Akta gminy Goraj

Sygnatura
37/20/0
Daty skrajne
1879-1954
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokóły Zarządu Gminnego i Gminnej Rady Narodowej (sygn. 1), dzienniki główna (sygn. 2-4),budżet (sygn. 5-9), księga dochodów budżetowych (sygn. 10), księgi wydatków budżetowych (sygn. 11-12), księgi sum przychodnich (sygn. 13-15), rozkład podatków gminnych, kontyngenty, użytki rolne (sygn. 16-18), kwartalne wykazy urodzonych parafii Goraj i Radzięcin (sygn. 19-20), sprawy organizacyjne (sygn. 21-23), sprawy osobowe (sygn. 24-26), zebrania i urzędowanie ciał samorządowych (sygn. 27), protokoły posiedzeń, zebrań i sesji Gminnej Rady Narodowej (sygn. 28-32), protokoły posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 33-36), protokoły komisji (sygn. 37-41), protokóły posiedzeń Zespołu Gminnego (sygn. 42), protokoły sesji sołtysów (sygn. 43-460, protokoły zebrań gromadzkich (sygn. 47), kontrola wewnętrzna, nadzór (sygn. 48), majątek gminy i gromad (sygn. 49-50), przedsiębiorstwa gminne (sygn. 51), budżety (sygn. 52-59), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 60-62), dzienniki główna (sygn. 63-68), sprawozdania z wykonania budżetu (sygn. 69-70), otwarcie kredytów i sprawozdania kwartalne (sygn. 71), podatki i daniny (sygn. 72-76), drogi place publiczne (sygn. 77-79), sprawy rolnictwa - m.in. spisy gospodarstw, zwierząt gospodarskich, spisy powierzchni użytków i zasiewów (sygn. 80-96),oświata, kultura i sztuka (sygn. 97-104), zdrowie publiczne i akcja sanitarno - porządkowa (sygn. 105), akcja pomocy Warszawie (sygn. 106), gospodarka lokalowo - mieszkaniowa (sygn. 107-108), wybory do Sejmu (sygn. 109), sprawy wyznaniowe (sygn. 110), ewidencja i kontrola ruch ludności (sygn. 111-116), bezpieczeństwo i porządek publiczny m.in. wykazy szkód wojennych (sygn. 117-120), sprawy wojskowe (sygn. 121-122), sprawy budowlane i odbudowy (sygn. 123-129), aprowizacja i walka z drożyzną (sygn. 130-131), skargi i zażalenia (sygn. 132-133), rejestr wydanych zaświadczeń (sygn. 134), kontrola wydanych kwitariuszy (sygn. 135), rejestry mieszkańców z lat 1879-1898 (sygn. 136-144), rejestry mieszkańców z lat 1933-1950 (sygn. 145-161), skorowidze do rejestrów mieszkańców z lat 1933-1950 (sygn. 162-165).

Dzieje twórcy:

Gmina Goraj w powiecie biłgorajskim była w latach 1919-1939 jednostką samorządu terytorialnego, wypełniającą również funkcje zlecone przez państwo z zakresu administracji. Dla byłego zaboru rosyjskiego posiadał moc ukaz z 19 lutego/2 marca 1864 r. uzupełniony dekretem Naczelnika Państwa z 27 listopada 1918 r. (Dz. Praw Nr 18, poz. 48, 1918). Organami administracji gminnej były: Zgromadzenie Gminne, Rada Gminna, wójt gminy oraz sołtysi. Do kompetencji Zgromadzenia gminnego należało m.in.: wybór wójta, członków Rady, uchwalanie budżetu gminy. Rada gminna miała przygotowywać wnioski i projekt budżetu na Zgromadzenie, zawiadywać nieruchomościami i funduszami należącymi do gminy, nadzorować i kierować instytucjami i zakładami gminnymi, kontrolować urzędników gminnych, kontrolować działalność wójta. Gmina była podzielona na gromady, które podlegały gminie i nie stanowiły odrębnych jednostek administracyjnych. Ustawa z 23 marca 1933 r. "O częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego" (Dz. U. Nr 35 poz. 294, 1933) zniosła Zgromadzenie Gminne i przeniosła dużą część jego uprawnień na Radę (wybór wójta, zastępców, ustalanie budżetu gminy). Część zadań i uprawnień Rady przeniesiono na nowoutworzony organ władzy wykonawczej - Zarząd Gminny. W 1939 r. na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z 28 listopada 1939 r. "O zarządzie gmin polskich" gminy zostały podporządkowane władzom okupacyjnym. Wszelką władzę w gminie przelano na wójta. Był on przełożonym wszystkich osób zatrudnionych w gminie i odpowiedzialny za gospodarkę finansowa gminy. Wójta powoływał Starosta (Kreishauptmann) po zatwierdzeniu przez Szefa Okręgu. Po wyzwoleniu powołano do życia Rady Narodowe. Powstały one na mocy statutu z 1 stycznia 1944 r., działały na podstawie ustawy z 11 września 1944 r. "O organizacji i zakresie działalności zarządu terytorialnego" (Dz. U. Nr 14 poz. 74 , 1944). Istniały rady narodowe wojewódzkie, miejskie i gminne z Krajową Radą Narodową na czele. W skład Gminnej Rady Narodowej wchodzili: członkowie rady gminnej powołani przed uchwaleniem ustaw, przedstawiciele organizacji politycznych, zrzeszeń społecznych, gospodarczych, związków zawodowych, instytucji oświatowych, organizacji młodzieżowych, przedstawiciele wojskowości, nauki , pracy społecznej, przedstawiciele gromad. W okresie 1944-1950 istniały dwa organy wybierane przez Radę Gminną: Zarząd Gminny i Prezydium Gminnej Rady Narodowej. Prezydium było organem reprezentującym gminę oraz kontrolnym nad działalnością organów podległych gminie, zaś Zarząd Gminy był organem wykonawczym Rady pod kierownictwem Wójta, jako przełożonego gminy i kierownika Urzędu. Zadania Rady Narodowej to planowanie działalności publicznej, ustalanie budżetu i świadczeń w naturze, kontrola i powoływanie organów wykonawczych, zawierania umów w sprawie obciążania majątku nieruchomego gminy. Początkowo biura Zarządu Gminy dzieliły się na 4 referaty. Uchwałą z 13 kwietnia 1948 r. Lubelski Wydział Wojewódzki wydał instrukcję organizacyjną dla biur Zarządów Gminnych, w której wprowadził podział na sześć referatów: ogólnoorganizacyjny, finansowo-budżetowy, gospodarki gminnej, administracyjny, ewidencji i ruchu ludności, urzędu stanu cywilnego. W dniu 20 marca 1950 weszła w życie ustawa "O terenowych organach jednolitej władzy państwowej" (Dz. U. Nr 14 poz. 130, 1950). Rady narodowe stały się terenowymi organami władzy państwowej w gminach. Jako takie kierowały działalnością gospodarczą, społeczną, kulturalną, miały zapewniać porządek i bezpieczeństwo, wydawać przepisy prawne, stanowić o terenowych podatkach, wykonywać kontrolę działalności urzędów, przedsiębiorstw i instytucji na podległym terenie. Organem wykonawczym i zarządzającym Rady było Prezydium. Prezydium miało sprawować wszystkie funkcje wykonawcze władzy państwowej na podległym terenie oraz wykonywać uchwały Rady. Zwierzchni nadzór nad Gminną Radą Narodową sprawowała Rada Powiatowa (Dz. Urz. WRN w Lublinie, Nr 3, poz. 7, 1953). Gmina została zniesiona na mocy ustawy sejmowej z 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43, poz. 191, 1954). Siedziba mieściła się w Goraju. Obszar gminy Goraj obejmował w 1952 r. gromady: Bononia, Goraj, Hosznia Ordynacka, Jędrzejówka, Kondraty, Majdan Abramowski, Radzięcin, Średniówka, Wólka Abramowska, Zagrody, Zastawie (Dz. Urz. WRN w Lublinie, Nr 3, poz. 7, 1953).

Daty skrajne:

1879-1954

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1879-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

165

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

165

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.5

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak