Akta miasta Namysłowa

Sygnatura
45/18/0
Daty skrajne
1456-1941
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dokumenty pergaminowe i papierowe 1374-1886 (185 j.a.), Akta: Zarząd Główny - sprawy ogólne państawa niemieckiego, sprawy wojskowe, ustrój i zarząd miejski, urząd miejski i rada miejska, sprawy personalne i registratura, wybory, sprawy prawne i sporne, Urząd stanu Cywilnego, Statystyka, Sprawy policji - zarząd policji, urzędnicy policyjni, policja ds.bezpieczeństwa i porządku, sprawy paszportowe, meldunkowe i cudzoziemców, policja kryminalna, polcja ds.ruchu, dróg i ulic, policja przemysłowa, policja ds.rolnych i leśnych, łowczych i wodnych, policja ds.zdrowia, policja weterynaryjna, Zarząd szkół - organizacja szkół, sprawy finansowe szkolnictwa, budownictwo szkolne, personel nauczycielski, nauczanie specjalne, szkoły zawodowe, szkoły ewangelickie, Oświata i kultura - oświata, biblioteki publiczne, sprawy kultury, muzeum, pomników, sprawy wyznaniowe, Opieka społeczna, Budownictwo miejskie, moeszkoaniowe, budownictwo ulic, mostów, Gospodarka rolna - gospdarka rolna, leśna, hodowla bydła, gospodarka ziemią, Instytucje użyteczności publicznej - straż pożarna, dom pogrzebowy, łaźnia miejska, szpitale, Przedsiębiorstwa komunalne - zakłady miejskie, Sprawy finansowe i podatkowe - budżet miasta i kasa miejska, świadczenia służebne na rzecz miasta, cło miejskie, zarząd majątkami, zarząd kapitałem, fundacje, statystyka finansowa, zadłużenia, pożyczki, sprawy podatkowe i czynszowe, rzeczowy wykaz akt

Dzieje twórcy:

Pierwsz wzmianka o Namysłwiee występuje w dokumencie z 1222 roku. Dotyczy on nadania przez księcia Henryka Brodatego majątku Lasucice koło Namysłwoa braciom zakonu krzyżackiego. Prawa miejskie otrzymał Namysłów około 1249 roku. Nowe przywileje, jak również zatwierdzenie praw miejskich miało miejsce w 1278 roku. W 1357 roku miasto otrzymał prawo magdeburskie i 13.02. 1359 roku zobowiązało się by w wątpliwych wypadkach przy stosowaniu prawa miejskiego zwracać się do Wrocławia. Do 1284 roku Namysłów należał do księstwa wrocławskiego, następnie do 1323 był własnością księstwa głogowskiego. W latach 1341-1348 Namysłów oddany był w zastaw królowi Polski Kazimierzowi Wielkiemu. Ponownie włączony do księstwa wrocławskiego w 1359 roku jako lenno korony czeskiej. W 1742 roku przeszdł we władanie pruskie. Do roku 1945 należał do państwa niemieckiego. [Na podstwie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Domska, Opole 1999]

Daty skrajne:

1456-1941

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1456-1941.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2836

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2836

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

40.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

39.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie