Akta miasta Skwierzyny

Sygnatura
66/185/0
Liczba serii
28
Liczba skanów
1000

Zawartość:

1. Odpis najstarszych dokumentów, kroniki miasta oraz protokoły zebrań rady miejskiej, księgi burmistrzowskie i wójtowskie, 1406-1742/1679-1793/, sygn. 1-61: odpis najstarszych dokumentów dotyczących praw i przywilejów nadanych miastu przez króla polskiego, spraw dotyczących dziejów miasta królewskiego, polskiego do rozbiorów w 1793 roku. Kronika II rozpoczyna się od dziejów świata od 840 roku. 2. Sprawy Księstwa Poznańskiego, 1820-1835, sygn. 62-63: przepisy i zarządzenia władz nadrzędnych dotyczące całego Księstwa. 3. Organizacja biura magistratu i rady miejskiej, 1794-1844, sygn. 64-66: organizacja biura magistratu po utracie niepodległości w roku 1793 oraz wybory do rady miejskiej. 4. Sprawy nowych mieszkańców miasta, meldunki, 1808-1835, sygn.67-76: przejmowanie w poczet mieszczan nowych mieszkańców miasta w tym również Żydów. 5. Sprawy ogólne mieszkańców, 1795-1838, sygn. 77-95: spory o granice posiadłości, regulacja tych granic, numery działek w mieście. 6. Sprawy ochrony zdrowia i mieszkańców, 1800-1851, sygn. 96-104: listy mieszkańców poddanych szczepieniom ochronnym. 7. Sprawy budowlane miasta, 1794-1846, sygn. 105-126: sprawy budowli i remontów na terenie miasta, w tym budowy ratusza. 8. Sprawy gruntów miejskich, 1793-1854, sygn. 127-141: miernictwo i podział gruntów miejskich i poszczególnych mieszkańców miasta. 9. Sprawy dróg i mostów, 1796-1866, sygn. 142-161: utrzymanie dróg mostów i studni. 10. Sprawy leśne i polowań, 1790-1852, sygn. 162-186: regulacja granic lasów, sprawy polowań, sprzedaż drewna. 11. Sprawy pomocy społecznej, 1839-1857, sygn. 187-199: bilanse i rachunki kasy ubogich. 12. Fundacje i legaty, 1818-1841, sygn. 200-202: legat Joachimsthala na wyposażenie panien żydowskich chrześcijańskich Skwierzyny, fundacja Schuckmanna dla studentów. 13. Sprawy finansowe miasta, 1713-1868, sygn. 203-243: księga dochodów i wydatków kasy miejskiej. 14. Sprawy oczyszczania miasta, 1766-1836, sygn. 244-255: utrzymanie dróg i mostów. 15. Sprawy sporów granicznych, 1717-1846, sygn. 256-288: spory graniczne pomiędzy miastem a mieszkańcami . 16. Sprawy statystyczne, 1793-1839, sygn. 289-293: tabele statystyczne dot. mieszkańców, tabele miar i wag. 17. Sprawy ludności żydowskiej, 1834-1848, sygn. 294-298: księga meldunkowa. 18. Sprawy wojenne, 1794-1830 sygn. 299-305: sprawy szpitala wojskowego, szkody wojenne, sprawa Konfederacji Generalnej 1812 roku. 19. Sprawy pastwisk miejskich, 1797-1835, sygn. 306-310: wypas bydła na łąkach miejskich wyznaczenie granic pastwisk, umowy dzierżawne. 20. Sprawy młyna na Obrze, 1796-1856, sygn. 311-318: zawieranie kontraktów z młynarzem, spory między magistratem a młynarzem. 21. Sprawy podatkowe, 1795-1835 sygn. 319-324: sprawy czynszów płaconych do zamku w Międzyrzeczu przez Kamerę Miejską. 22. Sprawy Bractwa Kurkowego, 1637, 1712-1837: sygn. 325-326: odpisy przywilejów otrzymanych przez Bractwo. 23. Sprawy Związku Rybackiego, 1793-1794: sygn. 327: przywileje dotyczących bractwa, odpisy. 24. Sprawy browarnicze, 1718-1835, sygn. 328-330: sprawy browarników i szynków w mieście. 25. Sprawy kościołów, 1797-1835, sygn. 331-359: budowa kościołów, sprawy gruntów kościelnych, szpital ewangelicki. 26. Sprawy szkolne, 1795-1858, sygn. 360-400: budżety szkół i organizacja szkół różnych wyznań. 27. Akta Policji Budowlanej, 1893-1930, sygn. 401-404: dokumenty nadzoru budowlanego. 28. Dokumenty papierowe dotyczące miasta, 1406-1784, sygn. 405-442: z lat 1406-1784 odpisy, z lat 1713-1761 oryginały

Dzieje twórcy:

Miasto znane od początków XIV w. W 1406 r. Władysław Jagiełło nadał miastu prawa magdeburskie. Skwierzyna była miastem królewskim. Dzięki swemu położeniu na uczęszczanych szlakach drogowych ze Szczecina do Poznania i z Poznania do Frankfurtu jak również z północy w kierunku Międzyrzecza i dalej na Śląsk miasto nawiedzały zdążające w różnych kierunkach wojska. Tak więc do jej kilkukrotnego spalenia przyczynili się Husyci, Brandenburczycy i Szwedzi. Pożary niszczyły również akta, tak że nie zachował się dokument lokacyjny. Najstarsze zachowane akta pochodzą dopiero z XVII w. W pierwszej fazie swego istnienia miasto wchodziło w skład Wielkopolski. Na początku XIV w. zagarnęli je Brandenburczycy. Dzięki Władysławowi Łokietkowi w 1326 r. Skwierzyna wróciła do Polski, została miastem królewskim i była nim do 1793 r., kiedy to przechodzi w ręce Prus (po II rozbiorze). W latach 1807-1815 miasto weszło w skład Księstwa Warszawskiego, a następnie ponownie Prus i w jego ramach do Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Po I wojnie światowej miasto pozostało w Niemczech. 30 I 1945 r. zostało zajęte przez oddziały Armii Czerwonej. Od 1887 r. siedziba władz powiatu. Ludność Skwierzyny trudniła się rybołówstwem, szewstwem, tkactwem a także rolnictwem i hodowlą (szczególnie owiec). Temu zajęciu sprzyjały rozległe wokół miasta łąki. Najliczniej reprezentowanym zawodem w Skwierzynie było jednak piwowarstwo. Do roku 1793 Skwierzyna była miastem przygranicznym. Już w 1390 r. Władysław Jagiełło założył tu komorę celną, pobierającą opłaty od kupców wiozących swoje towary drogą lądową lub wodną. Warta była bowiem bardzo ważną trasą, po której płynęły z towarami statki z Poznania do Frankfurtu i Szczecina. Mieszkańcy Skwierzyny w większości byli narodowości niemieckiej dlatego też akta magistratu i rady miejskiej były prowadzone w języku niemieckim. Jedynie pisma kierowane do władz zwierzchnich (polskich) sporządzano w języku polskim. Natomiast pisma otrzymywane od władz centralnych (królewskich) lub zwierzchnich (poznańskich) pisano najczęściej po łacinie. Po roku 1815 całość dokumentacji prowadzona była w języku niemieckim. Poza kilku teczkami policji budowlanej nie zachowały się akta miasta z XX wieku. Zaginęły one prawdopodobnie w czasie działań wojennych, lub w pierwszych miesiącach 1945 r.

Daty skrajne:

1637-1930

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1679-1868, 1893-1930.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

442

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

442

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

W roku 2008 dokonano korekty dat skrajnych zespołu.