Akta gminy Babice

Sygnatura
37/17/0
Daty skrajne
1900-1954
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

Przepisy i zarządzenia ogólne (sygn. 1-11), sprawy organizacyjne- zarządzenia, korespondencja ( sygn. 12-15),sprawy organizacyjne - gminne wykazy miejscowości (sygn. 16), sprawy organizacyjne- zarządzenia, korespondencja (sygn.17-18), sprawy organizacyjne - wykazy frekwencji sołtysów na wykładach (sygn. 19), sprawy organizacyjne - zarządzenia, korespondencja (sygn. 20), sprawy osobowe (sygn. 21), wykazy członków rad narodowych (sygn. 22), zebrania i urzędowanie ciał samorządowych (sygn. 23-24), protokoły sesji i posiedzeń Gminnej Rady Narodowej (sygn. 25), sprawy GRN- zarządzenia, korespondencja i inne (sygn. 26), protokoły posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 27-28), protokoły Komisji Finansowo-Budżetowej (sygn. 29), protokoły Komisji Gospodarki Drogowej (sygn. 30), protokoły Komisji Rolnej (sygn. 31), protokoły Komisji Oświaty i Kultury (sygn. 32), Protokoły Komisji Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej (sygn. 33), protokoły Komisji Urządzenia Osiedli (sygn. 34), protokoły Komisji Porządku Publicznego (sygn. 35), protokoły z sesji sołtysów (sygn. 36-38), protokoły zebrań gromadzkich (sygn. 39), korespondencja wewnętrzna, nadzór (sygn. 40), majątek gminy i gromad - wykazy, protokoły Komisji inwentarzowej, przydziały budynków poukraińskich (sygn. 41-44), budżety (sygn. 45-67), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 68-71), sprawy Pożyczki Odbudowy Kraju (sygn. 72), drogi i place publiczne - zarządzenia, korespondencja, roboty szarwarkowe (sygn. 73-78), rolnictwo - zarządzenia, korespondencja, wykazy gospodarstw poukraińskich, spisy zwierząt gospodarskich, odezwy (sygn. 79-93), oświata, kultura sztuka - zarządzenia, korespondencja, zestawienie wyników powszechności nauczania, wykazy dzieci (sygn. 94-104), ewidencja i kontrola ruchu ludności -zarządzenia , korespondencja, opinie o volksdeutschach, sprawy ewakuacji Ukraińców, poszukiwania osób zaginionych, wykazy mieszkańców gminy, (sygn. 105-112), bezpieczeństwo i porządek publiczny - sprawozdania sytuacyjne (sygn. 113), przysposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne (sygn. 114), sprawy budowlane i odbudowy - zarządzenia, korespondencja, wykazy pogorzelców, podania w sprawie kupna budynków poukraińskich, instrukcje, sprawozdania z ruchu budowlanego, sprawozdania z odbudowy wsi (sygn. 115-125), sprawy Gminnego Komitetu Obrońców Pokoju (sygn. 126-127), spis rodzin ukraińskich ewakuowanych do ZSRR (sygn. 128), wydawane zaświadczenia w różnych sprawach (sygn. 129), skargi zażalenia (sygn. 130-131), protokoły sesji i posiedzeń Gminnej Rady Narodowej (sygn. 132-134), kontrole i zarządzenia ( sygn. 135), budżety ( sygn. 136-138), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 139), sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych ( sygn. 140), gospodarka komunalna ( sygn. 141), sprawy likwidacji analfabetyzmu ( sygn. 142), podania o dowody osobiste i konnkarty z gminny Babice (sygn. 143-144), umowy zagospodarowania opuszczonych gospodarstw poukraińskich i odłogów (sygn. 145-146), ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 147-153), dokumenty do ksiąg stałych ludności (154-178) dokumenty metrykalne do rejestru mieszkańców( sygn. 43-47), dokumenty do rejestru mieszkańców (sygn. 179-188), ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 189), korespondencja z sądem (sygn. 190-191). Karta B: spis zdawczo odbiorczy nr 1/1999 zawiera zebrania wiejskie z 1952 roku ( poz. 1), spawy budżetowe z roku 1950 i 1953 (poz. 2-3), księgi ludności stałej oraz ewidencja ludności z lat 1900-1934 (poz. 4-11), rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego z roku 1950 (poz. 12-16), spis zdawczo odbiorczy nr 1/2013 zawiera ewidencję ludności oraz skorowidz z lat 1900-1933 (poz. 1-5).

Dzieje twórcy:

Po wyzwoleniu powołano do życia Rady Narodowe. Powstały one na mocy statutu z dn. 1 stycznia 1944 r., działały na podstawie ustawy z dn. 11 września 1944 r. "O organizacji i zakresie działalności zarządu terytorialnego" (Dz. U. Nr 14 poz. 74 , 1944). Istniały rady narodowe wojewódzkie, miejskie i gminne z Krajową Radą Narodową na czele. Siedziba mieściła się w Babicach. Obszar gminy Babice w 1952 r. obejmował gromady: Babice, Obsza, Dorbozy - Olchowiec, Wola Obszańska, Zamch cz. I i II. (Dz. Urz. WRN w Lublinie, Nr 3, poz. 7, 1953). W skład rady wchodzili: członkowie rady gminnej powołani przed uchwaleniem ustaw, przedstawiciele organizacji politycznych, zrzeszeń społecznych, gospodarczych, związków zawodowych, instytucji oświatowych, organizacji młodzieżowych, przedstawiciele wojskowości, nauki , pracy społecznej, przedstawi cele gromad. W okresie 1944-1950 istniały dwa organy wybierane przez Radę Gminną: Zarząd Gminny i Prezydium Gminnej Rady Narodowej. Prezydium było organem reprezentującym gminę oraz kontrolnym nad działalnością organów podległych gminie, zaś Zarząd Gminy był organem wykonawczym Rady pod kierownictwem Wójta, jako przełożonego gminy i kierownika Urzędu. Zadania Rady Narodowej to planowanie działalności publicznej, ustalanie budżetu i świadczeń w naturze, kontrola i powoływanie organów wykonawczych, zawierania umów w sprawie obciążania majątku nieruchomego gminy. Początkowo biura Zarządy Gminy dzieliły się na 4 referaty. Uchwała z dnia 13 kwietnia 1948 r. Lubelski Wydział Wojewódzki wydał instrukcję organizacyjną dla biur Zarządów Gminnych, w której wprowadził podział na sześć referatów: ogólno-organizacyjny, finansowo-budżetowy, gospodarki gminnej, administracyjny, ewidencji i ruchu ludności, urzędu stanu cywilnego. W dn. 20 marca wszedł a w życie ustawa "O terenowych organach jednolitej władzy państwowej" (Dz. U. Nr 14 poz. 130). Rady narodowe stały się terenowymi organami władzy państwowej w gminach. Jako takie kierowały działalnością gospodarczą, społeczną, kulturalną, miały zapewniać porządek i bezpieczeństwo, wydawać przepisy prawne, stanowić o terenowych podatkach, wykonywać kontrolę działalności urzędów, przedsiębiorstw i instytucji na podległym terenie. Organem wykonawczym i zarządzającym Rady było Prezydium. Prezydium miało sprawować wszystkie funkcje e wykonawcze władzy państwowej na odległym terenie oraz wykonywać uchwały Rady. Zwierzchni nadzór nad Gminną Radą Narodową sprawowała Rada Powiatowa. Gminne rady narodowe zostały zniesione na mocy ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43, poz. 191).

Daty skrajne:

1900-1954

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1900-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

212

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

191

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.33

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.81

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak