Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rudzie Hucie

Sygnatura
36/291/0
Daty skrajne
1954-1972
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły z sesji GRN w Rudzie Hucie z lat 1954-1972 (sygn. 1-18); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1962-1972 (sygn. 19-26); Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych z lat 1965-1972 (sygn. 27-34); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1968-1972 (sygn. 35-38); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1962-1971 (sygn. 39-48); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1962-1972 (sygn. 49-55); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Rudzie Hucie z lat 1956-1972 (sygn. 56-72); protokoły z narad i odpraw sołtysów z lat 1962-1972 (sygn. 73-81); zebrania wiejskie GRN Ruda Huta z lat 1962-1972 (sygn. 82-101); rejestr wniosków i postulatów z zebrań wiejskich z lat 1968-1969 (sygn. 102); rejestr protokołów zebrań wiejskich z lat 1971-1972 (sygn. 103-104); organizacja organów Prezydium GRN z lat 1967-1972 (sygn. 105); program rozwoju gromady z lat 1961-1970 (sygn. 106-107); plany gospodarcze gromady z lat 1962-1972 (sygn. 108-117); sprawozdawczość i statystyka z lat 1967-1972 (sygn. 118-122); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1962-1972 (sygn. 123-132); budżety gromady i fundusz gromadzki z lat 1958-1960, 1962-1972 (sygn. 133-146); sprawozdania budżetowe z lat 1964, 1966-1969, 1971-1972 (sygn. 147-153); aktywizacja gromady - czyny społeczne, 1970-1971 (sygn. 154); sprawy archiwum zakładowego Prezydium GRN w Rudzie Hucie z lat 1971-1972 (sygn. 155)

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rudzie Hucie, powiat chełmski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1954 r., uchwałą nr 7 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1973 r., na podstawie uchwały nr XXI/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 1972 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się w Rudzie Hucie. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Do zadań, wg ustawy, każdej rady narodowej należało dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Daty skrajne:

1954-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1972, 1954-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

155

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

155

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak