Akta miasta Opola

Sygnatura
45/22/0
Liczba serii
95
Liczba skanów
335719

Zawartość:

Dokumenty: nadanie i potwierdzenie przywilejów, transakcje kupna - sprzedaży, umowy, nadanie statutów, potwierdzenia spłat suplik, umowy, potwierdzenie fundacji, potwierdzenie prawego pochodzenia, otrzymanie suplik, fundacje, nobilitacja, uwolnienie z poddaństwa, potwierdzenie tytułów własności 1327-1806 (142 j.a.), księgi miejskie: 1552-1849 (236 j.a.), akta: dział ogólny 1724-1944 (1030 j.a.), policja 1604-1942 (954 j.a.), szkolnictwo 1746-1944 (136 j.a.), kultura i kościół 1404, 1653-1944 (198 j.a.), opieka społeczna 1752-1944 (79 j.a.), zdrowie 1649-1941 (197 j.a.), budownictwo 1737-1944 (468 j.a.), gospodarka miejska 1742-1944 (86 j.a.), zarząd przedsiębiorstwami 1834-1945 (61 j.a.), finanse 1696-1944 (311 j.a.), pomoce archiwalne 1905-1926 ( 21 j.a.), akta osobowe (831 j.a.), plany techniczne budynków 58 j.a., akta osobowe pracowników magistratu 109 j.a., przes.1798/2012: plan budowy nowej strzelnicy w Opolu b.d. (1 j.a.), plan sytuacyjny nieruchomości należących do bractwa kurkowego w Opolu b.d. (1 j.a.), rysunek techniczny chlewa 1937 (1 j.a.); nab. 8649/2016 materiały dotyczące miasta z okresu XIX-XX w. (193 j.a.); przes. 2450/2016: dokumentacja techniczna dotycząca budynku opolskiego ratusza, dokumentacja techniczna Biura Geodezji w Opolu 1889-1935 (107 j.a.), nab.9179/2017: wycinki prasowe dotyczące wykopalisk na Ostrówku i historii Górnego Śląska

Dzieje twórcy:

Po raz pierwszy miejscowość została wymieniona w dokumencie księcia Kazimierza Opolskiego w 1217 roku. Miejscowość posiadała różnorakie nazwy- Opolini, Opul, Opol. Ostatnią nazwą, która przetrwała do roku 1945 roku była Oppeln. Od XIII wieku Opole stanowiło własność książąt śląskich z dynastii Piastów. Pierwszy z nich Mieszko Plątonogi używał tytułu księcia raciborskiego, natomiast jego syn Kazimierz tytułował się jako książę opolski. W latach 1211-1217 Kazimierz lokował miasto na prawie flamandzkim. W roku 1327 Opole otrzymało prawo średzkie na mocy przywileju księcia. Wraz z dalszym rozwojem, Opole otrzymało prawo magdeburskie, które bardzo wzmacniało pozycję bogatego mieszczaństwa. Ostatnim księciem piastowskim na Śląsku był Jan II Dobry zmarły bezpotomnie w 1532 roku. Po jego śmierci Opole kilkakrotnie zmieniało właścicieli. Na krótko było własnością Hohenzollernów, w połowie XVII należało do Ludwiki Marii królowej Polski. W latach 1666-1740 stanowiło własność Habsburgów, a od 1740 roku było w granicach państwa pruskiego. Częsta zmiana panujących, a także toczące się wojny wpływały niekorzystnie na rozwój miasta. (wojny religijne, najazd "lisowczków", najazd szwedzki). Oprócz wojen miasto było nawiedzane prze epidemie i pożary. Do szczególnie groźnych należały pożary z lat 1615 i 1739. W połowie roku 1742 Opole weszło w skład państwa pruskiego. W 1816 Opole stało się siedzibą Rejencji, którą było do 1945 roku. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Domska, Opole 1998]

Daty skrajne:

1322-1945

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1322-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

niemiecki, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

5150

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

4794

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

57.14

Ogółem opracowanych metrów bieżących

50.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak 2 j.a.
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
spis roboczy Tak 274 j.a.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 4794 j.a.

zmikrofilmowano jednostki archiwalne o syganturach 1-3193, zmiany w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 06.11.2009 (protokół nr 8/09)