Starostwo Powiatowe Gorzowskie

Sygnatura
66/34/0
Liczba serii
21
Liczba skanów
144

Zawartość:

1. Referat Ogólno-Organizacyjny 1945-1950, sygn. 1-162, 1335-1336: zbiory okólników władz zwierzchnich; organizacja Starostwa; zarządzenia wewnętrzne starosty, rejestry pracowników; szkolenia pracowników; sprawozdania statystyczne; odznaczenia, zjazdy i konferencje burmistrzów i wójtów; podział terytorialny powiatu. 2. Referat Budżetowo-Gospodarczy 1946-1950, sygn. 163-186: zarządzenia dot. spraw budżetowych, wnioski budżetowe, zwroty za podróże służbowe, sprawy ogólne dot. płac, sprawy kart zaopatrzeniowych. 3. Referat Administracyjno-Prawny 1945-1950, sygn. 187-325: sprawy obywatelstwa, poświadczenia i uznania obywatelstwa, odzyskiwanie obywatelstwa, nadawanie obywatelstwa, zwolnienia z obywatelstwa, poszukiwanie ksiąg stanu cywilnego, nadawanie i zmiana imion i nazwisk, statystyka ruchu naturalnego ludności, spisy ludności w gminach, zezwolenia na publiczne przedsięwzięcia rozrywkowe, zbiórki i kwesty publiczne, sprawy wodno-prawne, utrzymanie i regulacją wód i ich brzegów, melioracje, spółki wodne, sprawy łowiectwa, obwodów łowieckich. 4. Referat Karno-Administracyjny 1945-1947, sygn. 326-353: akta spraw karno-administracyjnych, rejestry karne, egzekucja świadczeń pieniężnych. 5. Referat Społeczno-Polityczny 1945-1950, sygn. 354-420, 1326-1334: sprawy partii politycznych (np. PPR, PZPR, Liga Kobiet TPPR), przestępczości politycznej, zarządzenia porządkowe, kontakty z wojskami radzieckimi, sprawy straży obywatelskiej, stowarzyszeń i związków, świadectwa moralności, mniejszości narodowe, wykazy cudzoziemców zamieszkałych w powiecie, rehabilitacja volksdeutschów, akcja repolonizacyjna. 6. Referat Wojskowy 1945-1947, sygn. 421-451, 1337: ewidencja poborowych, odroczenia daty wcielenia do wojska, poszukiwanie uchylających się od rejestracji i poboru, zasiłki dla rodzin żołnierzy, wykazy koni i wozów objętych planami mobilizacyjnymi, sprawozdania. 7. Referat Opieki Społecznej 1945-1949, sygn. 452-552: opieka nad ubogimi, opieka nad inwalidami, opieka nad byłymi więźniami politycznymi, pomoc amnestionowanym, opieka nad grobami wojennymi, współdziałanie w załatwianiu spraw inwalidzkich, nadzór nad zakładami opieki społecznej, współdziałanie z PUR, powiatowy komitet pomocy ofiarom powodzi, sprawy bezrobocia, włóczęgostwa i żebractwa, opiekunów społecznych, sprawozdania. 8. Referat Zdrowia 1945-1946, sygn. 553-598: sprawy dot. personelu lekarskiego, propagowanie higieny, higiena szkolna, nadzór nad placówkami opieki zdrowotnej, sprawy stanu sanitarnego osiedli mieszkalnych i mieszkań, zakładów i lokali publicznych, cmentarze i ekshumacje, zaopatrzenie ludności w wodę, szczepienia ochronne, walka z chorobami zakaźnymi i epidemiami. 9. Referat Rolny i Reform Rolnych 1946-1950, sygn. 599-612: sprawy przydziału inwentarza poniemieckiego, akcji siewnej i żniwnej, spotkania wójtów i sołtysów, sprawy podatku gruntowego, ewidencja obiektów sprzedanych przez Fundusz Ziemi. 1945, sygn. 1341: sprawozdania Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Gorzowie Wlkp. 10. Referat Świadczeń Rzeczowych 1946, sygn. 613-622: sprawy dostaw ryb, świadczenia rzeczowe poszczególnych gmin. 11. Referat Weterynarii 1945-1947, sygn. 623-678: zwalczenie chorób zwierzęcych, szczepienia zwierząt, nadzór nad obrotem, wykazy chorób zwierzęcych, świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt, sprawy Powiatowej Szkoły Kucia Koni, nadzór weterynaryjny nad ubojem zwierząt, targami zwierzęcymi i obrotem handlowym zwierzętami, postępowanie z padliną, nadzór nad mleczarniami, przewozem zwierząt, sprawy personelu weterynaryjnego. 12. Referat Osiedleńczy 1945-1949, sygn. 679-764: opieka nad osadnikami, ewidencja osadnictwa wiejskiego i miejskiego, plany rozmieszczania osadników, pomoc kredytowa i rzeczowa, wprowadzanie osadników w użytkowanie nieruchomości, sprawozdania z akcji osiedleńczej, zatrudnianie Niemców, ewidencja repatriantów zam. w Gorzowie (sygn. 722), nadzór nad sprawami kwaterunkowymi. 13. Referat Aprowizacji, Handlu i Przemysłu 1945-1950, sygn. 765-909, 1338: nadzór nad handlem, wydawanie pozwoleń na prowadzenie handlu, wykazy przedsiębiorstw, kontrola cen, kontrola przemysłu spożywczego, młynów mleczarń i in., raporty cen z gmin, plany spożycia i sprawozdania z ich realizacji, koncesje na działalność produkcyjną, karty rzemieślnicze. 14. Referat Odbudowy 1946-1950, sygn. 910-982, 1340: zarząd nad nieruchomościami państwowymi, nadzór techniczno-budowlany nad zakładami i urządzeniami użyteczności publicznej, nadzór nad przedsiębiorstwami budowlanymi, sprawozdania, wnioski do planów inwestycyjnych, realizacja państwowych planów inwestycyjnych, ceny materiałów budowlanych, grobownictwo wojenne, pożyczki na odbudowę, nadzór nad zielenią publiczną, okólniki dot. spraw budowlanych. 15. Referat Pomiarów 1945-1950, sygn. 983-1022: sprawozdania, okólniki władz zwierzchnich, plan zagospodarowania przestrzennego, zmiany nazw miejscowości, opłaty za czynności pomiarowe, ewidencja punktów triangulacyjnych, czyn melioracyjny. 16. Referat Kultury i Sztuki 1945-1949 sygn. 1023-1065: zbiórka na sztandar dla garnizonu w Skwierzynie, sprawy teatru, wykazy muzyków, sprawy orkiestr i chórów, sprawy kolekcji W. Ogoleita, sprawy muzeum, konkurs – poszukiwanie młodych talentów, zezwolenia na imprezy kulturalne, sprawy ochrony zabytków, sprawozdania, biuletyny tygodniowe Starostwa (sygn. 1065). 17. Referat Samorządu Powiatowego 1945-1950, sygn. 1066-1097: książka uchwał Wydziału Powiatowego, protokoły z kontroli gmin, budżety powiatowego związku samorządowego. 18. Referat Inspekcyjny i Samorządu Gminnego 1945-1950, sygn. 1098-1137: inspekcje gmin, wykazy członków organów wykonawczych gmin, sprawy sołtysów, sprawy szkoleniowe i konferencje, zmiana granic powiatu. 19. Referat Rachunkowo-Kasowy 1948-1949, sygn. 1138-1167, 1339: budżety i uchwały finansowe gmin oraz sprawozdania z ich realizacji, sprawy majątkowe gmin. 20. Referat Podatkowy 1946-1950, sygn. 1168-1281: wykazy podatników podatku gruntowego, księgi biercze podatków, rejestry wymiarowe podatku gruntowego, wykazy ustalonych wkładów oszczędnościowych dla uczestników Funduszu „B”. 21. Referat Ochrony Przed Pożarami i in. Klęskami 1945-1949, sygn. 1282-1325: plany działalności ppoż., sprawozdania, zatwierdzanie naczelników straży, plany rozmieszczenia remiz strażackich, plany obrony przeciwpowodziowej, sprawy szkoleń, lustracje i inspekcje stanu ppoż., akta komend strażackich z terenu powiatu. 22. Akta dołożone do zespołu już po jego opracowaniu: 1946-1950, sygn. 1326-1334: są to akta z kancelarii tajnej, dotyczące sprawy wyznaniowych, zatrudniania Niemców, wywłaszczania, osiedlania i repatriacji oraz album pamiątkowy wystawy przemysłowej 1-4 marca 1946 r.

Dzieje twórcy:

Gorzów Wielkopolski został zajęty przez wojska radzieckie 30 stycznia 1945 r. Przez następne kilka tygodni władzę w mieście i powiecie sprawowała radziecka komendantura wojenna, na czele której stał płk Josif M. Dragun. Początek polskiej administracji jest związany z przybyciem grupy osadniczej, powołanej oddolnie na zebraniu w Wągrowcu. Grupa ta na czele z burmistrzem Wągrowca Florianem Kroenke przybyła do Gorzowa wieczorem 27 marca 1945 r. i następnego dnia za przyzwoleniem radzieckiej komendantury objęła władzę. Dopiero 8 kwietnia 1945 r. Kroenke został zatwierdzony na stanowisku Pełnomocnika Rządu przez Pełnomocnika Zachodniopomorskiego. W 1945 r. powiat podzielono na 12 gmin wiejskich i jedną miejską. Miasto Gorzów zaś zostało wydzielone z powiatu i zostało powiatem grodzkim. Funkcjonowały wówczas gminy: Witnica (miejska), Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Koniawa, Krasnowice, Lipki Wielkie, Lubiszyn, Lubno, Murzynowo, Santok, Witnica i Zieleniec. Jeszcze w tym samym roku rozwiązana została gmina Murzynowo, a w następnych latach zniesiono też gminy Deszczno i Krasowiec (obie włączono do gm. Zielenic) oraz Lubno (podzielono między Lubiszyn i Kłodawę) i Różanki (przyłączono do Santoka). 15 VIII 1946 r. do pow. gorzowskiego włączony został Kostrzyn. Pod koniec lat 40. powiat gorzowski składał się z 2 miast i 7 gmin wiejskich: Bogdaniec Kłodawa, Lipki Wielkie, Lubiszyn, Santok, Witnica i Zieleniec. Starostwo Powiatowe Gorzowskie zaprzestało działalności po wejściu w życie ustawy z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Akta Starostwa trafiły do gorzowskiego archiwum w 1957 r. Zespół został uporządkowany w 1962 r. przez Jadwigę Bławatową. Zespół częściowo zmikrofilmowany.

Daty skrajne:

1945-1950

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

1335

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1335

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

13.51

Ogółem opracowanych metrów bieżących

13.51

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Inwentarz elektroniczny liczy 1341 jednostek, z czego jednak brak sygnatur: 24, 68, 162a (pominięta w inwentarzu elektronicznym), 763, 1068, 1096, 1222. Sygnatury mikrofilmów: U-1695-2778.