Urząd Miejski we Włodawie

Sygnatura
36/358/0
Daty skrajne
1973-1990
Liczba serii
15
Liczba skanów
0

Zawartość:

Referat Ogólno-Administracyjny: realizacja wniosków komisji stałych z 1977 r. (sygn. 1); zarządzenia terenowych organów administracji państwowej - własne z lat 1976-1977 (sygn. 2-3); plan społeczno-gospodarczy rozowju miasta z 1975 r. (sygn. 4); długofalowe i roczne plany pracy jednostek własnych z lat 1976-1977 (sygn. 5-6); analiza i ocena skarg i wniosków, sprawozdania z 1977 r. (sygn. 7); dane statystyczne o pracownikach z lat 1976-1977 (sygn. 8-9); plany i programy szkolenia pracowników terenowych organów administracji państwowej i ich realizacja z 1977 r (sygn. 10); Referat Ogólno-Organizacyjny: posiedzenia kolegiów, komisji, zespołów z lat 1986-1987 (sygn. 11); narady pracowników własnej jednostki z 1985 r. (sygn. 12); regulamin wewnętrzny Urzędu Miejskiego we Włodawie z lat 1988-1989 (sygn. 13); zarządzenia terenowych organów administracji państwowej - własne z lat 1981-1985 (sygn. 14-24); programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej z lat 1985-1986 (sygn. 25-26); analizy i oceny skarg i wniosków, sprawozdania z lat 1978-1983, 1985, 1987-1988 (sygn. 27-29); protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji w jednostkach własnych z 1983 r. (sygn. 30); plany i programy szkolenia pracowników terenowych organów administracji państwowej i ich realizacja z lat 1982-1983 (sygn. 31-32); analizy i oceny wyników szkolenia z 1983 r. (sygn. 33); Referat Finansowo-Budżetowy: plan społeczno-gospodarczy rozowju miasta z 1976 r. (sygn. 35); planowanie budżetu na 1977 rok z lat 1976-1977 (sygn. 35-36); realizacja planów rocznych i na okres krótszy - sprawozdawczość z lat 1974-1987 (sygn. 37-50); plany finansowania kapitalnych remontów własnych i ich realizacja z 1978 r. (sygn. 51); ostateczne wersje planów zbiorczych (wieloletnich) z 1977 r. (sygn. 52); sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów z 1979 r. (sygn. 53); ostateczne wersje planów zbiorczych (rocznych) z 1980 r. (sygn. 54); sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów z lat 1976-1980 (sygn. 55-59); opinie i decyzje lokalizacji ogólnych z lat 1977-1980 (sygn. 60-63); inwestycje wspólne z 1978 r. (sygn. 64); Referat Planowania: inne opracowania statystyczne za lata 1976-1981 z lat 1977-1982 (sygn. 65-71); sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów z 1981 r. (sygn. 72-73); ostateczne wersje planów zbiorczych z lat 1981-1985 (sygn. 74-78); sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów z lat 1981-1989 (sygn. 79-81); analizy ekonomiczne z lat 1985-1986 (sygn. 82-83); opinie i decyzje lokalizacji z lat 1981-1985 (sygn. 84-89); inwestycje wspólne z lat 1980, 1985 (sygn. 90); Referat Budownictwa i Gospodarki Terenowej: opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych z 1978 r. (sygn. 91); ewidencja i rejestracja lokalizacji z lat 1976-1978 (sygn. 92-94); analiza i ocena ruchu budowlanego z lat 1976-1978 (sygn. 95-97); Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: ewidencja złóż kopalin z lay 1987-1989 (sygn. 98-100); Rferat Geodezji i Gospodarki Gruntami: organizacja własnej jednostki z 1983 r. (sygn. 101); programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej z lat 1986-1988 (sygn. 102-104); planowanie, sprawozdawczość, statystyka w jednostce własnej z 1983 r. (sygn. 105); premiowanie pracowników własnej jednostki z 1983 r. (sygn. 106); materiały statystyczne z lat 1986-1988 (sygn. 107-109); uzbrojenie terenu z 1983 r. (sygn. 110); dokumentacja terenowo prawna z lat 1983-1985, 1987-1988 (sygn. 111-113); ewidencja gruntów z lat 1982-1983, 1985-1986 (sygn. 114-117); nazewnictwo ulic i numeracja nieruchomości z lat 1982-1983, 1985-1988 (sygn. 118-124); podział nieruchomości dla różnych celów i rozgraniczenie nieruchomości z lat 1982-1983 (sygn. 125-128); ustalenie i podział terenów budowlanych oraz rozgraniczenie nieruchomości nierolniczych z lat 1985-1986 (sygn. 129-130); ewidencja urządzeń podziemnych i naziemnych z lat 1985-1986 (sygn. 131-132); przejmowanie gospodarstw