Urząd Gubernialny Lubelski do Spraw Powinności Wojskowej

Sygnatura
35/175/0
Liczba serii
1
Liczba skanów
342

Zawartość:

1. Komisja Zaciągowa Woj. Lubelskiego, 1834-1836, 3 j.a. 2. Komisja Zaciągowa Gub. Lubelskiej, 1838-1840, 2 j.a. 3. Urząd Rekrucki Gub. Lubelskiej, [1834]1837-1873, 44 j.a. 4. Komisja Zaciągowa Woj. Podlaskiego, 1834-1836, 3 j.a. 5. Komisja Zaciągowa Gub. Podlaskiej, [1833] 1837-1845, 10 j.a. 6. Siedlecki Tymczasowy Urząd Rekrucki, 1867-1874, 12 j.a. 7. Urząd Gubernialny Lubelski do Spraw Powinności Wojskowej, [1867]1874-1917: Zarządzenia i okólniki władz zwierzchnich, 1874-1880, 38 j.a. Sprawy organizacyjne Gubernialnego Urzędu do Spraw Wojskowych, 1874-1915, 66 j.a. Sprawy organizacyjne powiatowych urzędów do spraw wojskowych, 1886-1887, 64 j.a. Sprawozdania roczne o poborze do wojska, 1887-1914, 52 j.a. Wykazy spisowych, 1887-1913, 7 j.a. Sprawy poboru rekrutów, 1887-1913, 249 j.a. Zażalenia na postanowienia powiatowych urzędów wojskowych, 1887-1913, 44 j.a. Ulgi w służbie wojskowej, 1887-1913, 14 j.a. Odroczenia od służby wojskowej, 1887-1913, 27 j.a. Prośby o zwolnienie ze służby wojskowej, 1887-1913, 28 j.a. Dezerterzy, 1914-1915, 20 j.a. Akta osobowe powołanych do wojska w pow. krasnostawskim, 1907-1916, 1 j.a. Opieka nad rodzinami żołnierzy, 1905-1917, 4 j.a. Wykazy wyższych oficerów i urzędników zamieszkałych w Lublinie, 1912, 1 j.a. Wydawanie zaświadczeń hodowcom koni (stadnin), 1890-1915, 42 j.a. Sprawy mobilizacyjne, 1901-1915, 83 j.a. Pomoce kancelaryjne: "opisi del", 1874-1915, 43 j.a. Skorowidze, 1874-1915, 17 j.a. Księgi kontroli, 1867-1881, 5 j.a.

Dzieje twórcy:

Urząd Gubernialny Lubelski do Spraw Powinności Wojskowej utworzony został w 1874 r. na mocy ustawy z dnia 1/13 stycznia 1874 r. o obowiązku służby wojskowej (Svod Zakonov Rossîjskoj Imperîi. Ustav o Woinskoj Powinnosti. Sankt Petersburg 1897). Ustawa powyższa likwidowała instytucje rekruckie, powołując w ich miejsce gubernialne i powiatowe urzędy do spraw powinności wojskowej. Urząd Gubernialny Lubelski do Spraw Powinności Wojskowej funkcjonował do roku 1917. Siedzibą urzędu było miasto Lublin. Status prawny - administracja specjalna – wojsko i obrona narodowa, obrona cywilna. Do kompetencji urzędu gubernialnego należał: nadzór nad regularnym przebiegiem poboru; przydzielanie rekrutów do poszczególnych rewirów w powiatach i miastach, kontrolowanie wykazu osób podlegających służbie wojskowej, załatwianie skarg napływających na urzędy powiatowe, opracowywanie ogólnego sprawozdania o przebiegu poboru, na potrzeby władz zwierzchnich. W skład urzędu wchodzili: gubernator jako przewodniczący, wicegubernator, naczelnik wojenny guberni lub jego zastępca, prokurator sadu okręgowego lub jego zastępca, stały członek urzędu gubernialnego do spraw włościańskich i jeden z powiatowych komisarzy tego urzędu. W 1913 r. nastąpiła reorganizacja gubernialnych urzędów, poprzez wprowadzenie instytucji stałego członka, który otrzymał własny zakres kompetencji, niezależny od urzędu. Stały członek dysponował aparatem urzędniczym, który przygotowywał materiał na posiedzenia gubernialnego urzędu do spraw wojskowych. Urzędy gubernialne nie posiadały własnych kancelarii, ich sprawy prowadziły wydziały wojenno-policyjne rządów gubernialnych. Zakres terytorialny działania urzędu rozciągał się na gubernię lubelską z powiatami: biłgorajskim, chełmskim, hrubieszowskim, janowskim, krasnostawskim, lubartowskim, lubelskim, puławskim, tomaszowskim i zamojskim. Stan taki utrzymał się do roku 1912, kiedy to utworzono gubernię chełmską. Gubernia lubelska obejmowała swe dawne powiaty: janowski, krasnostawski, lubartowski, lubelski i puławski oraz powiaty z byłej guberni siedleckiej: garwoliński, łukowski, radzyński, siedlecki, i sokołowski.

Daty skrajne:

[1833-1873]1874-1917

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1833-1917.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Lublinskoe Gubernskoe po Voinskoj Povinnosti Prisuststvie

Języki:

rosyjski, polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

880

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

880

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

12.22

Ogółem opracowanych metrów bieżących

12.22

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

w 1978 r. dopisano jako anteriora akta Komisji Zaciągowych Województwa Lubelskiego i Guberni Lubelskiej oraz Województwa i Guberni Podlaskiej, Urzędu Rekruckiego Guberni Lubelskiej i Siedleckiego Tymczasowego Urzędu Rekruckiego. Podczas skontrum odnaleziono 3 j.a. które dopisano do inwentarza jako sygn. 94a, 534a, 652a;