Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Chojnica (pow. poznański)

Sygnatura
53/3262/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
292

Zawartość:

urodzenia za lata 1817-1821, 1823-1824, 1826-1829, 1841, 1871, 1874, małżeństwa za lata 1815-1829, 1841, 1869, 1871, 1874, zgony za lata 1817-1821, 1823-1824, 1826-1829, 1841, 1859, 1869, 1871, 1874

Dzieje twórcy:

Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadzały na ziemiach polskich synody potrydenckie w latach 1579-1602, rejestrację zgonów wprowadzono w 1631 r. W rezultacie księża prowadzili księgi: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i wykazu parafian, a stan ksiąg był kontrolowany przez biskupa w trakcie wizytacji parafii. Następnie, od 1794 r. w zaborze pruskim obowiązkowe rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów uzyskały rangę dokumentów publiczno-prawnych, i dalej prowadzili je duchowni. Zostali oni także zobowiązani do sporządzania uwierzytelnionych odpisów aktów; były one przechowane w sądzie I instancji, właściwym dla miejscowości należących do parafii. Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 18008 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Jednolity system rejestracji aktów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., kiedy powstały urzędy stanu cywilnego.

Daty skrajne:

1815 - 1874

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1815-1829, 1841-1841, 1869-1869, 1871-1871, 1874-1874.

Nazwa dawna:

Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Chojnica (pow. poznański)

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

36

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

36

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.06

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.06

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

W zespole zmikrofilmowano 29 j. a. o sygn.: 1 (nr O 2657), 2-28 (nr O: 2659-2685), 37 (nr O 2658) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-37