Wydział Samorządowy Prowincji Górnośląskiej w Opolu

Sygnatura
45/4/0
Daty skrajne
1927-1936
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

uchwalnie budżetów 1928-1929 (1 j.a.), projekt budżetu Krajowej Kliniki Ginekologicznej w Gliwicach 1933 (1 j.a.), odszkodowania i renty po wypadkach przy pracy dla Prowincjalnego Urządu Budownictwa Rzecznego w Nysie 1927-1936 (1 j.a.), budowa nowej Krajowej Kliniki Ginekologicznej w Gliwicach-zlecenia, wykonanie i ich rozliczenia 1931 [1933] (1 j.a.), budowa kanału-propaganda budowy, zbiórki pieniędzy, sprawozdania z przebiegu budowy, raporty finansowe 1931 [1936] (1 j.a.).

Dzieje twórcy:

Podstawą prawną funkcjonowania samorządu prowincji na Śląsku była ustawa z 29.06.1875 roku, znowelizowana 22.03.1881 roku. Powoływały one w poszczególnych w poszczególnych prowincjach Związki Komunalne, które były stowarzyszeniami publiczno-prawnymi o charakterze korporacji. Organem przedstawicielskim i najwyższą włądzą Związku Komunalnego był Sejmik Prowincjalny, wybierany na okres 6-ciu lat. Kolegialnym organem wykonawczym Związku Komunalnego był Wydział Prowincjalny. Był on wybierany na okres lat 6-ciu. Składał się z przewodniczącego i 7 do 13 członków. Zadaniem samorządu terytorialnego prowincji było działanie na rzecz gospodarczego i kulturalnego rozwoju prowincji oraz wykonywanie zadań opieki społecznej. Nie zajmował się on sprawami politycznymi. Nadzór nad działalnością Związku Komunalnego z ramienia państwa sprawował Nadprezydent Prowincji. Związek Komunalny Górnego Śląska uniezależnił się od samorządu dolnośląskiego dopiero na mocy ustawy z 28.10.1926 roku., która weszła w życie 1.11.1926 roku. Zakres działania Zarządu Prowincjalnego Górnego Śląska stale się zwiększał aż do 1933 roku. W latach 1927-193 wydawał własne pismo "Die Provinz Oberchlesien". Działania dążące do centralizacji państwa, jakie podjęto po dojściu Hitlera do władzy, położyły kres wszelkim formomo samorządu w Niemczech. Przejawami tego była ustawa z 15.12.1933 roku, na podstawie której z dniem 1.01.1934 r. rozwiązano wszystkie przedstawicielskie organy samorządu prowincjalnego: Sejmik Prowincjalny, Wydział Prowincjalny i Komisje Prowincjalne. Ich zadania przekazano Nadprezydentowi Prowincji. Ten z kolei mógł wyznaczyć na swojego zastępcę Starostę Krajowego i powierzyć mu kierowanie bieżącą działalnością Związku Komunalnego. W roku 1937 wygasła Konwencja Genewska o ochronie mniejszości, co dało powód do likwidacji Prowincji Górnośląskiej, a wraz z nim przestal istnieć odrębny Górnośląski Związek Komunalny. Jego agendy zostały scalone z jego dolnośląskim odpowiednikiem w jednolity Śląski Związek Komunalny. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Arkadiusz Lelek, Opole 1993]

Daty skrajne:

1927-1936

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1927-1936.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Provinzialverwaltung von Oberschlesien in Oppeln

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

5

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

5

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak