Sąd Obwodowy w Barlinku

Sygnatura
66/886/0
Liczba serii
3
Liczba skanów
678

Zawartość:

Duplikaty ksiąg metrykalnych: sygn. 1: Parafia ewangelicka, urodzenia, małżeństwa, zgony z lat 1860-1867 sygn. 2: Baptyści, urodzenia z lat 1851-1874 sygn. 3: Baptyści, zgony z lat 1859-1874 sygn. 4: Żydzi, urodzenia z lat 1847-1874 sygn. 5. Żydzi, małżeństwa z lat 1847-1873 sygn. 6: Żydzi, zgony z lat 1847-1874

Dzieje twórcy:

1 października 1879 r. na podstawie ustawy z dnia 27 I 1877 r. zlikwidowano sądy powiatowe i miejskie i powołano do życia sądy obwodowe (Amtsgericht) jako sądy I instancji. Była to reforma ogólno-niemiecka, która stworzyła jednolitą strukturę sądów dla całej Rzeszy. Sądami I instancji były sądy obwodowe. Jako organy II instancji powołano sądy krajowe (Landgericht). Sądy I instancji załatwiały sprawy cywilne o wartości przedmiotu sporu do 500 marek, sprawy z tytułu najmu, wykroczeń w czasie podróży, szkód wyrządzonych przez zwierzęta, sprawy alimentacyjne, spadkowe, testamentowe, opiekuńcze, adopcji. Ponadto prowadziły tez akta i księgi gruntowe, rejestry zrzeszeń, firm handlowych, związków i stowarzyszeń. Do kompetencji sądu należały też sprawy karne zagrożone karą więzienia do 6 miesięcy z oskarżenia prywatnego lub prokuratorskiego. Sprawy te rozpatrywane były przez sądy ławnicze (Schöffengerichte) złożone z sędziego i dwóch ławników. Od 1923 r. przy sądach obwodowych dodatkowo istniały sądy do spraw młodzieży (Jugendgerichte), od 1927 roku również sądy pracy (Arbeitsgerichte), a od 1934 roku sądy do spraw niepodzielnych gospodarstw chłopskich (Anerbergericht) oraz sądy zdrowia dziedzicznego (Erbgesundheitsgericht) oraz od 1935 r. Urząd do Spraw Oddłużania (Entschuldungsamt). Sąd Obwodowy w Barlinku swoją działalność zakończył w styczniu 1945 r. po zajęciu miasta przez wojska radzieckie.

Daty skrajne:

1847-1874

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1847-1874.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Berlinchen

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

6

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.3

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Brak danych