Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Woli Korybutowej

Sygnatura
36/295/0
Daty skrajne
1955-1959
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły z sesji GRN w Woli Korybutowej z lat 1957-1959 (sygn. 1-3); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1956, 1959 (sygn. 4-5); Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia z lat 1955, 1957 (sygn. 6-7); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1958-1959 (sygn. 8-9); Komisja Mienia Gromadzkiego z 1959 r. (sygn. 10); Komisja Rolnictwa z lat 1955-1956 (sygn. 11-14); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1958-1959 (sygn. 15-16); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Woli Korybutowej z lat 1955, 1957 (sygn. 17-18); działalność organów kolegialnych z lat 1956-1957 (sygn. 19-20); protokoły narad i odpraw sołtysów z lat 1958-1959 (sygn. 21); zebrania wiejskie GRN Wola Korybutowa z lat 1955, 1957, 1959 (sygn. 22-24); kontrole i zarządzenia pokontrolne z lat 1956-1957 (sygn. 25-26); plan i budżet gromady na rok 1959, bez daty (sygn. 27)

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Woli Korybutowej, powiat chełmski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1954 r., uchwałą nr 7 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1960 r., na podstawie uchwały nr 10/59 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 28 sierpnia 1959 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się w Woli Korybutowej. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Do zadań, wg ustawy, każdej rady narodowej należało dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Daty skrajne:

1955-1959

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1955-1959, 1955-1959.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

27

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

27

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak