Starostwo Powiatowe Strzeleckie

Sygnatura
66/51/0
Liczba serii
15
Liczba skanów
158

Zawartość:

1. Referat Ogólno-Organizacyjny, 1945-1950, sygn. 1-141: sprawozdania sytuacyjne starosty, statystyka dotycząca gospodarki i ludności, organizacja Starostwa, podział terytorialny powiatu, nazwy miejscowości, nadzór nad jednostkami podległymi, sprawy osobowe pracowników Starostwa. 2. Referat Budżetowo-Gospodarczy, 1945-1949, sygn. 142-148: okólniki i zarządzenia, szkolenie pracowników, sprawozdania z konferencji z udziałem pracowników referatu. 3. Referat Administracyjno-Prawny, 1945-1950, sygn. 149-242: poświadczenia i uznania obywatelstwa polskiego, zmiana nazwisk, sprawy wyznaniowe, statystyka ruchu ludności, spisy repatriantów, przesiedleńców i Niemców. 4. Referat Karno-Administracyjny, 1945-1950, sygn. 243-249: okólniki i zarządzenia, sprawozdania referatu. 5. Referat Ochrony przed pożarami i innymi klęskami, 1945-1949, sygn. 250-256: okólniki i Zarządzenia, sprawozdania referatu, organizacja komisji przeciwpożarowych. 6. Referat Społeczno-Polityczny, 1945-1949, sygn. 257-346: organizacja i przebieg referendum 30.06.1946 i wyborów sejmowych z 1947 roku, akta dotyczące partii politycznych i stowarzyszeń oraz związków wyznaniowych, wykazy autochtonów, sprawy mniejszości narodowych, przesiedlenia ludności, repolonizacja. 7. Referat Wojskowy, 1945-1949, sygn. 347-353: pobór i odroczenia od służby wojskowej, przedterminowe zwolnienia. 8. Referat Osiedleńczy, 1946-1949, sygn. 354-431: wyjazdy osadników, wykazy majątków do parcelacji, sprawozdania z osadnictwa, ewidencja aktów nadania ziemi, sprawozdania z działalności Referatu. 9. Referat Aprowizacji, 1945-1948, sygn. 432-469: ceny na płody rolne, sprawozdania o rzemiośle i handlu. 10. Referat Przemysłu i Handlu, 1945-1949, sygn. 470-490: przejmowanie obiektów przemysłowych od wojsk radzieckich, rejestracja cechu ogólno branżowego, wykazy młynów oraz przedsiębiorstw przemysłowych. 11. Referat Opieki Społecznej, 1946-1949, sygn. 461-506: Nadzór nad zakładami opieki społecznej, spisy sierot, sprawozdaniarReferatu. 12. Referat Odbudowy, 1945-1950, sygn. 507-515: grobownictwo wojenne: wykazy pochowanych żołnierzy radzieckich i polskich (z Oflagu Woldenberg), wykazy cmentarzy. 13. Referat Kultury i Sztuki, 1945-1949, sygn. 516-530: sprawozdania referatu, materiały dotyczące bibliotek, przedstawień teatralnych, ochrona zabytków. 14. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, 1945-1949, sygn. 531-554: parcelacja ziemi, wykazy gospodarstw, sprawozdania, rybołówstwo, przejmowanie gospodarstw od wojsk radzieckich. 15. Referat Szkód Wojennych, 1945-1947, sygn. 555-575: rejestry szkód wojennych, wykazy osadników.

Dzieje twórcy:

Strzelce Kraj. zostały zdobyte przez wojska radzieckie 29 stycznia 1945 r. Władzę w mieście (i powiecie) objął radziecki komendant wojenny. Od 25 kwietnia był nim mjr gw. Borys G. Bywałyj. Powołał on „starostę” powiatowego, który miał pomagać mu w sprawowaniu władzy. Okres sprawowania władzy w Strzelcach przez radziecką administrację wojskową trwał dosyć długo, bo niespełna 2 miesiące. Dopiero 26 kwietnia dotarła tu grupa operacyjna licząca 22 osoby. Na jej czele stał Pełnomocnik Obwodowy Jan Śniowski. Grupa miała początkowo kłopoty z przejęciem obwodu. Dopiero w dniu 1 maja radziecka komendantura uznała pełnomocnictwa Śniowskiego i przekazała mu władzę. Powiat strzelecki w pierwszych miesiącach działalności polskiej administracji został podzielony na 20 gmin: miejskie w Drezdenku, Dobiegniewie i Strzelcach oraz wiejskie w Starym Kurowie, Lubiczu, Bobrówku, Chocimiu, Górkach, Goszczanowie, Chomętowie, Mierzęcinie, Niegosławiu, Zwierzyniu, Słonowie, Trzebiczu, Nowym Drezdenku, Ogrodach, Chełście, Ostrowcu i Bielicach Starych. W dn. 31 grudnia 1945 r. zmieniono podział terytorialny powiatu. Liczbę gmin zmniejszono wówczas do 16: Bobrówko, Chocim, Nowe Drezdenko, Goszczanowo, Górki, Kurowo Stare, Lubicz, Mierzęcin, Niegosław, Ogrody, Trzebicz, Słonów, Zwierzyn, Dobiegniew, Strzelce, Drezdenko. W listopadzie 1946 r. zlikwidowano jednostki administracyjne w Górkach, Goszczanowie, Mierzęcinie i Lubiczu. Starostwo Powiatowe Strzeleckie istniało do czasu wejścia w życie ustawy z dn. 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Ustawa ta likwidowała starostwa powiatowe. W połowie czerwca 1950 r. rozpoczęło działalność Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Strzelcach Kraj., które przejęło władzę w powiecie strzeleckim.

Daty skrajne:

1945-1950

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

646

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

646

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

6.64

Ogółem opracowanych metrów bieżących

6.64

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Brak danych