Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie

Sygnatura
36/495/0
Daty skrajne
[1950-1951]1952-1974[1975]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

organizacja jednostki – księga służb, organizacja przedsiębiorstwa, zawierające schematy i regulaminy organizacyjne, regulaminy premiowania, regulaminy organizacyjne jednostek podległych, instrukcje, zakresy czynności, odpisy i wyciągi z rejestru przedsiębiorstw państwowych, wnioski o zmiany zakresu działania przedsiębiorstwa, zgłoszenia rejestracyjne z lat 1951-1953, 1956, 1958-1964, 1966-1974 (sygn. 1-2); zarządzenie dyrektora w sprawie gospodarki odzieżą roboczą ochronną i sprzętem ochrony osobistej z 30 czerwca 1973 r. (sygn. 3); protokoły konferencji samorządu robotniczego z lat 1973-1974 (sygn. 4); plan 5. letni na lata 1971-1975 z lat 1969-1974 (sygn. 5), plan techniczno-ekonomiczny na 1974 rok z lat 1973-1974 (sygn. 6); miesięczne sprawozdania finansowe za lata 1970-1974 (sygn. 7); sprawozdania z wykonania planu produkcji i usług, sprawozdania z działalności ekonomicznej oraz analizy z wykonania planu techniczno-ekonomicznego za lata 1959-1966 z lat 1960-1961, 1963-1965, 1967 (sygn. 8); analizy opisowe z działalności oraz zestawienia podstawowych wskaźników techniczno-ekonomicznych za lata 1970-1973 z lat 1970-1971, 1973-1974 (sygn. 9-10); sprawozdania GUS za lata 1967-1974 z lat 1967-1975 (sygn. 11-14); remonty kapitalne – plan techniczno-finansowy remontów kapitalnych na 1959 rok (sygn. 15); plany techniczno-ekonomiczne kapitalnych remontów w zakresie gospodarki komunalnej na lata 1964-1965, 1967-1973 oraz sprawozdania z wykonania tych planów z lat 1963-1964, 1966-1970, 1972 (sygn. 16-18); inwestycje – plan inwestycyjny na 1960 rok z lat 1959-1960 (sygn. 19); sprawozdania statystyczne z realizacji inwestycji za lata 1967-1970, 1973-1973, plan rzeczowo-finansowy na 1969 rok, plan rzeczowo-finansowy na budowę wiaty typowej konstrukcji stalowej w Zakładzie Dystrybucji Gazu Płynnego w Chełmie przy ulicy Bieławin na 1974 rok (sygn. 20-23); zasady wynagradzania pracowników pralni i farbiarni, m. in. taryfikatory kwalifikacyjne, regulaminy premiowania Ministra Gospodarki Komunalnej, z lat 1962-1962, 1965-1966, 1969-1970, 1973 (sygn. 24-25); zasady wynagradzania pracowników łaźni miejskiej – ramowe zasady premiowania, instrukcje, zarządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z lat 1958-1959, 1969 (sygn. 26); kalkulacje kosztów i cen za wodę oraz odprowadzanie ścieków z lat 1971-1974 (sygn. 27); inwentaryzacja powszechna, formularze sprawozdawcze z lat 1959-1961 (sygn. 28); sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy – instrukcja z 1970 roku (sygn. 29), sprawozdania statystyczne z wypadków przy pracy za IV kwartał 1971 roku oraz roczne za lata 1972-1974 (sygn. 30), analizy stanu BHP za lata 1967, 1973-1974 (sygn. 31-33); Klub Techniki i Racjonalizacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Chełmie z lat 1973-1974 (sygn. 34); cmentarnictwo i grobownictwo wojenne, kartoteki mogił z lat 1950, 1952-1953, 1955, 1959-1960, 1962-1965, 1967, 1970, 1972-1974, 1976 (sygn. 35); rejestr nieruchomości do wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa w posiadanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Chełmie z 1967 roku (sygn. 36)

Dzieje twórcy:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Chełmie powstało z dniem 1 stycznia 1952 r. na podstawie uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Chełmie nr 38 z 13 lipca 1951 r. Likwidacja nastąpiła z dniem 1 stycznia 1975 r. W wyniku zarządzenia Wojewody Lubelskiego z dnia 27 listopada 1974 r. wprowadzono zmiany w organizacji jednostek gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w powiatach, m. in. chełmskim. MPGK w Chełmie zostało przekształcone w Powiatowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmie. Jednocześnie włączono w jego skład Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Chełmie oraz Powiatowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmie z siedzibą w Rejowcu Fabrycznym. Siedziba przedsiębiorstwa mieściła się w Chełmie, kolejno przy ulicach Lubelskiej 81, plac Konstytucji 5 (od 1954 r.), Brzozowej 9 (od 1960 r.). Status prawny – instytucja gospodarki komunalnej. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa były wodociągi, kanalizacja, oczyszczanie miasta oraz usługi łazienne. W 1964 r. w skład struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa wielozakładowego wchodziła administracja z działami zaopatrzenia i administracji, finansowo-księgowym, ekonomicznym, kontroli wewnętrznej podległe dyrektorowi oraz zakład komunikacji, zakład wodno-kanalizacyjny, targowica, zakład oczyszczania miasta, zakład rzeźni, zakład zieleni, hotel, zakład łaźni i pralni, zakład pogrzebowy podległe zastępcy dyrektora ds. technicznych.

Daty skrajne:

[1950-1951]1952-1974[1975]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1950-1975, 1950-1975.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

36

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

36

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak