Polski Komitet Opiekuńczy Kraków-miasto

Sygnatura
29/553/0
Daty skrajne
1939 - 1945
Liczba serii
25
Liczba skanów
2487

Zawartość:

1. Centrala (normatywy, sprawozdania, korespondencja, bilanse, księgowość, personel, ofiary społeczeństwa, zapomogi pieniężne. Sekcje Komitetu: Opieka nad Przesiedlony-mi, Opieka nad Rolnikaami, Opieka nad Więźniami, Opieka nad dziećmi i Młodzieżą, ochronki, Opieka nad Pracownikami Publiczo-Prawnymi, Opieka nad Inwalidami; współpraca ze Związkiem „Caritas”, wydawnictwo „Radź sam sobie”. Kontakty z organizacjami pokrewnymi: Społeczny Komitet Samopomocy Społecznej, PolKO m. Warszawy, m. Lwowa, PolKO powiaty krakowskiego. Korespondencja z władzami, kolonie i półkolonie, pomoc sanitarna, przejmowanie agend likwidowanych stowarzyszeń charytatywnych, delegatury PolKO na przedmieściach Krakowa) 1939-1945 (sygn. PolKO 1-77, 216-234) 2. Dział Pracy: Opieka nad Przesiedlonymi i Uchodźcami (normatywy, sprawozdania, korespondencja, przejęcie działalności Sekcji Charytatywnej Obywatelskiego Komitetu Pomocy, sprawozdawczość finansowa, personel, opieka zdrowotna, opieka nad inwalidami, domy noclegowe, obozy, schroniska dla wysiedlonych, kolonie dziecięce, opieka nad wysiedlonymi z Warszawy, kartoteka wysiedlonych i uchodźców) 1939-1945 (sygn. PolKO 78-133, 235-287) 3. Dział Pracy: Opieka nad Pracownikami publiczno-prawnymi i zawodów wolnych (przejęcie działalności: Krakowskiego Komitetu Pomocy, komitetu Pomocy Zimowej i Straży Obywatelskiej, sprawozdania i księgowość działu, zasiłki dla emerytów i pracowników państwowych, pomoc „Społem”, kuchnie ludowe) 1939-1945 (sygn. PolKO 134-164, 288-289) 4. Dział Pracy: Opieka nad więźniami i ich rodzinami („Patronat”) (normatywy, sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowe, personel działu, spisy więźniów w szpi-talach, spisy więźniów obozu koncentracyjnego w Płaszowie, obozu służby budowlanej (Baudienst) w Płaszowie (Liban”), więzienia św. Michała, Montelu-pich, pomoc dla obozu w Oświęcimiu, pomoc żywnościowa dla więźniów, wysyłka paczek do obozów, po-moc dla Warszawian wywiezionych po powstaniu do Rzeszy, dary społeczne dla więźniów, kartoteki pod-opiecznych, wspomnienia i relacje pracowników działu) 1940-1945 (sygn. PolKO 165-172, 173a-c, 174-177, 178a-c, 179-209) 5. Delegatury PolKO na przedmieściach Krakowa (normatywy, sprawozdania i protokoły, wykazy i kartoteki podopiecznych i uchodźców wojennych we wsiach: Bieżanów, Prądnik Czerwony, Prokocim, Pychowice, Skotniki, Tonie, Wola Duchacka, Wola Justowska) 1941-1945 (sygn. PolKO 210-215)

Dzieje twórcy:

Polski Komitet Opiekuńczy Kraków-miasto to oddział jedynej zalegalizowanej przez władze niemieckie organizacji charytatywnej - Rady Głównej Opiekuńczej. Powstał na gruncie kilku organizacji charytatywnych. w tym m.in. Obywatelskiego Komitetu Pomocy pod przew. ks. Metropolity Adama Sapiehy, Komitetu Pomocy Zimowej. Od 01.1940 r. do 07.1941 r. funkcjonował pod nazwą Rada Opiekuńcza Miejska. Działał do 03.1945 r., kiedy został zastąpiony przez miejscowy odpowiednik nowoutworzonego Centralnego Komitetu Opieki Społecznej - Miejski Komitet Opieki Społecznej. Początkowo pełnił rolę koordynatora działalności organizacji charytatywnych na terenie Krakowa, z biegiem czasu, wskutek polityki niemieckiej przejmował organizacje włączając je w swoje struktury, gdzie zachowywały one jednak dużą autonomię. Pomagał grupom ludności poszkodowanym przez wojnę i ubogim; przesiedlonym i uchodźcom wojennym, inteligencji, więźniom i ich rodzinom, dzieciom (poprzez dożywianie i ochronki) oraz inwalidom.

Daty skrajne:

1939 - 1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1939-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

293

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

293

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

31.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

30.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Zespół w Oddziale III.