rolnych na Skarb Państwa za rentę oraz przekazywanie następcom z lat 1985, 1987 (sygn. 133-134); Referat Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa: sprawy podziału gospodarstw rolnych z 1982 r. (sygn. 135); nadzór nad przebiegiem kontraktacji roślinnej i skupu z 1985 r. (sygn. 136-137); przejmowanie gospodarstw rolnych na Skarb Państwa za rentę oraz przekazywanie następcom z lat 1982-1983 (sygn. 138-139); Referat Handlu, Drobnej Wytwórczości i Usług: ogólne zasady zaopatrzenia rynku - reglamentacja z 1986 r. (sygn. 140); Referat Spraw Wewnętrznych: komisja przestrzegania prawa i porządku publicznego z lat 1976-1977 (sygn. 141-142); nadzór nad stowarzyszeniami z 1976 r. (sygn. 143); analizy, oceny i sprawozdania z działalności kolegiów z lat 1976-1977 (sygn. 144-145); Urząd Stanu Cywilnego: plany pracy z lat 1985-1989 (sygn. 146-150); sprawozdawczość z lat 1979-1989 (sygn. 151-161); Miejski Zarząd Gospodarki Terenami: organizacja własnej jednostki z 1975 r. (sygn. 162); materiały statystyczne z lat 1975-1983 (sygn. 162-171); nagradzanie pracowników administracyjnych z lat 1980-1983 (sygn. 172-175); fundusz mieszkaniowy z 1975 r. (sygn. 176); ewidencja terenów nierolniczych, zmiany w ewidencji z 1981 r. (sygn. 177); ewidencja nieruchomości, domów, lokali z 1976 r. (sygn. 178); dokumentacja terenowo-prawna z lat 1976, 1978-1983 (sygn. 179-186); Biuro Geodety Miejskiego: organizacja własnej jednostki z lat 1976-1981 (sygn. 187-192); planowanie, sprawozdawczość i statystyka w jednostce własnej z lat 1976-1978 (sygn. 193-195); biurowość w zakresie geodezji i kartografii z 1976 r. (sygn. 196); ogólne zasady pracy i płacy w geodezji z lat 1975-1976 (sygn. 197-198); premiowanie pracowników własnej jednostki z lat 1976-1982 (sygn. 199-204); mapa zasadnicza i mapy tematyczne z 1976 r. (sygn. 205); uzbrojenie terenu z lat 1976-1980 (sygn. 206-210); ewidencja gruntów i obiektów z lat 1975-1981 (sygn. 211-217); ewidencja nazw ulic i numeracja nieruchomości z lat 1976, 1978-1981 (sygn. 218-222); podział terenów pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z lat 1976-1980 (sygn. 223-227); podział nieruchomości z lat 1975-1981 (sygn. 228-233); rozgraniczenie nieruchomości z lat 1976-1981 (sygn. 234-239); normowanie i kosztorysowanie robót geodezyjnych z 1976 r. (sygn. 240); program robót geodezyjno-kartograficznych z 1976 r. (sygn. 241); zgłaszanie robót i udostępnianie danych geodezyjnych z 1976 r. (sygn. 242); wykonawstwo robót geodezyjnych z 1975 r. (sygn. 243); wyrysy i wyciągi z 1975 r. (sygn. 244)

Dzieje twórcy:

Urząd Miejski we Włodawie, województwo lubelskie, powstał w 1973 r., na podstawie ustawy z 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1973 r. w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej. W 1975 r. urząd wszedł w skład województwa chełmskiego. W wyniku zmiany Konstytucji RP oraz ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym nastąpiła likwidacja urzędu miejskiego jako jednostki administracji państwowej. Siedziba urzędu mieściła się we Włodawie. Status prawny – administracja ogólna. Urząd miejski został powołany do wykonywania zadań jako jednostka wykonawcza naczelnika miasta w zakresie załatwiania spraw należących do poszczególnych dziedzin administracji państwowej. Urzędem kierował naczelnik miasta. Statut organizacyjny szczegółowo określał podział i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych. Do zadań referatów należało prowadzenie spraw z zakresu administracji państwowej. Na czele referatów stali kierownicy, którzy mogli wydawać decyzje administracyjne w zakresie ustalonym przez naczelnika miasta. Struktura organizacyjna ulegała zmianom do końca funkcjonowania urzędu.

Daty skrajne:

1973-1990

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1973-1990, 1973-1990.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

265

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

244

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 244
spis zdawczo-odbiorczy Tak 21
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 244
spis zdawczo-odbiorczy Tak 21