Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Jaraczewo (pow. jarociński)

Sygnatura
53/3322/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
163

Zawartość:

urodzenia za lata 1818-1830, 1832, 1840-1842, 1851, 1855, 1862-1870, 1872-1874, małżeństwa za lata 1818-1825, 1827-1830, 1832, 1840-1842, 1851, 1855, 1862-1870, 1872-1873, zgony za lata 1818-1830, 1832, 1840-1842, 1851, 1855, 1862-1870, 1872-1873 oraz księgi łączne za lata 1831, 1833-1839, 1843-1850, 1852-1854, 1856-1861, 1871

Dzieje twórcy:

Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadzały na ziemiach polskich synody potrydenckie w latach 1579-1602, rejestrację zgonów wprowadzono w 1631 r. W rezultacie księża prowadzili księgi: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i wykazu parafian, a stan ksiąg był kontrolowany przez biskupa w trakcie wizytacji parafii. Następnie, od 1794 r. w zaborze pruskim obowiązkowe rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów uzyskały rangę dokumentów publiczno-prawnych, i dalej prowadzili je duchowni. Zostali oni także zobowiązani do sporządzania uwierzytelnionych odpisów aktów; były one przechowane w sądzie I instancji, właściwym dla miejscowości należących do parafii. Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 18008 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Jednolity system rejestracji aktów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., kiedy powstały urzędy stanu cywilnego.

Daty skrajne:

1818 - 1874

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1818-1874.

Nazwa dawna:

Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Jaraczewo (pow. jarociński)

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

95

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

95

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny

W zespole zmikrofilmowano 14 j. a. o sygn.: 1-4 (nr O: 7949-7952), 5 (nr O: 7952a), 6-14 (nr O: 7953-7965)