Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Bełżycach

Sygnatura
35/1611/0
Liczba serii
6
Liczba skanów
2284

Zawartość:

AKTA CYWILNE księgi pierwopisowe urodzeń (unikaty) z lat 1827-1915, sygn. 1-2, 112-113, 116, 124, 141 (7 j.a.); księgi pierwopisowe małżeństw (unikaty) z lat 1826-1828, 1830-1839, 1844-1886, 1890-1915, 1920 - 1936, sygn. 3-6, 142 - 145 (8 j.a.); księgi pierwopisowe zgonów (unikaty) z lat 1826-1919, sygn. 7-9, 89, 125, 146 (6 j.a.); księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1826-1851, 1855-1868,1870, 1871, 1873 -1883, 1885-1888, 1891-1893, 1895-1900, 1902-1904, 1908-1909, 1911, 1914 - 1919, sygn. 10-15, 17-19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39-40, 42-43, 45, 47, 49-50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 90-92, 94, 96, 98-101, 103-104, 106, 108, 110, 114, 120, 122, 132- 133, 135 - 136, 139, 147-149, 151, 153-154, 156 - 157, 160, 162, 165, 167 - 168 (76 j.a.); alegaty z lat 1826-1831, 1834-1843, 1845, 1847-1849, 1852-1870, 1872-1878, 1880, 1882-1884, 1886, 1890-1891, 1893-1904, 1908-1909, 1911-1913; sygn. 13-14, 16, 20, 22-24, 26-28, 30, 32, 34, 36-38, 41, 44, 46, 48, 51-55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81-84, 93, 95, 97, 102, 105, 107, 109, 111, 115, 117-119, 121, 123, 126-131, 134, 137, 140, 150, 152, 155, 158, 159, 161, 163 - 164, 166, 169 - 173 (72 j.a.);

Dzieje twórcy:

Z dniem 15 sierpnia 1810 r. na terenach przyłączonej do Księstwa Warszawskiego Lubelszczyzny wprowadzono obowiązek prowadzenia świeckich akt stanu cywilnego w oparciu o uregulowania Kodeksu Cywilnego Napoleona. Mimo świeckiego charakteru rejestracji rolę urzędników stanu cywilnego powierzono duchownym rzymskokatolickim i greckokatolickim. Nowo powstałe gminy, w których dokonywano rejestracji ludności, pod względem terytorialnym były najczęściej tożsame z parafiami i obejmowały ogół ludności zamieszkałej na danym terenie, w tym także ludność wyznania mojżeszowego. Wprowadzony w życie 1 stycznia 1826 r. Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zmodyfikował zasady rejestracji ludności żydowskiej. Na jego podstawie powołano w miastach odrębne świeckie okręgi bożnicze a wśród nich Bełżycki Okręg Bożniczy. Obowiązki urzędników stanu cywilnego pełnili świeccy urzędnicy magistratu, najczęściej burmistrzowie (od 1869 r. również wójtowie). Okręg bożniczy pokrywały się z obszarem powołanego w 1830 r. Okręgu Dozoru Bożniczego (gminy wyznaniowej). Przy sporządzaniu aktu cywilnego obok zainteresowanych stron i świadków miał obowiązek uczestniczyć rabin, który wcześniej dokonywał obrzędów religijnych związanych z faktem urodzenia, zawarcia związku małżeńskiego, zgonu i ich rejestracji. Akty stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. załączane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks i wraz z alegatami przekazywano do Sądu Pokoju w Lublinie (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84). Prawdopodobnie z uwagi na świecki charakter tych akt ludność żydowska nierzadko nie dopełniała terminowo obowiązku rejestracji zdarzeń urodzin, zawarcia związku małżeńskiego czy zgonu. Do 1867 r. akty stanu cywilnego sporządzano w języku polskim, od roku 1868 po rosyjsku. Wprowadzono również datację aktów wg obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim kalendarza juliańskiego (12-13 dni różnicy w stosunku do kalendarza gregoriańskiego). Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273). Siedziba okręgu: Bełżyce (pow. lubelski) Zakres terytorialny: gm. Bełżyce (Babin, Bełżyce, Czołna, Dylążki, Malinowszczyzna, Jaroszewice, Kierz, Krężnica Okrągła, Majdan Skrzyniecki, Matczyn, Olszówka, Podole, Skrzyniec, Wierzchowiska, Wojcieszyn, Wzgórze, Zalesie, Zastawie, Zosin), gm. Niedrzwica (Borkowizna, Borzechów, Krężnica Jara, Majdan Borzechowski, Majdan Sobieszczański, Majdan Strzeszkowski, Niedrzwica Duża, Niedrzwica Kościelna, Niedrzwica Mała, Radawczyk, Sobieszczany, Strzeszkowice Duże, Strzeszkowice Małe, Tomaszówka, Wola Strzeszkowska), gm. Wojciechów (Chmielnik, Góra, Ignaców, Maszki, Miłocin, Nowy Gaj, Palikije, Sporniak, Stary Gaj, Wojciechów) Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne

Daty skrajne:

1826-1936

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1826-1936.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

173

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

173

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

ZoSIA, baza Pradziad; zmikrofilmowane księgi z lat 1826-1864, 1866-1868, nr mikrofilmów: 370373-370416, 391248-391250;