Powiatowy Inspektorat Statystyczny we Włodawie

Sygnatura
36/305/0
Daty skrajne
1962-1975
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

zarządzenia i wytyczne GUS i WUS (sygn. 1); plany pracy PIS (sygn. 2-4); rzeczoznawczy i informatorzy PIP (sygn. 5-12); inspekcje GUS i WUS (sygn. 13-16); instrukcja kancelaryjna i spisy akt przekazywanych do archiwum i na makulaturę (sygn. 17-20); program badań i plan opracowań statystycznych (sygn. 21-25); zarządzenia, instrukcje, wytyczne i formularze sprawozdawczości statystycznej GUS (sygn. 26-34); wykazy sprawozdań wpływających do PIS (sygn. 35-41); wykazy jednostek sprawozdawczych i numerów statystycznych (sygn. 42-45); spis rolniczy i jego wyniki (sygn. 46-130); inne badania masowe, wyniki (sygn. 131-141); sprawozdawczość statystyczna z poszczególnych działów gospodarki narodowej (sygn. 142-300); sprawozdawczość statystyczna finansowa (sygn. 301); wyniku badań statystycznych (sygn. 302-314); karty statystyczne, metryki, tablice robocze (sygn. 315-320); podział terenu na rejony statystyczne i obwody spisowe (sygn. 321-324); miesięczne informacje statystyczne o realizacji ważniejszych zadań gospodarczych (sygn. 325-336); sprawozdania statystyczne z wykonania planu oraz o sytuacji gospodarczej powiatu (sygn. 337-347); inne sprawozdania statystyczne (sygn. 348-354)

Dzieje twórcy:

Powiatowy Inspektorat Statystyczny we Włodawie funkcjonował w latach 1962-1975. Siedziba inspektoratu mieściła się we Włodawie. Status prawny – administracja specjalna, statystyka. Do podstawowych zadań PIS należało: prowadzenie badań statystycznych dotyczących życia gospodarczego i społecznego na terenie jego działania ze szczególnym uwzględnieniem zadań określonych w terenowych planach gospodarczych, na podstawie różnych opracowań statystycznych ustalonych przez GUS w ramach programu badań statystycznych zatwierdzonych przez Radę Ministrów; opracowanie wyników prowadzonych badań z uwzględnieniem analizy statystyczno-ekonomicznej oraz przygotowania opracowań i informacji statystycznych służących potrzebom planowania i zarządzania terenowych organów administracji państwowej; współudział w przeprowadzaniu spisów powszechnych i innych badań masowych; kontrola wpływających sprawozdań oraz zbiorcze ich opracowanie; dokonywanie kontroli prawidłowości prac statystycznych w jednostkach sprawozdawczych.

Daty skrajne:

1962-1975

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1962-1975, 1962-1975.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

354

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

354

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak