Urząd Katastralny w Gorzowie Wielkopolskim

Sygnatura
66/196/0
Liczba serii
205
Liczba skanów
4

Zawartość:

1. Akta własne urzędu, 1864-1941, sygn. 1-23: Spis parcel, rejestr prac pomiarowych, księga inwentarzowa map, akta pomiarowe 2. Dokumentacja ewidencyjno-szacunkowa, 1807-1963, sygn. 24-781: Recesy, spisy właścicieli, księgi parcel, matrykuły podatku gruntowego, księgi podatku od budynków, księgi polowe, szkice podstawowe, wykazy zmian własności 3. Akta Biura Katastralnego we Frankfurcie nad Odrą dotyczące powiatu gorzowskiego, 1863-1945, sygn. 782-863: Odpisy ksiąg, matrykuły podatku gruntowego, ksiąg parcel, zmiany wymiaru podatku gruntowego, nowe pomiary 4. Mapy katastralne, 1784-1944, sygn. 1-4070: mapy ewidencyjne gruntów powiatu gorzowskiego

Dzieje twórcy:

W roku 1865 w siedzibach powiatów powołano specjalnych kontrolerów katastralnych (Katasterkontroleur). Kontrolerzy wraz z początkowo nielicznym personelem pomocniczym utworzyli administrację katastralną I instancji tzw. urzędy katastralne (Katasteramt) podległe bezpośrednio pod biura katastralne przy rejencji. Z biegiem czasu w urzędzie katastralnym zatrudniono: starszych sekretarzy, sekretarzy katastralnych, kontrolerów, mierniczych i ich pomocników, technicznych urzędników pomiarowych oraz personel pomocniczy. Do obowiązków urzędów katastralnych należało: prowadzenie pomiarów gruntów i budynków; szacowanie nieruchomości; opracowanie map i innych materiałów pomiarowych; wykonywanie prac związanych z wymiarem podatku; współudział przy podziale świadczeń rentowych; wydawanie i uwierzytelnianie wyciągów i odpisów dokumentacji katastralnej; udzielanie informacji sądom i innym urzędom oraz osobom prywatnym. W wyniku reform przeprowadzonych w II poł. lat osiemdziesiątych biura katastralne doszły do dużego znaczenia. Wiązało się to z prowadzeniem prac pomiarowych przy wytyczaniu sieci kolejowej i nowej sieci dróg. Na początku 1912 roku wyłączono je spod zarządu administracji ogólnej rejencji tworząc z nich osobny Królewsko - Pruski Zarząd Katastralny (Der Königliches – Preusisches Katasterver-waltung) podległy bezpośrednio Ministerstwu Finansów. Urzędy istniały do roku 1945. Urząd Katastralny w Gorzowie był jednym z urzędów podlegających pod Biuro Katastralne we Frankfurcie n/O. Powstały w 1865 roku, obejmował swą działalnością teren powiatu gorzowskiego i miasto Gorzów. W roku 1900 w urzędzie było zatrudnionych dwóch pracowników: kontroler katastralny i inspektor podatkowy W roku 1914 urząd zatrudniał łącznie 10 osób a w 1925 roku 15 osób. Siedzibą urzędu w 1900 roku był lokal w budynku przy ul. Ogrodowej 8 (Gartenstrabe).

Daty skrajne:

[1784] 1865-1945 [1963]

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1784-1865, 1865-1945, 1945-1963.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Katasteramt Landsberg an der Warthe

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

4933

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

4933

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

21.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

21.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak