Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

Sygnatura
34/6/0
Daty skrajne
[1866] 1919-1939
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Tom I . Referat Ogólny - zarządzenia, okólniki, spis gmin, wybory II. Referat Organizacyjny - okólniki, zarządzenia, pożyczki państwowe, pobory urzędników, sprawy budżetowe III. Referat Bezpieczeństwa - ruch graniczny, sprawy konsularno-paszportowe, przepustki graniczne, wizy, sprawy obywatelstwa, cenzura, zebrania, zjazdy, stowarzyszenia IV. Referat Administracyjny - szkolnictwo, cechy, przemysł, handel, statystyka, sprawy wyznaniowe V. Referat Wojskowy - przepisy, dezercja, reklamacje wojskowe, demobilizacja VI. Referat Karno-Administracyjny - wykazy akt VII. Referat Opieki Społecznej - zakłady opiekuńcze, ubezpieczenia, bezrobocie VIII. Referat Sanitarny - sprawy sanitarne, komisje lekarskie, partactwo, lekarz powiatowy IX. Referat Weterynaryjny - sprawozdawczość, statystyka X. Referat Ochrony Lasów - majątki leśne, sprawy różne XI. Referat Budowlany - podania, plany budowlane XII. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych - parcelacje XIII. Referat Melioracyjny - melioracja w powiecie Tom II I. Sprawozdania sytuacyjne ze stanu bezpieczeństwa, życia politycznego i działalności legalnych związków i stowarzyszeń II. Normowanie cen III. Sprawy zdrowia - okólniki Urzędu Wojewódzkiego, spis leków będących w sprzedaży IV. Sprawy budowlane - ewidencja zabytków w powiecie wolsztyńskim, pozwolenia na budowę

Dzieje twórcy:

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie rozpoczęło działalność w 1919 r. na mocy rozporządzenia Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej z 16 stycznia 1919 r. (Tygodnik Urzędowy Rady Ludowej nr 1/1919 r. ) o przejęciu administracji przez Polaków. Podstawę prawną dla działalności starostw ustaliła ostatecznie Konstytucja RP z 17 marca 1921 r., a następnie rozporządzenie Prezydenta RP o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej z dnia 19 stycznia 1928 r. Wewnętrzne zasady funkcjonowania starostw oraz tryb ich urzędowania ustaliło rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1930 r. Zasadnicze zmiany organizacyjne związane z działalnością starostw wprowadziło rozporządzenie z 1932 r. o podziale władz na zespolone i niezespolone. Starostwo stanowiło organ wykonawczy starosty powiatowego. Starosta był w powiecie przedstawicielem rządu i szefem administracji ogólnej. Do zakresu jego działania należały wszystkie sprawy administracji państwowej na obszarze powiatu, o ile nie były zastrzeżone do kompetencji innych organów.

Daty skrajne:

[1866] 1919-1939

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1866-1919, 1919-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

170

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

170

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak