Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Lubosz (pow. międzychodzki)

Sygnatura
53/3377/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
487

Zawartość:

urodzenia za lata 1808-1813, 1822-1825, 1827-1833, 1835-1856, małżeństwa za lata 1808-1813, 1822, 1825, 1827-1833, 1835-1856, zgony za lata 1808-1813, 1822, 1824-1825, 1827-1833, 1835-1856

Dzieje twórcy:

Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadzały na ziemiach polskich synody potrydenckie w latach 1579-1602, rejestrację zgonów wprowadzono w 1631 r. W rezultacie księża prowadzili księgi: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i wykazu parafian, a stan ksiąg był kontrolowany przez biskupa w trakcie wizytacji parafii. Następnie, od 1794 r. w zaborze pruskim obowiązkowe rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów uzyskały rangę dokumentów publiczno-prawnych, i dalej prowadzili je duchowni. Zostali oni także zobowiązani do sporządzania uwierzytelnionych odpisów aktów; były one przechowane w sądzie I instancji, właściwym dla miejscowości należących do parafii. Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 18008 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Jednolity system rejestracji aktów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., kiedy powstały urzędy stanu cywilnego.

Daty skrajne:

1808 - 1856

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1808-1813, 1822-1822, 1824-1825, 1827-1833, 1835-1856.

Nazwa dawna:

Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Lubosz (pow. kościański)

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

42

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

42

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny

W zespole zmikrofilmowano 42 j.a. o sygn.: 1-6 (nr O: 13041-13046), 7-41 (nr O: 13048-13082). 42 (nr O 13047) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-42