Starostwo Powiatowe Rzepińskie z siedzibą w Słubicach

Sygnatura
66/236/0
Liczba serii
7
Liczba skanów
979

Zawartość:

1. Referat Ogólno-Organizacyjny 1945-1950, sygn. 1-23: sprawozdania z działalności starosty, protokoły z odpraw i narad z burmistrzami i sołtysami. 2. Referat Administracyjno-Prawny 1945-1949, sygn. 24-32: poświadczenia uznania oraz odzyskania obywatelstwa, sprawy urzędów i akt stanu cywilnego. 3. Referat Społeczno-Polityczny 1947-1950, sygn. 33-43: wysiedlenia ludności niemieckiej, spisy obcokrajowców zamieszkałych na terenie powiatu, akta stowarzyszeń i związków kościelnych, sprawy bezpieczeństwa i współpracy z MO; statystyka wyznaniowa. 4. Referat Pomocy Społecznej 1947, sygn. 44-45: sprawozdania Gminnego Komitetu Opieki Społecznej w Górzycy. 5. Referat Osiedleńczy 1945-1950, sygn. 46-63: sprawozdania sytuacyjne referatu, protokoły z posiedzeń Powiatowej Komisji Osadnictwa Rolnego, sprawozdania z uwłaszczenia rolnego, akta spółdzielni parcelacyjno-osadniczych, wykazy osadników. 6. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych 1947-1950, sygn. 64-175 i 178-180: programy zagospodarowania, protokoły szcunkowo-hipoteczne gospodarstw, ewidencja nieruchomości folwarcznych ponad 100 ha, plany zasiewów i likwidacji ugorów, sprawy młynów oraz sprawozdania z działalności referatu. 7. Referat Odbudowy 1948-1949, sygn. 176-177: sprawozdania z realizacji planu 3-letniego oraz materiały dot. grobownictwa wojennego 8. Kolekcja dokumentów, 1945-1949, sygn. 181: informacja o powstaniu starostwa, spis majątku przejętego od Armii Czerwonej

Dzieje twórcy:

Na czele administracji w obwodach (powiatach) na ziemiach zachodnich stali pełnomocnicy rządu. Pełnomocnika powoływał i odwoływał na wniosek pełnomocnika okręgowego Minister Administracji Publicznej, a po utworzeniu Ministerstwa Ziem Odzyskanych – szef tego resortu. Pełnomocnik podlegał służbowo pełnomocnikowi okręgowemu, a w przypadku obwodów na Ziemi Lubuskiej – wojewodzie poznańskiemu (od lipca 1945 r.). Pełnomocnik był także z urzędu członkiem powiatowej rady narodowej (ciała samorządowego) oraz przewodniczącym wydziału powiatowego – organu wykonawczego rady. W w roku 1946 zreorganizowano administrację terenową na ziemiach odzyskanych. Zlikwidowano wówczas okręgi i obwody, tworząc jednocześnie w ich miejsce województwa i powiaty. 14 wymienionych wyżej powiatów, które do tej pory podlegały wojewodzie poznańskiemu, weszły w skład województwa poznańskiego. W wyniku rozporządzenia z 29 maja 1946 r. została ujednolicona administracja terenowa na ziemiach odzyskanych z administracją w Polsce centralnej. Od wejścia w życie rozporządzenia władzę w powiecie sprawował starosta powiatowy. Starostwo powiatowe było organem wykonawczym administracji ogólnej I instancji. Starostę powoływał i odwoływał (na wniosek wojewody) Minister Ziem Odzyskanych. Starosta służbowo podlegał wojewodzie. Starosta z urzędu był także przewodniczącym wydziału powiatowego. Starosta sprawował na terenie powiatu funkcje reprezentanta rządu i szefa administracji ogólnej zespolonej. Do zakresu jego działalności należały wszystkie sprawy administracji państwowej, niezastrzeżone dla właściwości wojewody, innych władz rządowych oraz powiatowych związków samorządowych, gmin miejskich i wiejskich. Podlegały mu sprawy z zakresu: osadnictwa, przemysłu, handlu, aprowizacji, odbudowy, komunikacji, wojskowości (pobór do wojska), zdrowia i opieki społecznej, kultury, rolnictwa weterynarii oraz życia społeczno-politycznego. Starosta był także na terenie powiatu koordynatorem działalności administracji niezespolonej. Na mocy dekretu z 12 sierpnia 1946 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej sprawy rolnictwa włączono do administracji ogólnej i podporządkowano starostom. W związku z tym w starostwach utworzono referaty rolnictwa, które przejęły zadania powiatowych urzędów ziemskich. Referaty rolnictwa w województwie poznańskim powstały na mocy zarządzenia wojewody poznańskiego z dn. 24 lutego 1947 r. Rzepin został zajęty w dn. 5 lutego 1945 r. Komendantem wojennym został mjr Kuferski. Pod koniec kwietnia 1945 r. przybyła z Poznania do Rzepina grupa członków PPR z Edwardem Wystraszewskim na czele z zadaniem zorganizowania władz obwodowych. Grupę tę wysłał wojewoda poznański, mimo, iż powiat znalazł się na terenie Pomorza Zachodniego. 5 maja przybyła do Słubic grupa operacyjna wysłana przez pełnomocnika zachodniopomorskiego na czele z Witoldem Jaroszyńskim. Przez kilka tygodni trwał stan dwuwładzy, aż w dn. 23 maja E. Wystraszewski zrezygnował ze stanowiska i przekazał władzę W. Jaroszyńskiemu. Obwód składał się z pięciu gmin miejskich: Cybinka, Górzyca (straciła prawa miejskie w 1948 r.), Ośno Lubuskie, Rzepin i Słubice oraz dziewięciu wiejskich: Białków Boczów, Czarnów, Gądków Wielki, Kowalów, Maczków, Połęcko, Sądów, Żabice. W 1948 r. były już tylko 4 miasta, gdyż prawa miejskie straciła Górzyca i osiem gmin wiejskich: Boczów, Cybinka, Gądków Wielki, Górzyca, Kowalów, Ośno Lub., Rzepin, Słubice.

Daty skrajne:

1945-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

181

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

181

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak