wniosków stałych z lat 1962-1972 (sygn. 83); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Wojsławicach z lat 1955-1971 (sygn. 84-100); sprawy organizacyjne Prezydium GRN z lat 1960-1972 (sygn. 101-102); ewidencja sołtysów i odbytych zebrań wiejskich z lat 1961-1971 (sygn. 103); protokoły z sesji i narad sołtysów z lat 1959-1961, 1965-1972[1973] (sygn. 104-108); zebrania wiejskie GRN Wojsławice z lat 1955-1972 (sygn. 109-124); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1961-1970 (sygn. 125); organizacja organów Prezydium GRN z lat 1960-1972 (sygn. 126); plany gospodarcze z lat 1962, 1964-1969 (sygn. 127-133); ankieta o sytuacji gospodarczej z 1960 r. (sygn. 134); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1957-1967, 1969-1972 (sygn. 135-145); budżety gromady, plan funduszu gromadzkiego z lat 1955-1959, 1961-1968, 1971-1972 (sygn. 146-162); sprawy notarialne z lat 1967-1968 (sygn. 163); sprawy osobowe radnych, członków Prezydium, komisji - ewidencja personalna, bez daty, (sygn. 164)

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wojsławicach, powiat chełmski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1954 r., uchwałą nr 7 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1973 r., na podstawie uchwały nr XXI/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 1972 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się w Wojsławicach. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Do zadań, wg ustawy, każdej rady narodowej należało dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Daty skrajne:

1955-1972[1973]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1955-1973.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

164

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

164

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak