Akta miasta Radomia

Sygnatura
58/1/0
Liczba serii
47
Liczba skanów
25412

Zawartość:

Zespół składa się z części: I. Okres 1796-1867 1. Wydział Administracyjny, sygn. 1-533, 2. Wydział Policyjny, sygn. 534-732, 3. Wydział Wojskowy, sygn. 733-841, 4. Wydział Sądowy, sygn. 842-908 5. Wydział Skarbowy, sygn. 974-1274 II. Okres 1867-1915 1. Spraw administracyjnych, sygn. 1275-4000, 9751-9805 2. Spraw policyjnych, sygn. 4001-5969, - spraw spisów wojskowych, sygn. 5970-5981, - oddział wojenny, sygn. 5982-5989, - spraw dot. oddziałów wojskowych, sygn. 5990-5991, - spraw resortu wojny, sygn. 5992-5996 3. Spraw ewidencji ludności, sygn. 5997-6653, 9812-9858, - nadzoru nad aktami spraw, sygn. 6643-6670, - akt spraw, sygn. 6671-6730 4. Spraw kwaterunkowych, sygn. 6731-7351, - spraw dotyczących mobilizacji, sygn. 7352-7359, - prowadzenia spraw, sygn. 7360-7376, - nadzoru nad sprawami, sygn. 7377-7390 5. Spraw wyborów do Dumy, sygn. 7391-7407, 6. Kasa miejska, sygn. 7408-7857, - prowadzenia spraw, sygn. 7858-7867 III. Okres 1915-1939 1. Wydział Prezydialny, sygn. 7868-8229 2. Wydział Ogólny, sygn. 8230-8526, 9811, - kancelaria Rady miejskiej, sygn. 8527-8534 3. Wydział Administracyjny, sygn. 7535-8842 4. Wydział Skarbowy, sygn. 8843-8957, 9806-9810 5. Wydział Gospodarczy, sygn. 8958-9084, 6. Wydział Techniczny, sygn. 9085-9137, 7. Wydział Oświaty, sygn. 9138-9190, 8. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej, sygn. 9191-9380 IV. Okres 1939-1945 1. Wydział Prezydialny, sygn. 9381-9386, 2. Wydział Ogólny, sygn. 9387-9411, 3. Wydział Administracyjny, sygn. 9412-9416, -Wydział Administracyjny Referatu Przemysłu, sygn. 9417-9518, 4. Wydział Finansowy, sygn. 9519-9540, 9984-10030, 5. Wydział Gospodarczy, sygn. 9541, 6. Wydział Techniczny, sygn. 9542-9579, 7. Wydział Oświaty, sygn. 9580-9581, 8. Abteilung Fürsorge und Bevölkerungswesen, sygn. 9582-9590 V. Okres 1945-1950 1. Wydział Prezydialny, sygn. 9591-9643, 2. Wydział Ogólny, sygn. 9644-9658, 3. Wydział Administracyjny, sygn. 9659-9670, - Wydział Administracyjny Referatu Przemysłu, sygn. 9671-9681, 4. Wydział Finansowy, sygn. 9682-9703 5. Wydział Gospodarczy, sygn. 9704-9706, 6. Wydział Techniczny, sygn. 9707-9722, 7. Wydział Oświaty, Kultury i Sztuki, sygn. 9723-9731, 8. Wydział Aprowizacji, sygn. 9732-9737, 9. Wydział Przemysłu i Handlu, sygn. 9738, 10. Wydział Organizacyjny, sygn. 9739, 11. Samodzielny Oddział Wojskowy, sygn. 9740, 12. Samodzielny Referat Statystyki, sygn. 9741-9750 Ponadto plany miasta i terenów podmiejskich z lat 1821-1922, sygn. 1-67 Nieopracowane: 1. projekty techniczne budowy i przebudowy m.in. zabudowań mieszkalnych, gospodarczych, handlowych, użytku publicznego, 1905-1950 [1950-1959], poz. 1-4478 (spis zdawczo-odbiorczy) 2. akta "osobowe", 1875-1950, poz. 1-3348 (spis zdawczo-odbiorczy) 3. domowe księgi meldunkowe, 1892-1955, poz. 1-16 (spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy)

Dzieje twórcy:

Dzieje ustrojowe Czasokres zachowanych Akt m. Radomia określają daty 1796 – 1950. Ten długi okres można łatwo podzielić, a kryterium podziału wynika z kwestii polityczno – ustrojowych. Pierwszy okres to zabór austriacki, czyli lata 1796 – 1809. W miastach zaboru zostały zorganizowane tzw. Magistraty łączące w sobie władzę administracyjną i sądową, obok magistratów istniały jeszcze tzw. Wydziały Gminne, reprezentujące właścicieli nieruchomości i warsztatów rzemieślniczych. Okres Księstwa Warszawskiego (1809 – 1815) to kolejne zmiany. Władza miejska składała się z dwóch organów: uchwałodawczego i kontrolującego – Rady Municypalnej oraz wykonawczego – Urzędu Municypalnego. W najdłuższym okresie zaboru rosyjskiego (lata 1815 – 1915) nastąpiło kilka istotnych zmian, które wyznaczają wewnętrzne cezury, dzielące ten okres na mniejsze etapy czasowe. Pierwszy etap to lata 1815 –1867. Organ zwierzchności miejskiej był jeden, Urząd Municypalny, ten stan utrzymywał się właściwie do 1861 r. z niewielką zmianą. Nastąpiła ona w roku 1842 kiedy to zamieniono nazwę Urzędu na Magistrat. Od roku 1861 zarząd miejski znowu składał się z dwóch organów: uchwałodawczego – Rady Miejskiej i wykonawczego – Magistratu. Działalność Rady Miejskiej m. Radomia zanikła w maju 1863 r., a jej kompetencje przejął Magistrat. Kolejną cezurą w okresie rządów carskich wyznacza rok 1867. Po nim następuje wzmożona rusyfikacja, niezmiernie ograniczano zakres uprawnień Magistratu na rzecz Rządu Gubernialnego, zasady kancelarii polskiej zamieniano na system rosyjski. W okresie okupacji austriackiej (1915 – 1918) zarząd nad miastem sprawował prezydent oraz organ złożony z 13 miejscowych obywateli. Miał on jednak charakter tymczasowy. W 1916 r. została wybrana Rada Miejska. Była ona reprezentacją miasta i jego zwierzchnim organem uchwałodawczym, natomiast organem wykonawczo – zarządzającym był Magistrat zwany też Zarządem Miejskim (prezydent był członkiem Zarządu). W okresie międzywojennym (1918 – 1939) było zasadą, że Zarząd Miejski składał się z dwóch organów – Rady Miejskiej i wybieranego przez Radę Magistratu. Jednak odbiegano od tej zasady i organizacja organów i ich wzajemny stosunek niejednakowo przedstawiał się w ciągu tego czasu, ponadto w latach 1930- 34 władze w mieście sprawował Tymczasowy Zarząd Miejski. System kancelaryjny stosowany wówczas można podzielić na dwie części. Do roku 1931 obowiązywał kancelaria polska wzorowana na rosyjskiej, od tego zaś roku obowiązywał system oparty na strukturalno – rzeczowym wykazie akt. W okresie okupacji hitlerowskiej (1939 – 1945) Zarządem Miasta kierował burmistrz mianowany przez Generalnego Gubernatora. Do pomocy powoływał spośród mieszkańców miasta 10 doradców. Jednak bezpośrednią władzą nadzorczą dla m. Radomia był szef dystryktu, urzędu, mającego tu swoją siedzibę, oraz wyznaczony przez tegoż starosta miejski. Nikła więc była władza „polskiego burmistrza”, ograniczana przez niemieckie władze nadzorcze. W latach 1945 – 1950 (PRL) władzę w mieście sprawowała Miejska Rada Narodowa będąca jednocześnie organem państwowym i samorządowym. Jej organem wykonawczym był Zarząd Miejski, który stanowili: prezydent, 2 wiceprezydentów i 3 ławników. Ta powyższa struktura władz miejskich utrzymywała się do zasadniczej reformy w dziedzinie administracyjno – ustrojowej, określonej ustawą z 20.03.1950 r. Data ta stanowi granicę chronologiczną zespołu Akt m. Radomia

Daty skrajne:

1796-1950 [1950-1959]

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Magistrat miasta Radomia-**-Rada Municypalna Miasta Radomia-**-Urząd Municypalny maista Radomia-**-Rada Miejska miasta Radomia-**-Tymczasowy Zarząd miasta Radomia-**-Zarząd Miejski w Radmomiu-**-Miejska Rada Narodwowa w Radomui

Daty:

1796-1950, 1950-1959.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski, niemiecki, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

19038

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

10137

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

146.47

Ogółem opracowanych metrów bieżących

117.22

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie 5 j.a.
inne pomoce Nie
spis zdawczo-odbiorczy Tak 7829 j.a
spis roboczy Tak 15 j.a.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 10071 j.a.
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak 67 j. inw.

decyzją KM z 4 VI 1996 r. włączono plany miejskie - 67 j.a., braki sygnatur 77, 250, 430, 776, 1123, 4765, 6815 uznane za zaginione w trakcie skontrum w 1965 r.