Wojewódzki Urząd Statystyczny w Chełmie

Sygnatura
36/497/0
Daty skrajne
[1970-1974]1975-1998[1999]
Liczba serii
7
Liczba skanów
0

Zawartość:

W zespole zachowały się materiały archiwalne siedmiu wydziałów funkcjonujących w strukturze organizacyjnej urzędu. Akta Oddziału Koordynacji i Opracowań Zbiorczych z lat [1970-1974]1975-1998 (sygn. 1-196) zawierają m. in. zarządzenia i pisma okólne Dyrektora WUS dotyczące organizacji i działalności urzędu, zarządzenia i wytyczne GUS i WUS dotyczące sprawozdawczości, badań i opracowań statystycznych oraz działalności inspekcyjno-kontrolnej, wyniki badań narodowego spisu powszechnego z terenu województwa chełmskiego, aktualizację podziału terenu na rejony statystyczne i obwody spisowe oraz wykazy tych rejonów, zbiorcze opracowania statystyczne dla GUS i władz terenowych, karty statystyczne miast i gmin województwa chełmskiego oraz publikacje i roczniki statystyczne. Oddział Przemysłu, Środków Produkcji i Finansów z lat [1974]1975-1998 (sygn. 197-284) zawiera opracowania statystyczne w formie tablic wynikowych, które dotyczą produkcji przemysłowej i usług dla ludności (rzemiosło), oraz zatrudniania i wynagradzania pracowników w zakładach przemysłowych. Tablice wynikowe zawierające opracowania statystyczne z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, budownictwa jedno i wielorodzinnego, produkcji, zatrudniania i wynagradzania w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, stanu i wykorzystania maszyn budowlanych oraz taboru samochodowego w transporcie zarobkowym zachowały się w Oddziale Inwestycji, Budownictwa, Transportu i Gospodarki Komunalnej z lat 1975-1998 (sygn. 285-344). Oddział Handlu i Gospodarki Terenowej z lat 1976-1998 (sygn. 345-365) zawiera tablice wynikowe dotyczące sprzedaży hurtowej i detalicznej w sieci handlowej, działalności placówek gastronomicznych, oraz zapasów i zużycia paliw i surowców. Oddział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska z lat 1976-1998 (sygn. 366-467) zawiera opracowania statystyczne w formie tablic wynikowych dotyczące gospodarki rolnej (użytkowanie gruntów rolnych, plony i zbiory ziemiopłodów, stan pogłowia zwierząt, budynków inwentarskich oraz produkcja zwierzęca w indywidualnych gospodarstwach rolnych, skup produktów rolnych, czerwcowy spis rolny, usługi produkcyjne dla rolnictwa oraz wykorzystanie maszyn i urządzeń rolniczych, spis ludności rolniczej), oraz gospodarki leśnej i ochrony środowiska (inwentaryzacja lasu, pozyskiwanie drewna, nawadnianie i pobór wody do nawodnień, ochrona wód i powietrza atmosferycznego, odpady przemysłowe i oczyszczalnie ścieków). Dokumentacja Oddziału Badań Demograficznych i Społecznych z lat 1975-1998 (sygn. 468-686) - opracowania statystyczne dotyczą głównie ruchu naturalnego ludności (migracje, urodzenia, małżeństwa, rozwody, zgony), zatrudnienia w gospodarce uspołecznionej wg działów i wysokości wynagrodzenia, wykorzystania czasu pracy, badania popytu na pracę i kosztów pracy, warunków pracy, wypadków przy pracy, wychowania przedszkolnego, szkolnictwa podstawowego, zawodowego, ponadpodstawowego, dojazdów uczniów do szkół, kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku oraz ochrony zdrowia mieszkańców. Jednostki archiwalne zachowane w Oddziale Finansowo-Księgowym z lat 1977-1998 [1999] (sygn. 687-703) zawierają zarządzenia oraz pisma okólne Prezesa GUS i Dyrektora WUS w Chełmie dotyczące m.in. gospodarowania bezosobowym funduszem płac w jednostkach organizacyjnych statystyki państwowej, przyznawania nagród pieniężnych za prace związane z przeprowadzaniem spisów rolniczych; protokoły kontroli zewnętrznych w zakresie przestrzegania przepisów finansowo-księgowych, prawidłowości planowania i realizacji dochodów i wydatków budżetowych, obliczania, opłacania oraz rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy; oraz sprawozdania i analizy z działalności finansowej urzędu.

