Ewangelicka Gmina Wyznaniowa w Dobiegniewie

Sygnatura
66/145/0
Liczba serii
14
Liczba skanów
227

Zawartość:

1. Sprawy ogólne, 1751-1926, 8 j.a. 2. Kasa kościelna w Dobiegniewie, 1608-1931, 201 j.a. 3. Kasa Diakonisek, 1890-1916, 9 j.a. 4. Kasa kościelna w Wołogoszczy, 1907, 1 j.a. 5. Parafialna kasa Diakonatu, 1899, 1 j.a.

Dzieje twórcy:

Pierwsza wzmianka o kościele w Dobiegniewie pochodzi z dokumentu z 1336 r., w którym margrabia Ludwik Starszy przekazał prawo patronatu nad nim kolegiacie w Myśliborzu. W 1534 r. w wyniku Reformacji kościół przekształcony został w świątynię protestancką. Kościół w Dobiegniewie wraz z okolicznymi wsiami tworzył jedną parafię. W 1932 r. w jej skład wchodziło: miasto Dobiegniew (Woldenberg) i sześć wsi z terenu gminy: Wołogoszcz (Wolgast), Dębogóra (Eichberg), Chrapów (Grapow), Sławica (Krügergrund), Mierzęcin (Mehrenthin), Ostrowiec (Rohrsdorf) oraz jedna wieś leżąca w powiecie choszczeńskim – Łęczyn (Lenzenbruch). Obszar ten, o powierzchni 10.793,90 ha, zamieszkiwało 5822 osoby wyznania ewangelicko-augsburskiego. Na jej czele stał proboszcz (Oberpfarrer). Zgodnie ze statutem lokalnym wybierany przez rajców a następnie zatwierdzany przez konsystorza w Kostrzynie. Prawo stanowiło też, iż o ile był stanu wolnego miał obowiązek poślubić córkę miejscowego rajcy lub wdowę po swoim poprzedniku. Do podstawowych obowiązków proboszcza należało głoszenie słowa Bożego, odprawianie nabożeństw, udzielanie sakramentów, nauczanie prawd wiary, prowadzenie ksiąg metrykalnych, administrowanie majątkiem kościelnym, prowadzenie kancelarii i archiwum. Funkcje te wykonywał sam lub przy pomocy diakona, którego określano mianem „proboszcza popołudniowego”. Poza tym podlegało mu też szkolnictwo elementarne znajdujące się na terenie parafii. Władze gminy kościelnej w Dobiegniewie stanowiło kolegium kościelne (Kirchenvorstand). W XVI w. kolegium to liczyło od 5 do 6 członków i składało się z pastora i diakona oraz prowizorów (Kirchenvorsteher) wyznaczonych przez radę miejską. Od 1719 r. w jego skład wchodził Oberprovisor, którym był burmistrz policji, dwóch zacnych prowizorów lub przedstawicieli kościelnych i osoba odpowiedzialna za zarządzanie majątkiem kościelnym i finansami. Prowadzenie kasy kościelnej należało do kompetencji jednego z prowizorów. W późniejszym okresie obowiązek ten przejął proboszcz. Począwszy od połowy XIX w. zarząd w parafii sprawowała rada kościelna (Gemeindekirchenrat). W jej skład wchodził proboszcz lub jego zastępca oraz dwóch starszych (Aelteste). Do jej podstawowych zadań należała dbałość o podniesienie obyczajów chrześcijańskich, opieka nad instytucjami charytatywnymi oraz zarząd majątkiem kościelnym. Do rady należało też reprezentowanie gminy w kontaktach ze szkołą, władzami kościelnymi i synodem. Dokonywała ona wyboru duchownych i zatrudniała świecką służbę kościelną. W jej imieniu kasą kościelną zarządzał rendant. W parafii istniało też tzw. przedstawicielstwo, jako reprezentacja parafian. Jej zadaniem była współpraca z radą w sprawach istotnych dla gminy i kościoła. Zarówno członkowie rady jak i przedstawicielstwa wybierani byli na 6-cio letnią kadencję. Pod względem administracyjnym parafia w Dobiegniewie podlegała Superintendenturze w Strzelcach Krajeńskich. Istniała do 1945 r.

Daty skrajne:

1608-1931

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1608-1931.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Evangelische Kirchengemeinde Woldenberg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

220

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

220

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak