Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Skwierzynie

Sygnatura
66/69/0
Liczba serii
105
Liczba skanów
3

Zawartość:

2. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego 1952-1961, 27 j.a.: rejestr potrzeb gospodarczych powiatu, plany oraz sprawozdania z ich realizacji, bilanse siły roboczej. 3. Wydział Finansowy 1950-1961, 192 j.a.: sprawozdania opisowe i analizy z wykonania budżetu, opracowania statystyczne, protokoły z kontroli jednostek budżetowych oraz akta dotyczące wymiaru podatku gruntowego i świadczeń rzeczowych rolnictwa. 4. Wydział Oświaty [1945] 1950-1961, 61 j.a.: narady i konferencje, materiały dotyczące organizacji szkół, sprawy nauczania religii w szkołach oraz likwidacji analfabetyzmu, zatrudnianie i kształcenie nauczycieli. 5. Wydział Kultury [1947] 1950-1960, 25 j.a.: plany i sprawozdania w zakresie upowszechniania kultury, akta dotyczące nadzoru i koordynacji działalności instytucji kulturalnych i oświatowych, opieki nad twórczością samorodną i amatorską, biblioteki.. 6. Wydział Spraw Wewnętrznych [1946] 1950-61, 86 j.a.: akta dotyczące działalności stowarzyszeń, spraw obywatelskich, narodowościowych i społecznych, porządku publicznego, odtwarzania akt USC oraz poszukiwań osób zaginionych, archiwalia dotyczące kontroli prasy, publikacji i widowisk, akta kancelarii tajnej. 7. Wydział Skupu 1952-1961, 9 j.a.: posiedzenia powiatowego zespołu do spraw skupu, sprawozdania i materiały dotyczące realizacji dostaw obowiązkowych. 8. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa [1949] 1950-1961, 57 j.a.: plany i sprawozdania gospodarcze, akta dotyczące spraw związanych z hodowlą zwierząt, odbudowy wsi oraz kontroli jednostek podległych, materiały rolniczych spółdzielni produkcyjnych. 9. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1951-1961, 21 j.a.: sprawozdania gospodarcze i inwestycyjne, plan 6-letni, sprawy gospodarowania mieniem nierolniczym oraz materiały dotyczące cmentarzy. 10. Wydział Handlu 1951-1955, 3 j.a.: funkcjonowanie rzeźni miejskiej, oraz sprawy nadzoru nad siecią dystrybucyjną. 11. Wydział Przemysłu 1951-1960, 22 j.a.:. plany oraz materiały dotyczące nadzoru nad przemysłem i rzemiosłem. 12. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej [1949] 1950-1961, 20 j.a.: akta dotyczące nadzoru nad ośrodkami zdrowia, domami opieki i aptekami, plany i sprawozdania. 13. Wydział Zatrudnienia 1951-1961, 19 j.a.: akta dotyczące organizacji Wydziału, organizacja zatrudnienia. 14. Wydział Architektury i Budownictwa 1950, 1958, 4 j.a.: materiały z nadzoru budowlanego 15. Wydział Komunikacji 1952-1956, 9 j.a.: sprawozdania dotyczące prac inwestycyjnych, konserwacyjnych oraz pojazdów. 16. Zbiór kartograficzny, [1934] 1950-1957, sygn. 1-188: mapy obrębowe, mapy sytuacyjne, plany zagospodarowania przestrzennego

Dzieje twórcy:

PPRN w Skwierzynie rozpoczął działalność w czerwcu 1950 roku, po wejściu w życie ustawy z 30 marca 1950 o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. W 1954 r. w powiecie znajdowało się 10 gromad: Bledzew, Chełmsko, Goraj, Murzynowo, Przytoczna, Rokitno, Sokola Dąbrowa, Świniary, Trzebiszewo, Wierzbno. Powiat skwierzyński, a co za tym idzie i PPRN zlikwidowano z dniem 31 grudnia 1961 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października tegoż roku. Zgodnie z nim powiat skwierzyński został podzielony pomiędzy powiaty gorzowski i międzyrzecki. Kompetencje zlikwidowanego urzędu przejęły prezydia powiatowych rad narodowych w Gorzowie i Międzyrzeczu. Do powiatu gorzowskiego włączono wówczas miasto Skwierzyna, oraz gromady: Murzynowo, Świniary i Trzebiszewo. Gromady: Bledzew, Goraj, Przytoczna, Rokitno i Sokola Dąbrowa włączono do powiatu międzyrzeckiego. Zawartość: Sygn. 1-707 1. Wydział Organizacyjno-Prawny [1946] 1950-1961 [1962], 154 j.a.: protokoły z sesji i posiedzeń Prezydium, materiały dotyczące konferencji i narad członków organów kolegialnych, organizacja PPRN, akcje społeczne, politycznych i gospodarcze, współpraca z innymi instytucjami, sprawy barw, godeł i pieczęci, podział administracyjny powiatu, analizy pracy i akta nadzoru nad jednostkami podległymi, materiały dotyczące członków organów kolegialnych, skargi i zażalenia oraz kontrole.

Daty skrajne:

[1945] 1950-1961 [1962]

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950, 1950-1961, 1962-1962.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

897

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

897

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

9.9

Ogółem opracowanych metrów bieżących

9.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak