Starostwo Powiatowe Sulęcińskie

Sygnatura
66/118/0
Liczba serii
12
Liczba skanów
1360

Zawartość:

1. Referat Ogólno-Organizacyjny, 1945-1950, sygn. 1-29: sprawy związane ze stanowiskiem Starosty jako reprezentanta Rządu, podział administracyjny powiatu, narady i konferencje, sprawozdania i statystyka. 2. Referat Administaracyjno-Prawny, 1945-1950, sygn. 30-60: poświadczenia i uznania obywatelstwa, szkody wojenne, ewidencja i kontrola ruchu ludności. 3. Referat Społeczno-Polityczny, 1945-1950, sygn. 61-109: stowarzyszenia i związki religijne, bezpieczeństwo i współpraca z Milicja Obywatelską, mniejszości narodowe i sprawy przesiedleńcze. 4. Referat Pomocy Społecznej, 1945-1950, sygn. 110-128: sprawy ogólne, opieka nad matka i dzieckiem, nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej, sprawozdawczość i statystyka. 5. Referat Zdrowia, 1947-1950, sygn. 129-137: sprawy ogólne, sprawozdawczość i statystyka. 6. Referat Rolnictwa i reform Rolnych, 1948-1950, sygn. 138-163: przebudowa ustroju rolnego. 7. Referat Aprowizacji, 1946-1948, sygn. 164: sprawy ogólne. 8. Referat Przemysłu i Handlu, 1945-1950, sygn. 165-181: sprawy ogólne, sprawozdawczość i statystyka. 9. Referat Odbudowy, 1945-1950, sygn. 182-191: grobownictwo wojenne, sprawy ogólne, odbudowa miast i wsi. 10. Referat Pomiarów, 1948, sygn. 192: kopie map katastralnych. 11. Referat Kultury i Sztuki, 1945-1947, sygn. 193-197: sprawy ogólne, sprawozdawczość. 12. Referat Osiedleńczy, 1945-1950, sygn. 198-207: rejestry nadanych gospodarstw chłopskich. 13. Referat Społeczno-Polityczny (akta odnalezione w czasie skontrum), 1945, sygn. 208-211: przesiedlenie Niemców, rozkazy komendanta wojennego Sulęcina: spisy ludności niemieckiej zamieszkałej w Sulęcinie (w języku rosyjskim).

Dzieje twórcy:

Na czele administracji w obwodach (powiatach) na ziemiach zachodnich stali pełnomocnicy rządu. Pełnomocnika powoływał i odwoływał na wniosek pełnomocnika okręgowego Minister Administracji Publicznej, a po utworzeniu Ministerstwa Ziem Odzyskanych – szef tego resortu. Pełnomocnik podlegał służbowo pełnomocnikowi okręgowemu, a w przypadku obwodów na Ziemi Lubuskiej – wojewodzie poznańskiemu (od lipca 1945 r.). Pełnomocnik był także z urzędu członkiem powiatowej rady narodowej (ciała samorządowego) oraz przewodniczącym wydziału powiatowego – organu wykonawczego rady. W związku z unormowaniem się życia społeczno-gospodarczego oraz stabilizacją polityczną, w roku 1946 zreorganizowano administrację terenową na ziemiach odzyskanych. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 29 maja 1946 r. w sprawie tymczasowego podziału administracyjnego ziem odzyskanych zlikwidowano okręgi i obwody, tworząc jednocześnie w ich miejsce województwa i powiaty. 14 wymienionych wyżej powiatów, które do tej pory podlegały wojewodzie poznańskiemu, weszły w skład województwa poznańskiego. W wyniku rozporządzenia z 29 maja 1946 r. została ujednolicona administracja terenowa na ziemiach odzyskanych z administracją w Polsce centralnej. Od wejścia w życie rozporządzenia władzę w powiecie sprawował starosta powiatowy. Starostwo powiatowe było organem wykonawczym administracji ogólnej I instancji. Starostę powoływał i odwoływał (na wniosek wojewody) Minister Ziem Odzyskanych. Starosta służbowo podlegał wojewodzie. Starosta z urzędu był także przewodniczącym wydziału powiatowego. Starosta sprawował na terenie powiatu funkcje reprezentanta rządu i szefa administracji ogólnej zespolonej. Do zakresu jego działalności należały wszystkie sprawy administracji państwowej, niezastrzeżone dla właściwości wojewody, innych władz rządowych oraz powiatowych związków samorządowych, gmin miejskich i wiejskich. Podlegały mu sprawy z zakresu: osadnictwa, przemysłu, handlu, aprowizacji, odbudowy, komunikacji, wojskowości (pobór do wojska), zdrowia i opieki społecznej, kultury, rolnictwa weterynarii oraz życia społeczno-politycznego. Starosta był także na terenie powiatu koordynatorem działalności administracji niezespolonej. Starostwa zostały zlikwidowane w roku 1950 po wejściu w życie ustawy o organach jednolitej władzy państwowej. Sulęcin został zajęty w dn. 3 lutego 1945 r. Komendantem wojennym został ppłk. Szeremeta. 18 maja 1945 r. z Piły wyruszyła do Sulęcina grupa operacyjna z Janem Ornassem – Pełnomocnikiem Rządu na czele. Wkrótce został on zastąpiony przez Leona Dębniaka. Powiat składał się z 10 gmin: miejskiej w Sulęcinie i wiejskich: Kołczyn, Krzeszyce, Lemierzyce, Lubniewice, Łagów, Słońsk, Sulęcin, Torzym, Wielowieś. Następnie w wyniku dalszych zmian były to gminy: Kołczyn, Krzeszyce, Lubniewice, Łagów, Słońsk, Sulęcin, Torzym, Wielowieś.

Daty skrajne:

1945-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950, 1945-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

211

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

211

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak