Urząd Gminy w Lubniewicach

Sygnatura
66/391/0
Liczba serii
63
Liczba skanów
52

Zawartość:

GMINNA RADA NARODOWA I. Rada Narodowa: Sesje Gminnej Rady Narodowej, 1973-1990 – 27 j.a.; Sprawy osobowe radnych, 1977-1981, 1985-1988 – 3 j.a.; Spotkania radnych z wyborcami, 1977-1989 – 2 j.a. II. Komisje Rad Narodowych: Komisje Gminnej Rady Narodowej, 1974-1990 – 30 j.a. III. Prezydia Rad Narodowych: Prezydium Gminnej Rady Narodowej, 1973-1990 – 8 j.a. IV. Samorząd mieszkańców: Samorząd wiejski, 1973-1990 – 5 j.a.; Kolegia, komisje, zespoły działające przy t.o.a.p., 1976-1982, 1984-1988 – 8 j.a. V. Plany pracy i ich realizacja: Plany pracy i ich realizacja, 1976-1989 – 4 j.a. URZĄD GMINY VI. Organizacja urzędu: Ogólne informacje o gminie, 1973-1974 – 1 j.a.; Regulaminy urzędu gminy, 1985-1986, 1988-1989 – 3 j.a.; Plany pracy i ich realizacja, 1982-1990 – 4 j.a.; Zarządzenia i decyzje Naczelnika Gminy, 1973-1990 – 4 j.a.; Sprawy osobowe pracowników, 1975-1990 – 3 j.a.; Skargi i wnioski, 1984-1990 – 1 j.a. VII. Statystyka: Sprawozdania statystyczne, 1974-1990 – 6 j.a. VIII. Kontrole: Kontrole wewnętrzne, 1984 – 1 j.a.; Kontrole zewnętrzne, 1983-1988 – 3 j.a. IX. Planowanie i wykonanie budżetów: Budżety, ich zmiana i realizacja, 1973-1990 – 51 j.a.; Gospodarka pozabudżetowa, 1981-1990 – 1 j.a. X. Plany społeczno-gospodarczego rozwoju i ich realizacja: Plany rozwoju społeczno-gospodarczego, 1978, 1984-1989 – 10 j.a. XI. Czyny społeczne: Czyny społeczne, 1976-1982, 1985-1986 – 6 j.a. XII. Oświata, kultura: Jednostki oświatowe, 1978-1980, 1983, 1985-1990 – 4 j.a.; XIII. Kultura fizyczna i turystyka: Dom Wypoczynkowy Funduszu Wczasów Pracowniczych „Zamek” w Lubniewicach, [1951] –[1952], [1960]-[1972]-1988 – 65 j.a.; Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych pałac w Jarnatowie – 1985, 1988-1989 – 24 j.a. XIV. Sprawy społeczno-administracyjne: Odznaczenia, 1986-1989 – 1 j.a. XV. Gospodarka rolna: Plany pracy referatu rolnictwa, 1984, 1989-1990 – 2 j.a.; Kontraktacje i skup, 1978-1982 – 2 j.a.; Produkcja rolna, 1982 – 1 j.a.; Sprawozdania dotyczące rolnictwa, 1976-1977, 1980-1986 – 3 j.a. XVI. Usługi: Ewidencja zakładów rzemieślniczych, 1979-1984 – 1 j.a. XVII. Gospodarka komunalna: Urządzenia komunalne, 1975-1976 – 2 j.a. XVIII. Miejscowe planowanie przestrzenne: Plany zagospodarowania przestrzennego, 1988-1989 – 3 j.a.

Dzieje twórcy:

Urząd Gminy w Lubniewicach utworzono z dniem 1 stycznia 1973 roku. Przestał istnieć pod koniec maja 1990 roku na mocy ustawy o samorządzie terytorialnym. Gminne rady narodowe zakończyły swoją działalność pod koniec maja 1990 roku mocą ustawy o samorządzie gminnym. Pierwszym naczelnikiem gminy Lubniewice został Władysław Zwierzchowski. Pierwsza sesja Gminnej Rady Narodowej odbyła się 19 grudnia 1973 roku, przewodniczącym rady został Rajmund Zalewski. Ostatnia sesja miała miejsce 28 kwietnia 1990 roku, przewodniczącym był wówczas Zbigniew Zasadzki, zaś naczelnikiem gminy Henryk Dolat.

Daty skrajne:

[1951-1972] 1973-1990

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1951-1972, 1973-1990.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

339

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

339

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak