Urząd Gminy w Białopolu

Sygnatura
36/312/0
Daty skrajne
1973-1989
Liczba serii
4
Liczba skanów
0

Zawartość:

wybory sołtysów i podsołtysów z 1974 r. (sygn. 1); protokoły zebrań wiejskich z lat 1973-1975, 1977, 1980-1989 (sygn. 2-13); narady pracowników własnej jednostki z lat 1983-1988 (sygn. 14-15); zarządzenia i postanowienia naczelnika gminy z lat 1973-1982, 1985-1989 (sygn. 16-18); długofalowe i roczne plany pracy jednostek własnych z lat 1982-1989 (sygn. 19-21); analiza i oceny skarg i wniosków z lat 1983-1989 (sygn. 22-23); kontrole wewnętrzne własnej jednostki z lat 1973-1982, 1985-1989 (sygn. 24-31); plany i programy szkolenia pracowników terenowych organów administracji państwowej i ich realizacja z lat 1981-1989 (sygn. 32-33); budżety i ich wykonanie z lat 1973-1988 (sygn. 34-49); realizacja planów rocznych i na okres krótszy - sprawozdawczość z lat 1976-1988 (sygn. 50-63); plany finansowania inwestycji własnych i ich realizacja z lat 1976-1977, 1979, 1982-1983 (sygn. 64-67); ostateczne wersje planów zbiorczych z lat 1984-1989 (sygn. 68-75); sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów z lat 1980-1983, 1986-1989 (sygn. 76-82); ewidencja bazy turystycznej i wypoczynkowej z lat 1977-1979 (sygn. 83-85); analizy, oceny, sprawozdania z działalności kolegiów z lat 1978-1981 (sygn. 86-87); nadzór nad działalnością USC z lat 1977-1988 (sygn. 88-94); ogólne zasady zaopatrzenia rynku z lat 1978-1983 (sygn. 97-102); opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych z lat 1978-1986 (sygn. 103-108); ewidencja gruntów i budynków z lat 1986-1987 (sygn. 109); analiza stanu zatrudnienia, skierowań do pracy z lat 1980-1982 (sygn. 110) zawartość karty B: dopływ z 2003 r. - ostateczne wersje planów własnej jednostki z lat 1975, 1977-1983; sprawozdawczość GUS stan i ruch zatrudnienia z lat 1979-1983; ocena kadry pracowniczej z 1982 r.; dopływ z 2007 r. - plany i programy zjazdów, narad, konferencji własnych z lat 1986-1988; koordynacja zadań z 1984 r.; statut organizacji urzędu własnego z 1973 r.; regulaminy pracy z lat 1975, 1980; protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji w jednostkach własnych z 1984 r.; sprawozdania i analiza dotycząca realizacji planów z lat 1986-1987; dopływ z 2016 r. - prawo pierwokupu, wywłaszczenia z lat 1979-1983

Dzieje twórcy:

Urząd Gminy w Białopolu, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie, powstał w 1973 r., na podstawie uchwały nr XXI/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 1972 r. W 1975 r. urząd wszedł w skład województwa chełmskiego. W wyniku zmiany Konstytucji RP oraz ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym nastąpiła likwidacja urzędu gminy jako jednostki administracji państwowej. Siedziba urzędu gminy mieściła się w Białopolu. Status prawny – administracja ogólna. Urząd gminy został powołany do wykonywania zadań gminy, jako jednostka wykonawcza naczelnika gminy w zakresie załatwiania spraw należących do poszczególnych dziedzin administracji państwowej. Działał on zgodnie z wytycznymi i zarządzeniami władz nadrzędnych, uchwałami gminnej rady narodowej i zarządzeniami naczelnika gminy. Urzędem kierował naczelnik gminy. Statut organizacyjny szczegółowo określał podział i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych (stanowisk pracy) wchodzących w skład biura, gminnej służby rolnej i urzędu stanu cywilnego stanowiących łącznie urząd gminy.

Daty skrajne:

1973-1989

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1973-1989.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

130

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.01

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy roboczy Tak 110
spis zdawczo-odbiorczy Tak 20

Przesuniętą w 2008 r. jednostkę z zespołu archiwalnego PPRN i UP w Hrubieszowie (UP w Hrubieszowie, Biuro Ogólno-Organizacyjne, sygn. 9) włączono do sygn. 16.