Dzieje twórcy:

Na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o organizacji statystyki państwowej oraz w wyniku realizacji ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o wprowadzeniu dwustopniowego podziału administracyjnego kraju i zniesieniu powiatów, na bazie funkcjonującego w latach 1962-1975 Powiatowego Inspektoratu Statystycznego w Chełmie z dniem 1 lipca 1975 r. został utworzony Wojewódzki Urząd Statystyczny w Chełmie. Dnia 29 czerwca 1995 r. została uchwalona przez Sejm ustawa o statystyce publicznej. Zgodnie z art. 66 ww. ustawy Wojewódzki Urząd Statystyczny w Chełmie przyjął nazwę Urząd Statystyczny w Chełmie. Urząd Statystyczny w Chełmie zakończył swoją działalność z dniem 31 grudnia 1998 r. W celu dostosowania zakresu i zasięgu działania służb statystyki publicznej do nowego podziału terytorialnego kraju wprowadzonego ustawą z dnia 24 lipca 1998 r., oraz stosownie do postanowień Zarządzenia Nr 4 Prezesa GUS z dnia 15 października 1998 r. i zarządzenia Nr 19 Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie z dnia 21 grudnia 1998 r. z dniem 1 stycznia 1999 r. Urząd Statystyczny w Chełmie uległ reorganizacji i przekształceniu w wewnętrzną komórkę organizacyjną Urzędu Statystycznego w Lublinie. Siedziba urzędu mieściła się kolejno przy ulicach Katedralnej 7, Kredowej 11, Placu Niepodległości 1 w Chełmie. Status prawny - administracja specjalna, statystyka. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Chełmie podlegał bezpośrednio pod Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. Działalność jego finansowana była z budżetu centralnego GUS. Do podstawowych zadań urzędu należało m. in. gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych statystycznych, a w szczególności prowadzenie badań statystycznych dotyczących życia gospodarczego i społecznego na terenie jego działania, ze szczególnym uwzględnieniem zadań określonych w planach społeczno-gospodarczego rozwoju województwa, zgodnie z zakresem rocznych planów opracowań statystycznych ustalonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; opracowywanie wyników prowadzonych badań z uwzględnieniem analizy statystyczno-ekonomicznej oraz przygotowywanie opracowań i informacji statystycznych służących potrzebom planowania i zarządzania terenowych organów administracji państwowej; udział w organizowaniu i przeprowadzaniu spisów powszechnych oraz innych badań masowych podejmowanych przez GUS; kontrola prac sprawozdawczo-statystycznych w jednostkach sprawozdawczych w zakresie legalności, rzetelności, prawidłowości i terminowości opracowywania sprawozdań statystycznych, współdziałanie w tym zakresie z terenowymi organami administracji państwowej, z głównymi księgowymi innych organów i instytucji; występowanie z wnioskami o ukaranie oraz udział w charakterze oskarżyciela publicznego w postępowaniu przed kolegiami do spraw wykroczeń w sprawach o wykroczenia określone w ustawie o organizacji statystyki państwowej, jak też podejmowanie prac zmierzających do polepszenia dyscypliny sprawozdawczej; nawiązywanie i pogłębianie kontaktów ze środowiskami naukowymi dla utrzymania więzi nauki z praktyką oraz z wyższymi uczelniami i szkołami średnimi w celu zabezpieczenia dopływu fachowych kadr do organów statystyki państwowej; organizowanie sieci społecznych korespondentów statystycznych; popularyzacja wiedzy o statystyce; prowadzenie działalności w zakresie przygotowań obronnych oraz ochrony tajemnicy państwowej i służbowej.

Daty skrajne:

[1970-1974]1975-1998[1999]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1970-1998.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

703

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

703

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

13.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

13.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak