Starostwo Powiatowe w Słupcy

Sygnatura
54/7/0
Daty skrajne
[1918] 1919-1932
Liczba serii
24
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Akta ogólne, daty, zawartość: 1919-1931, sygn. 1-16, zawartość: akta prezydialne i ogólne, telefonogramy. 2. Referat Ogólny, daty, zawartość: 1920-1931, sygn. 17-29, zawartość: reprezentacja rządu, uroczystości, zebrania periodyczne, stosunek Starosty do władz niezespolonych, akcje społeczne. 3. Referat Organizacyjny, daty: [1918] 1919-1932, sygn. 30-63, zawartość: materiały do Gazety Urzędowej i Tygodnika Urzędowego, przepisy i zarządzenia, obwieszczenia, podział administracyjny powiatu i jego zmiany, instrukcje kancelaryjne i wykazy akt, organizacja Starostwa i zasady urzędowania, statystyka, sprawozdawczość, sprawy osobowe, szkolenie urzędników, zjazdy starostów. 4. Referat Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. 4.1. Dział Polityczny i Bezpieczeństwa, daty: 1919-1932, sygn. 64-141, 595, zawartość: dzienniki korespondencyjne, przepisy i zarządzenia, sprawy polityczne ogólne, wybory do Sejmu i Senatu oraz organów samorządu terytorialnego, sprawozdania sytuacyjne, stowarzyszenia i związki, organizacje mniejszości narodowych, prasa, wydawnictwa, drukarnie, widowiska, zabawy, zakłady rozrywkowe, partie polityczne, bezrobocie i strajki, klęski żywiołowe, zgromadzenia, wiece, zjazdy, stan organizacyjny i meldunki Policji Państwowej, ochrona bezpieczeństwa na drogach publicznych, opinie polityczne. 4.2. Dział Porządku Publicznego, daty: 1919-1932, sygn. 142-197, zawartość: rejestr opcji na rzecz obywatelstwa obcego, cudzoziemcy i azylanci (dotyczy m.in. obozu jenieckiego w Strzałkowie i jeńców rosyjskich), sprawy paszportowe, ochrona granic, ruch graniczny, ewidencja dowodów osobistych, sprawy meldunkowe, policja porządkowa i drogowa, pozwolenia na broń palną, nadzór obyczajowy, sprawy alkoholowe, nielegalne gorzelnie, rybołówstwo. 4.3. Dział Spraw Narodowościowych, daty: 1929-1931, sygn. 198-200, zawartość: sprawy ogólne, sprawozdania i informacje. 5. Referat Administracyjny. 5.1. Dział Obywatelstwa i Stanu Cywilnego, daty: 1919-1931, sygn. 201-211, zawartość: sprawy obywatelstwa (nadawanie, poświadczanie, pozbawianie), spis ludności, ruch ludności. 5.2. Dział Wyznaniowy, daty: 1919-1932, sygn. 212-238, zawartość: nadzór nad gminami wyznaniowymi, kultura i sztuki, zabytki, turystyka. 5.3. Dział Wodny, daty: 1923-1931, sygn. 239-249, zawartość: sprawy wodne, melioracje, spółki wodne, związki wałowe, rowy odpływowe, spółki melioracyjne, sprawy wodno-prawne, wywłaszczenia. 5.4. Dział Przemysłowy, daty: 1919-1932, sygn. 250-278, zawartość: wykazy zakładów przemysłowych i rzemieślniczych, handel, przemysł, rzemiosło, chałupnictwo, zakłady przemysłowe, przemysł koncesjonowany, targi, jarmarki, wikliniarstwo, organizacje rzemieślnicze, cechy, godziny pracy w przemyśle i handlu, ewidencja samochodów, miary i wagi. 5.5. Dział Samorządowy, daty: [1918] 1919-1932, sygn. 279-347, zawartość: wybory do organów samorządu terytorialnego (powiatowego i gminnego), wybory sołtysów, zjazdy wójtów i burmistrzów, nadzór nad samorządem miejskim i gminnym, szkolnictwo, ewidencja członków organów samorządu terytorialnego. 5.6. Dział Aprowizacji, daty: [1918] 1919-1931, sygn. 348-358, zawartość: protokoły posiedzeń Komisji Aprowizacyjnej, sprawy aprowizacji, kary i konfiskaty, kontyngenty, ceny artykułów pierwszej potrzeby. 5.7. Dział Rolny, daty: [1918] 1919-1931, sygn. 359-419, zawartość: torfowiska, statystyka rolna i produkcji rolnej, majątki państwowe. 5.8. Dział Administracyjno-Prawny, daty: 1919-1932, sygn. 420-445, zawartość: sprawy drogowe i budowlane, budowa kolei, dojazdów kolejowych, mapy kolejowe, danina lasowa, nielegalne wydobywanie rudy darniowej. 6. Referat Wojskowy, daty, zawartość: 1919-1932, sygn. 446-474, zawartość: świadczenia wojenne, szkody wojenne, sprawy wojskowe ogólne, pobór wojskowy, wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe. 7. Referat Karno-Administracyjny, daty, zawartość: 1926-1932, sygn. 475-476, zawartość: skorowidz osób karanych, rejestr karny. 8. Referat Opieki Społecznej, daty, zawartość: 1919-1932, sygn. 477-527, zawartość: dobroczynność, nadzór nad stowarzyszeniami, instytucjami i zakładami opieki społecznej, opieka nad dziećmi i młodzieżą, zwalczanie włóczęgostwa, żebractwa, wyłudzania wsparcia, alkoholizmu, opieka nad inwalidami i weteranami i ich rodzinami, opieka nad emigrantami i reemigrantami, emigracja stała i sezonowa, walka z nierządem, opieka nad poszkodowanymi przez klęski żywiołowe, pomoc bezrobotnym, zwalczanie nielegalnego pośrednictwa pracy. 9. Referat Budżetowo-Gospodarczy, daty: 1919-1925, sygn. 528-531, zawartość: preliminarze budżetowe, dziennik rozchodu, protokoły posiedzeń Komisji Gospodarczej. 10. Referat Budowlany, daty: 1919-1932, sygn. 532-555, 589-594, zawartość: remonty i konserwacja zabytków, pozwolenia budowlane, budowa, remonty i administracja gmachów państwowych, grobownictwo (cmentarze) wojenne. 11. Referat Sanitarny, daty: 1919-1932, sygn. 556-581, zawartość: Komisja Sanitarna, personel sanitarny, zakłady lecznicze, szpitale, sprawy sanitarne różnych zakładów, cmentarze, zwrot ciał żołnierzy polskich poległych we Francji, choroby zakaźne, choroby weneryczne, sprawy sądowe, sprawozdawczość i statystyka. 12. Referat Weterynaryjny, daty: 1923-1931, sygn. 582-584, zawartość: nadzór nad mleczarniami, sprawozdawczość, choroby zakaźne u zwierząt. 13. Referat Ochrony lasów, daty: 1919-1928, sygn. 585-588, zawartość: ochrona lasów, zalesienia nieużytków, statystyka. Dokumentacja niearchiwalna (kat. B), daty skrajne: [1918] 1919-1930, sygn. 1-14, zawartość: akta osobowe pracowników.

Dzieje twórcy:

Po odzyskaniu niepodległości w listopadzie 1918 r. dla terenu powiatów konińskiego i słupeckiego, utworzono jeden wspólny urząd administracji państwowej z siedzibą w Koninie o nazwie Starostwo Konińsko-Słupeckie. 31 grudnia 1918 r. dokonano podziału ówczesnego powiatu na dwie odrębne jednostki w Koninie i Słupcy. Jednocześnie zmieniono nazwę urzędu ze starostwa na komisariaty. W 1919 r. urzędom ponownie przywrócono nazwę "starostwa". Starostwo w Słupcy istniało do 30 marca 1932 r. Z dniem 1 marca 1932 r. zlikwidowano bowiem powiat słupecki, a teren jego działania włączono w całości w kompetencje Starostwa Powiatowego Konińskiego. Zakres organizacji i kompetencji powiatowych urzędów administracji szczegółowo regulowały Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji powiatowych władz administracyjnych I instancji na obszarze byłego zaboru rosyjskiego oraz Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (ogłoszone ponownie w 1936 r.). Na podstawie wyżej wymienionych normatywów zachowano dawny rosyjski podział na powiaty. Powiatową władzę administracyjną nazwano starostwem. Na jego czele jako przedstawiciel władzy państwowej i wykonawca zleceń wojewody (do czasu wprowadzenia województw wykonawca zleceń poszczególnych ministerstw) stał starosta. Do zakresu działalności starosty należały wszelkie sprawy administracji państwowej z wyjątkiem spraw przekazanych administracji specjalnej (wojskowej, skarbowej, sadowej, szkolnej itp.). Starostwa były także władzami przełożonymi zarządów miast i gmin w zakresie administracji państwowej. Zasięg terytorialny powiatu słupeckiego obejmował miasta: Słupcę, Kleczew, Pyzdry, Skulsk, Zagórów oraz gminy wiejskie: Ciążeń, Dłusk, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Młodojewo, Oleśnica, Ostrowite, Skulska wieś, Szymanowice, Trąbczyn, Wilczogóra /Wilcza Góra/, Zagórów. W latach swego istnienia (1919-1932) nazwa urzędu powiatu słupeckiego kilkakrotnie ulegała zmianie. W 1919 r. był to Komisariat Słupecki, potem Urząd Powiatowy w Słupcy, następnie od 1919 r. Starostwo Słupeckie, w 1930 r. Starostwo Powiatowe w Słupcy i Starostwo Słupca, w 1931-1932 r. Starostwo Powiatowe Słupeckie. Powiat słupecki w okresie swego istnienia należał do województwa łódzkiego. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. J.Bobińska, Konin 1962]

Daty skrajne:

[1918] 1919-1932

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Komisariat Słupecki-**-Starostwo Powiatowe Słupeckie-**-Starostwo Słupca-**-Starostwo Słupeckie-**-Urząd Powiatowy w Słupcy

Daty:

1918-1932

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

594

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

587

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.71

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.67

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

14.0

Ogółem metrów bieżących:

0.03

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

1918-1930

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak sygn. 589-595 (oraz 14 j.a. kat. B - załącznik w inwentarzu książkowym)
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak sygn. 1-588

Inwentarz książkowy: oprac. J.Bobińska, Konin 1962. W zespole brak j.a. o sygn.: 204.