Gminna Rada Narodowa w Słońsku

Sygnatura
66/159/0
Liczba serii
19
Liczba skanów
79

Zawartość:

1. Zarząd Gminy, 1946–1950, 42 j.a.: budżety i sprawozdania z ich wykonania, protokoły z posiedzeń Zarządu Gminy; plany robót drogowych i szarwarkowych oraz klasyfikacji gruntów; protokoły z ekshumacji zwłok żołnierzy radzieckich; akta osobowe pracowników GRN (18 teczek), w tym wójta Władysława Skibińskiego, zastępcy wójta Adama Kujawy i in. 2. Gminna Rada Narodowa, 1947–1950, 5 j.a. są to protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium. W protokołach z sesji badacz odnajdzie m. in. sprawy: organizacji pracy rady (regulamin obrad, wybory składów komisji); obowiązkowych dostaw płodów rolnych; podatku gruntowego; elektryfikacji gminy; wnioski indywidualnych mieszkańców dotyczące np. zwolnień podatkowych; uchwalanie budżetów i wysokości opłat administracyjnych; diet dla radnych. 3. Prezydium Gminnej Rady Narodowej, 1950–1954, 40 j.a. najciekawsze są tu protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium; protokoły z zebrań wiejskich i zebrań sołtysów; materiały ze spisu rolnego; ankiety personalne sołtysów, oraz akta osobowe pracowników Prezydium GRN oraz protokoły z odpraw szkoleniowych, poświęconych sprawom funkcjonowania administracji.

Dzieje twórcy:

Polska administracja w powiecie sulęcińskim rozpoczęła działalność w 24 maja 1945 r., kiedy Pełnomocnik Rządu na Obwód Sulęcin przejął władzę w powiecie. Początkowo obwód (powiat) sulęciński należał do okręgu Pomorze Zachodnie, a od 7 lipca 1945 r., wraz z całą Ziemią Lubuską, znalazł się w województwie poznańskim. Po roku 1950 wszedł w skład województwa zielonogórskiego. Początkowo powiat sulęciński składał się administracyjnie z jednego miasta (Sulęcin) i dziewięciu gmin wiejskich: Długoszyn, Kołczyn, Krzeszyce (początkowo noszące nazwę Krzyszczewice), Lemierzyce (początkowo noszące nazwę Ludomierzyce), Lubniewice, Łagów, Słońsk, Sulęcin, Torzym (początkowo nosząca nazwę Toruń Lubuski) i Wielowieś. Po likwidacji gminy Lemierzyce (co miało miejsce w końcu roku 1946) pozostało 8 gmin wiejskich i podział ten przetrwał do 1954 roku. Władze gmin stanowiły zarządy gminne, składające się początkowo z wójta, jego zastępcy i sekretarza, mianowane przez pełnomocnika obwodowego. Funkcje planowania działalności publicznej oraz kontroli nad rządowymi i samorządowymi organami wykonawczymi sprawowały rady narodowe. Na terenie ziem zachodnich rady powstawały dopiero w końcu 1945 r. Zarządy gminne i gminne rady narodowe działały do połowy 1950 r. Zmiany wniosła ustawa z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej . Na mocy ustawy zlikwidowano zarządy gminne a ich kompetencje przejęły gminne rady narodowe. Prezydium stało się organem wykonawczym i zarządzającym rady narodowej, zobowiązanym do wykonywania jej uchwał oraz organizowania jej pracy (przygotowywanie materiałów i zwoływanie sesji). Do najważniejszych zadań rad nadal należało uchwalanie budżetu, kierowanie działalnością gospodarczą, kulturalną i oświatową gminy, ustalanie wymiaru podatków i obowiązkowych dostaw. W praktyce jednak rola gminnych rad była ograniczona do wykonywania zaleceń powiatowej rady narodowej, która ustalała budżet i zobowiązania podatkowe. Organami pomocniczymi rady były komisje. 25 września 1954 roku wydana została ustawa o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych . Na mocy tej ustawy zlikwidowano gminy a w ich miejsce powołano nowe jednostki podziału terytorialnego – gromady. W grudniu 1954 r. ukonstytuowały się gromadzkie rady narodowe, które przejęły zadania gminnych rad narodowych. Na podstawie fragmentarycznie zachowanych akt zespołu trudno opisać proces kształtowania się władzy na terenie gminy Słońsk. Gmina działała już od czerwca 1945 roku. Z akt wynika, iż prawdopodobnie pierwszym wójtem był Bolesław Piotrowski. Kolegialny Zarząd Gminy utworzono prawdopodobnie w roku 1948 (najstarszy z zachowanych protokołów z posiedzeń zarządu – nr 5 – pochodzi z 24 marca 1949). Pierwszą sesję po wejściu w życie ustawy z marca 1950 roku w Słońsku przeprowadzono 19 VI. Na przewodniczącego Prezydium Gminnej Rady Narodowej wybrano Bolesława Piotrowskiego.

Daty skrajne:

1946-1954

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1946-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

87

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

87

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

W roku 1991 wycofano kartę A. Dokumentacja niearchiwalna GRN (4 j.a., 0,10 m.b.) została w trakcie opracowania zespołu do niego włączona. Nie wyzerowano wówczas stanu akt kat. B w bazie. Korekty dokonano 17.12.2014 (przes. 306/2014, ub. 227/2014).