Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Podedwórzu

Sygnatura
36/287/0
Daty skrajne
1954-1972
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły z sesji GRN w Podedwórzu z lat 1954-1969 (sygn. 1-10); spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1964-1968 (sygn. 11); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1955-1956, 1958-1972 (sygn. 12-28); Komisja Budżetowo-Finansowa, następnie Finansów z lat 1955-1964 (sygn. 29-38); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1965-1972 (sygn. 39-46); Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia z lat 1955-1956 (sygn. 47-48); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1958-1965 (sygn. 49-56); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1966-1972 (sygn. 57-63); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1955, 1958-1963 (sygn. 64-70); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1964-1972 (sygn. 71-79); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1964, 1966, 1970-1972 (sygn. 80-84); działalność i skład osobowy komisji stałych GRN z lat 1961-1968 (sygn. 85); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Podedwórzu z lat 1955-1969, 1972 (sygn. 86-92); protokoły z odpraw sołtysów z lat 1960-1967 (sygn. 93-97); protokoły z wyborów sołtysów i podsołtysów na kadencję 1971-1973 z 1970-1971 (sygn. 98); zebrania wiejskie GRN Podedwórze z lat 1960, 1962-1972 (sygn. 99-110); protokoły zebrań wiejskich Koła Gospodyń Wiejskich z lat 1969-1971 (sygn. 111); sprawozdania roczne i okresowe z działalności GRN, Prezydium GRN, komisji oraz biura gromadzkiego z lat 1963-1966, 1968-1970 (sygn. 112-113); ewidencja godeł i pieczęci z 1971 r. (sygn. 114); programy rozwoju gromady na lata 1960-1975 z lat 1959-1962, 1964-1965, 1970-1972 (sygn. 115-119); plany i programy gospodarcze gromady z lat 1961-1970, 1972 (sygn. 120-130); ocena aktualnego stanu gospodarki rolnej oraz podstawowe zadania produkcyjne na lata 1968-1970, bez daty (sygn. 131); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1960, 1962-1972 (sygn. 132-144); budżety gromady, plany funduszu gromadzkiego, sprawozdania finansowe z lat 1955, 1959-1963, 1965-1972 (sygn. 145-160); akta zbiorcze urodzeń, zgonów i małżeństw z 1970 r. (sygn. 161-162)

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Podedwórzu, powiat włodawski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1954 r., uchwałą nr 17 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1973 r., na podstawie uchwały nr XXI/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 1972 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się w Podedwórzu. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Do zadań, wg ustawy, każdej rady narodowej należało dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Daty skrajne:

1954-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1972, 1954-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

162

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

162

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak