Wojewódzka Rada Narodowa w Chełmie

Sygnatura
36/306/0
Daty skrajne
1975-1990
Liczba serii
9
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Wybory (informacje z przebiegu wyborów i składy osobowe komitetów samorządu mieszkańców, oraz ławników i członków kolegiów ds. wykroczeń) z lat 1975-1978, 1981-1982, 1985, 1988, sygn. 1-4, 386-393; 2. Sesje Wojewódzkiej Rady Narodowej w Chełmie (protokoły sesji, uchwały rady, listy obecności radnych, sprawozdania opisowe o sytuacji gospodarczej i politycznej na terenie województwa, sprawozdania z działalności zakładów pracy, szkół i innych instytucji) z lat 1975-1990, sygn. 8, 13-51; 3. Rady narodowe stopnia podstawowego (protokoły z sesji gminnych i miejskich rad narodowych woj. chełmskiego, uchwały, plany pracy rad i komisji, informacje z działalności, sprawozdania z wykonania planu i budżetu miast i gmin, dane dotyczące ilości odbytych sesji, podjętych uchwał, frekwencja radnych na sesjach, zmiany w składach osobowych gminnych i miejskich rad z lat 1975-1983, 1987-1990 sygn. 52-116, 383-385; 4. Posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Chełmie (protokoły z posiedzeń, uchwały prezydium, postanowienia prezydium, plany pracy prezydium i komisji, oraz informacje z działalności) z lat 1975-1990, sygn. 117-161; 5. Radni Wojewódzkiej Rady Narodowej w Chełmie (kwestionariusze kandydatów na radnych, plany spotkań radnych z wyborcami, realizacja postulatów i wniosków ze spotkań radnych z wyborcami, informacje dotyczące aktywności radnych) z lat 1975-1984, sygn. 162-180; 6. Samorząd mieszkańców miast (protokoły z posiedzeń komitetów samorządu, sprawozdania opisowe z działalności, wykazy oraz informacje statystyczne dotyczące ilości członków) z lat 1975 –1977, 1988, sygn. 5-7; 7. Komisje stałe Wojewódzkiej Rady Narodowej w Chełmie (protokoły z posiedzeń, plany pracy, sprawozdania z działalności, realizacja wniosków) z lat 1975-1990, sygn. 216-221, 228-347, 353-368; 8. Komisje doraźne Wojewódzkiej Rady Narodowej w Chełmie (protokoły z posiedzeń, plany pracy, rejestracja i realizacja wniosków) z lat 1975-1990, sygn. 181-215, 222-227, 348-352, 373-382; 9. Biuro Wojewódzkiej Rady Narodowej w Chełmie (statut biura, plany pracy, zakresy czynności pracowników) z lat 1975-1977, 1979-1980, 1982-1983, 1988, sygn. 369-372.

Dzieje twórcy:

Wojewódzka Rada Narodowa w Chełmie, jako podstawowy organ władzy państwowej, funkcjonowała w latach 1975-1990. Siedziba rady mieściła się przy Placu PKWN 1 w Chełmie. Status prawny – administracja ogólna. Wojewódzka Rada Narodowa w Chełmie, jako podstawowy organ władzy państwowej i samorządu społecznego na terenie województwa, była organem programującym i planującym procesy społeczno-gospodarcze województwa. Swoje zadania rada wykonywała na sesjach, przy pomocy prezydium i komisji, oraz poprzez działalność radnych w terenie. Przy Wojewódzkiej Radzie Narodowej działały komisje stale i doraźne. Organem WRN wykonującym czynności związane ze sprawnym funkcjonowaniem Rady, jej Prezydium i komisji było Biuro Wojewódzkiej Rady Narodowej. WRN w Chełmie zakończyła swoją działalność w kwietniu 1990 r. na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach administracji ogólnej.

Daty skrajne:

1975-1990

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Wojewódzka Rada Narodowa w Chełmie

Daty:

1975-1990, 1975-1990.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

399

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

393

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

10.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

10.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 393
spis roboczy Tak 6 j.a.; Wojewódzki Zespół Poselski w Chełmie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 393
spis roboczy Tak 6 j.a.; Wojewódzki Zespół Poselski w Chełmie