Gminna Szkoła Rolnicza w Fajsławicach

Sygnatura
36/499/0
Daty skrajne
1946-1952
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

dokumenty dotyczące organizacji szkoły z lat 1950-1951 (sygn. 1), książka zarządzeń z 1949 r. (sygn. 2), protokoły posiedzeń rady pedagogicznej z lat 1946-1950 (sygn. 3-4), formularze sprawozdawczo-statystyczne dla szkół i kursów rolniczych lata szkolne 1945/46, 1950/51 z lat 1946-1947, 1951 (sygn. 5-6), plan realizacji inwestycji na 1951 rok, sprawozdania z wykonania planu w zakresie internatów i burs dla szkół i kursów zawodowych za I i II kwartał 1951 roku z 1951 r. (sygn. 7), organizacja roku szkolnego z lat 1950-1951 (sygn. 8); sprawy dydaktyczne: katalogi okresowe i klasyfikacyjne z 1951 r. (sygn. 9-11), świadectwa ukończenia szkoły z 1951 r. (sygn. 12), wykaz absolwentów szkoły z 1951 r. (sygn. 13), legitymacje szkolne z 1951 r. (sygn. 14), księga ewidencyjna uczniów z lat 1950-1951 (sygn. 15); dzienniki lekcyjne z lat 1950-1951 (sygn. 16-18)

Dzieje twórcy:

Męska Gminna Szkoła Rolnicza w Fajsławicach rozpoczęła naukę z dniem 20 listopada 1945 r. (na podstawie dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r., art. 15, Dz. U. z 1945 r., Nr 3, poz. 13; oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, par. 45, Dz. U. z 1945 r., Nr 10, poz. 51). Gminna Szkoła Rolnicza w Fajsławicach (męska i żeńska), rozpoczęła naukę 20 listopada 1946 r. W wyniku organizacji roku szkolnego 1948/49, Gminna Szkoła Rolnicza w Fajsławicach została przekształcona na Średnią Szkołę Rolniczą w Fajsławicach (na podstawie okólnika nr 37 z dnia 22 czerwca 1948 r. o organizacji roku szkolnego 1948/49 w szkołach rolniczych podległych Ministerstwu Rolnictwa i Reform Rolnych, Dz. Urz. Min. R. i R. R. z 1948 r., Nr 5, poz. 57). W 1950 r. przekształcono Średnią Szkołę Rolniczą w Fajsławicach na Państwową Szkołę Praktyków Specjalistów Handlu Rolnego (Obrót Żywcem) w Fajsławicach (na podstawie zarządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 stycznia 1950 r. w sprawie przekształcenia Publicznych Średnich Szkół Rolniczych na Państwowe Szkoły Praktyków Specjalistów, Dz. Urz. Min. Rol. i R. R z 1950 r. Nr 2, poz. 9). Zmiany w organizacji szkół rolniczych, powołanie szkół praktyków specjalistów, nie wpłynęły na przygotowanie wykwalifikowanych robotników dla gospodarstw uspołecznionych. Zaczęto więc je likwidować lub przekształcać na tzw. podstawowe szkoły rolnicze i ośrodki szkolenia kursowego. Likwidacja szkoły nastąpiła najprawdopodobniej w 1952 r. Ostateczna likwidacja szkół praktyków specjalistów nastąpiła w 1954 r. Siedziba szkoły mieściła się w Fajsławicach, gmina Fajsławice, powiat Krasnystaw, województwo Lublin. Status prawny – instytucje nauki i oświaty, szkoła zawodowa.

Daty skrajne:

1946-1952

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1946-1952.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

18

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

18

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak