Księgi grodzkie krakowskie

Sygnatura
29/5/0
Liczba serii
21
Liczba skanów
742656

Zawartość:

Inskrypcje wieczyste i czasowe, relacje, manifestacje, protestacje, oblaty, sprawy karne, prowizorialne, egzekucje wyroków, sprawy z roków skargowych: 1. Inscriptiones 1407-1796 (sygn. 1-644) 2. Relationes 1572-1796 (sygn. 645-1055) 3. Oblatae laudorum 1642-1788 (sygn. 1056-1059) 4. Plenipotentiae 1628-1792 (sygn. 1060-1090) 5. Manifestationes 1661-1782 (sygn. 1091-1116) 6. Iuramenta in causis contributionis 1658-1780 (sygn. 1117-1125) 7. Protocolla transactionum privatarum 1675-1791 (sygn. 1126-1131) 8. Protocolla transactionum in rem iudeorum 1766-1767 (sygn. 1132) 9. Relationes positarum citationum 1713-1792 (sygn. 1133-1144) 10. Acta ex verbalibus querellis 1537-1573 (sygn. 1145) 11. Decreta iudicii 1562-1671 (sygn. 1146-1194) 12. Decreta officii 1574-1791 (sygn. 1195-1483) 13. Acta causarum criminalium contra maleficos 1599-1602 (sygn. 1484) 14. Acta confessatorum 1666-1691 (sygn. 1485) 15. Inquisitiones 1784-1789 (sygn. 1486) 16. Protocollon variorum causarum 1710-1791 (sygn. 1487-1492) 17. Regestra causarum 1579-1792 (sygn. 1493-1652) 18. Vocandae causarum querelarum ex simplici et ex aresto 1748, 1757-1759 (sygn. 1653-1656) 19. Summaria 1739-1792 (sygn. 1657-1658) 20. Dissoluta XVI-XVIII w. (sygn. 1659-1660) 21. Consignationes actorum XVIII w. (sygn. 1661-1694)

Dzieje twórcy:

Sąd pierwszej instancji dla szlachty, obejmujący zakresem terytorialnym działalności okręg grodowy krakowski (powiaty ziemskie krakowski, proszowicki, ksiąski i lelowski), funkcjonujący od XIV w. w składzie starosta (najczęściej zastępowany przez podstarościego lub innych urzędników), sędzia i pisarz grodzki. Kompetencje sądu grodzkiego obejmowały przede wszystkim sprawy karne z zakresu tzw. czterech artykułów grodzkich (napad na dom, podpalenie, napad na drodze publicznej, gwałt na kobiecie), sprawy szlachty gołowy, sprawy związane z bezpieczeństwem sądów i egzekucją wyroków oraz sprawy wniesione przed ten sąd na podstawie zasady swobodnego wyboru sądu (foro prorogato). Posiedzenia sądu odbywały się co sześć tygodni, wyłonionego z niego urzędu rozpatrującego sprawy drobniejsze codziennie (po 1667 r. podział na sąd i urząd zanikł). Po 1589 r. sąd grodzki krakowski uzyskał prawo wieczności tj. prawo do przyjmowania wpisów zeznań dotyczących obrotu nieruchomościami. Sąd grodzki krakowski funkcjonował nieprzerwanie do 1792 r.

Daty skrajne:

1407-1796

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1407-1409, 1418-1796.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Acta Castrensia Cracoviensia

Języki:

polski, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

1694

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1682

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

222.83

Ogółem opracowanych metrów bieżących

222.47

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Nie
inne pomoce Nie kartoteka materiałów do dziejów wsi, kartoteka materiałów do wojen szwedzkich, repertorium
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz opublikowany Nie
indeks osobowy Nie