Wydział Powiatowy w Rawiczu

Sygnatura
34/10/0
Daty skrajne
[1812] 1919-1939
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Wybory do Sejmiku Powiatowego, posiedzenia Sejmiku, organizacja Wydziału Powiatowego II. Sprawy administracyjne - mapa powiatu, urzędnicy III. Sprawy budżetowo-kasowe - budżety, pożyczki, podatki IV. Akta dotyczące gmin wiejskich - granice gmin, wybory, sprawy rachunkowo-kasowe V. Nadzór nad USC - tworzenie USC VI. Sprawy zdrowia publicznego - położne, szczepienia, dezynfekcja, niewidomi i głuchoniemi VII. Opieka społeczna i zatrudnianie bezrobotnych - opieka nad ubogimi, zakłady opiekuńcze, pomoc dla bezrobotnych VIII. Rybołówstwo i polowania IX. Sprawy rolnictwa i hodowli - hodowla, elektryfikacja, Izba Rolnicza, zapomogi dla rolnictwa X. Sprawy melioracyjne - melioracja, regulacja Orli i Dobroczni XI. Koncesje przemysłowo-handlowe - pozwolenia na wyszynk XII. Sprawy sporno-administracyjne - wybory rozjemców, postępowanie sporno-administracyjne XIII. Sprawy budowlane - nadzór budowlany XIV. Rewizje kotłów parowych XV. Budowa, reparacje i utrzymanie dróg - przepisy budowy dróg, wykazy dróg, budowa i utrzymanie dróg

Dzieje twórcy:

Wydział Powiatowy był organem samorządowym. Powstał w 1919 r. na podstawie decyzji Naczelnej Rady Ludowej. Zastąpił zlikwidowane pruskie organy samorządowe na obszarze powiatu, tzn. Kreisausschuss i Kreistag. Sprawy działalności samorządu powiatowego uregulowało rozporządzenie Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 12 sierpnia 1921 r. o wyborach do sejmików powiatowych. Organami samorządu powiatowego były odtąd sejmik powiatowy i wydział powiatowy. Wydział Powiatowy był organem wykonawczym i działał pod przewodnictwem starosty powiatowego. Następne zmiany organizacyjne samorządu powiatowego nastąpiły w 1933 r. W miejsce sejmików powiatowych wprowadzono rady powiatowe i komisje rewizyjne. Rada Powiatu była organem stanowiącym i kontrolującym. Wydział Powiatowy był organem zarządzającym i wykonawczym Rady Powiatu. Komisja Rewizyjna natomiast sprawowała kontrolę nad działalnością finansową i gospodarczą władz powiatowych i gminnych. Do kompetencji Wydziału Powiatowego należały miedzy innymi następujące sprawy: ustalanie własnych budżetów i zatwierdzanie budżetów podległych gmin i przedsiębiorstw, podejmowanie uchwał w sprawach łączenia gmin wiejskich, prowadzenie spraw zdrowia publicznego, budowlanych, sprawowanie opieki nad biednymi, budowa i utrzymanie dróg, rozwój rolnictwa i przemysłu oraz nadzór nad urzędami stanu cywilnego. Nadzór nad działalnością Wydziału Powiatowego pełnił wojewoda. Wydział Powiatowy w Rawiczu został zorganizowany w 1919 r. i działał bez przerwy do końca sierpnia 1939 r.

Daty skrajne:

[1812] 1919-1939

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1812-1919, 1812-1919, 1919-1939, 1919-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

336

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

336

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

10.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

10.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak brak sygn. 23 - stwierdzony podczas skontrum w 1961 r. i w 1995 r.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak brak sygn. 23 - stwierdzony podczas skontrum w 1961 r. i w 1995 r.

Podczas skontrum w 1995 r. stwierdzono brak następujących jednostek archiwalnych - sygn. 23 i 52 a