Starostwo Powiatowe w Kościanie

Sygnatura
34/2/0
Daty skrajne
[1813] 1919-1939
Liczba serii
10
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Referat Ogólny - sprawy reprezentacji Starostwa, odznaczenia II. Referat Organizacyjny - okólniki, rozporządzenia, kontrole, podział administracyjny, sprawy budżetowo-gospodarcze, III. Referat Bezpieczeństwa - sprawy konsularne, wybory, sprawozdania sytuacyjne, sprawy narodowościowo-wyznaniowe, stowarzyszenia , związki, strajki, bezrobocie, policja, , komunikacja, sprawy paszportowe IV. Referat Administracyjny - okólniki, sprawy obywatelstwa, opcje narodowościowe, USC, sprawy ludnościowe, przemysł, rzemiosło, handel, aprowizacja, sprawy wodne, budownictwo, ochrona przeciwpożarowa, kultura, sztuka V. Referat Wojskowy - okólniki, rozkazy, sprawy mobilizacyjne VI. Referat Opieki Społecznej - wsparcie ubogich, fundacje, zakłady opiekuńcze, ubezpieczenia, pośrednictwo pracy, bezrobocie, emigracja VII. Referat Sanitarny - okólniki, lekarze, aptekarze, położne, zakłady lecznicze, sprawozdania VIII. Referat Weterynaryjny - sprawy weterynaryjne, statystyka IX. Referat Ochrony Lasów - nadzór nad lasami, zalesienie, ochrona lasów, programy gospodarcze X. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych - likwidacja majątków niemieckich, parcelacje majątków ziemskich,szkodniki roślin, statystyka

Dzieje twórcy:

Starostwo Powiatowe w Kościanie rozpoczęło działalność w 1919 r. na mocy rozporządzenia Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej z 16 stycznia 1919 r. (Tygodnik Urzędowy Rady Ludowej nr 1/1919 r. ) o przejęciu administracji przez Polaków. Podstawę prawną dla działalności starostw ustaliła ostatecznie Konstytucja RP z 17 marca 1921 r., a następnie rozporządzenie Prezydenta RP o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej z dnia 19 stycznia 1928 r. Wewnętrzne zasady funkcjonowania starostw oraz tryb ich urzędowania ustaliło rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1930 r. Zasadnicze zmiany organizacyjne związane z działalnością starostw wprowadziło rozporządzenie z 1932 r. o podziale władz na zespolone i niezespolone. Starostwo stanowiło organ wykonawczy starosty powiatowego. Starosta był w powiecie przedstawicielem rządu i szefem administracji ogólnej. Do zakresu jego działania należały wszystkie sprawy administracji państwowej na obszarze powiatu, o ile nie były zastrzeżone do kompetencji innych organów. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1932 r. zlikwidowano powiat śmigielski, który został włączony do powiatu kościańskiego.

Daty skrajne:

[1813] 1919-1939

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1813-1919, 1919-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

546

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

546

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

8.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

7.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

mikrofilmy nr 34/2706-34/3200 (sygn. 1- 474, 501-520)