Wydział Powiatowy w Lesznie

Sygnatura
34/9/0
Daty skrajne
[1878] 1919-1939 [1945]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Referat Organizacyjny -przepisy, zarządzenia, sprawy organizacyjne, personalne, sprawozdanie, statystyki, elektryfikacja II. Referat Ogólny - okólniki, zarządzenia, wybory, PKO, posiedzenia, mapa powiatu, rozjemcy, USC, wyszynk III. Referat Gospodarczy - przepisy i zarządzenia, ogród powiatowy IV. Rachuba - podatki, pożyczki, subwencje, zapomogi, budżety, sprawozdania rachunkowe V. Referat Podatkowy - podatki, daniny, opłaty, egzekucje VI. Referat Spraw Gminnych - sołtysi, przełożeni obszarów gminnych, wybory do rad gminnych, lustracje, finanse, granice gmin VII. Referat Drogowy - sprawozdawczość, statystyka, wykazy dróg i mostów, budowa i utrzymanie dróg VIII. Referat Oświatowo-Kulturalny - sprawy szkolne, Głos Leszczyński IX. Referat Zdrowia Publicznego - szczepienia, dezynfekcja, lecznictwo otwarte X. Referat Opieki Społecznej - wsparcia, zakłady opieki społecznej, fundacje, żłobki, zakłady wychowawcze, kolonie, bezrobocie XI. Referat Rolny - szkoła rolnicza i podkownicza, Izba Rolnicza, przysposobienie rolnicze, nieużytki XII. Referat Weterynaryjny - rakarnia, przepisy i zarządzenia XIII. Referat Budowlany - przepisy, zarządzenia, nadzór budowlany, plany parcelacyjno-budowlane, statystyka, sprawozdania XIV. Referat Spraw Pożarniczych - okólniki, budżety, sprawozdania, protokoły z zebrań, lustracje, wyposażenie w sprzęt XV. Fundusz Bezrobocia - okólniki, akcje pomocy dla bezrobotnych, zasiłki XVI. Spis akt - spis akt Wydziału Powiatowego

Dzieje twórcy:

Wydział Powiatowy był organem samorządowym. Powstał w 1919 r. na podstawie decyzji Naczelnej Rady Ludowej. Zastąpił zlikwidowane pruskie organy samorządowe na obszarze powiatu, tzn. Kreisausschuss i Kreistag. Sprawy działalności samorządu powiatowego uregulowało rozporządzenie Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 12 sierpnia 1921 r. o wyborach do sejmików powiatowych. Organami samorządu powiatowego były odtąd sejmik powiatowy i wydział powiatowy. Wydział Powiatowy był organem wykonawczym i działał pod przewodnictwem starosty powiatowego. Następne zmiany organizacyjne samorządu powiatowego nastąpiły w 1933 r. W miejsce sejmików powiatowych wprowadzono rady powiatowe i komisje rewizyjne. Rada Powiatu była organem stanowiącym i kontrolującym. Wydział Powiatowy był organem zarządzającym i wykonawczym Rady Powiatu. Komisja Rewizyjna natomiast sprawowała kontrolę nad działalnością finansową i gospodarczą władz powiatowych i gminnych. Do kompetencji Wydziału Powiatowego należały miedzy innymi następujące sprawy: ustalanie własnych budżetów i zatwierdzanie budżetów podległych gmin i przedsiębiorstw, podejmowanie uchwał w sprawach łączenia gmin wiejskich, prowadzenie spraw zdrowia publicznego, budowlanych, sprawowanie opieki nad biednymi, budowa i utrzymanie dróg, rozwój rolnictwa i przemysłu oraz nadzór nad urzędami stanu cywilnego. Nadzór nad działalnością Wydziału Powiatowego pełnił wojewoda. Wydział Powiatowy w Lesznie został zorganizowany w 1919 r. i działał bez przerwy do końca sierpnia 1939 r.

Daty skrajne:

[1878] 1919-1939 [1945]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1878-1919, 1878-1919, 1919-1939, 1919-1939, 1945-1945, 1945-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

593

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

593

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

8.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

7.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak