Gminna Rada Narodowa w Sawinie

Sygnatura
36/353/0
Daty skrajne
1973-1990
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły sesji gminnej rady narodowej z lat 1973-1990 (sygn. 1-19, 115); realizacja wniosków gminnej rady narodowej z 1973 r. (sygn. 20); protokoły posiedzeń prezydium gminnej rady narodowej z lat 1973-1990 (sygn. 21-38); realizacja postanowień prezydium gminnej rady narodowej z lat 1974-1989 (sygn. 39-47); Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia z lat 1977-1989 (sygn. 48-59); Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z lat 1975-1989 (sygn. 60-70); Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1975-1989 (sygn. 71-81); Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z lat 1975-1988 (sygn. 82-91); Komisja ds. Samorządu z lat 1984-1988 (sygn. 92-95); podział gminy na sołectwa z 1985 r. (sygn. 96); wybory sołtysów i podsołtysów z 1983 r. (sygn. 97); protokoły zebrań wiejskich z lat 1983-1989 (sygn. 98-114)

Dzieje twórcy:

Gminna Rada Narodowa w Sawinie, powiat chełmski, województwo lubelskie, jako podstawowy organ władzy państwowej i samorządu społecznego została utworzona w 1973 r., na podstawie uchwały nr XXI/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 1972 r. W 1975 r. rada weszła w skład województwa chełmskiego. W wyniku zmiany Konstytucji RP oraz ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym nastąpiła likwidacja gminnych rad narodowych jako jednostek władzy państwowej. Siedziba gminnej rady narodowej mieściła się w Sawinie. Status prawny – administracja ogólna. Zadania i uprawnienia gminnej rady narodowej opierały się przede wszystkim na działalności zapewniającej wykonanie zadań państwowych, rozwój gospodarczy, kulturalny i społeczny gminy, unowocześnienie i wzrost produkcji rolnej, zaspokajanie potrzeb bytowych ludności oraz umocnienie dyscypliny społecznej. Na czele rady stał przewodniczący. Swoje zadania gminna rada wykonywała na sesjach, przy pomocy prezydium i komisji, poprzez działalność radnych w terenie i swój organ wykonawczy – naczelnika gminy.

Daty skrajne:

1973-1990

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1973-1990.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

115

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

115

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.36

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.36

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

7.0

Ogółem metrów bieżących:

0.41

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 115
spis roboczy Tak 7 j.a., 0,41 mb (akta kat. B pozostałe po porządkowaniu)