Sąd Obwodowy w Pokoju

Sygnatura
45/61/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

kancelaria sądu 1937 (3 j.a.), postępowanie procesowe 1804-1808 (1 j.a.), księgi gruntowe 1607-1824 (4 j.a.), akta gruntowe 1843 (1 j.a.), obrót nieruchomościami 1794-1794 (1 j.a.), dzierżawy 1814-1849 (1 j.a.), uwłaszczenia 1818-1862 (6 j.a.), spisy majątków 1905 (1 j.a.), fundacje i sprawy kościelne 1813-1850 (3 j.a.), postępowanie oddłużeniowe 1926-1941 (j.a.), testamenty i sprawy spadkowe 1885 – 1925 (44 j.a.)

Dzieje twórcy:

Dzieje sądownictwa w miejscowości Pokój znane są od XIX wieku. W Pokoju w 1830 r. istniał Sąd Patrymonialny (Herrschaftliches Patrimonialgericht), który po utworzeniu majoratu przekształcił się w Majoratsgericht. Sąd ten podlegał Wyższemu Sądowi Krajowemu w Raciborzu (Oberlandesgericht Ratibor). W 1849 r. w Pokoju wcześniejszy urząd sądowy (Justizamt in Carlsruhe) przekształcił się w Komisję Sądową, która swoim zasięgiem objęła terytorium podległe poprzedniemu urzędowi sądowemu w Pokoju oraz sąsiadujące z nim miejscowości podległe urzędowi sądowemu w Kup. W 1879 r. rozpoczął swą działalność Sąd Obwodowy w Pokoju (Amtsgericht Carlsruhe), który swoim zasięgiem objął z powiatu opolskiego okręgi: Pokój, Domaradz, Dąbrówka Dolna, z okręgu Kuźnic Kluczborskich: gminy Radomierowice, Młodnik i Grabice, natomiast z okręgu Murowa: gminy Krzywa Góra i Okoły. W roku 1926 gminy Młodnik i Radomierowice przeszły spod jurysdykcji Sądu Obwodowego w Pokoju pod jurysdykcję Sądu Obwodowego w Wołczynie (Amtsgericht Konstadt). W 1927 roku powstały sądy pracy (Arbeitsgerichte) rozstrzygające wykroczenia i przestępstwa z tytułu umowy o pracę. Sąd pracy dla obszaru znajdującego się w kompetencjach Sądu Obwodowego w Pokoju działał przy Sądzie Obwodowym w Opolu. Nowe zadanie dla sądu w Pokoju przyniosła ustawa o dziedzicznych gospodarstwach rolnych (Bäuerliches Erbhofrecht) z 15 maja 1933 roku. Sąd Obwodowy stał się mianowicie również Sądem do spraw niepodzielnych gospodarstw chłopskich (Anerbegericht) dla swojego okręgu. W 1942 roku dla obszaru znajdującego się w kompetencjach Sądu Obwodowego w Pokoju sąd ławniczy (Schöffengericht) oraz prokuratura (Amtsanwaltschaft) działały przy Sądzie Obwodowym w Opolu, natomiast Urząd do Spraw Oddłużeń (Entschuldungsamt) działał przy Sądzie Obwodowym w Kluczborku. Sąd Obwodowy w Pokoju podlegał Sądowi Krajowemu (Landgericht) w Opolu oraz Wyższemu Sądowi Krajowemu (Oberlandesgericht) w Katowicach. Budynek Sądu Obwodowego w Pokoju znajdował się przy alei Zamkowej (Schloß-Allee). Nowy gmach sądu został wybudowany i oddany do użytku w 1908 roku. Działalność sądów pruskich na Śląsku, w tym sądu w Pokoju, trwała do 1945 r. Po II wojnie światowej w Pokoju, podobnie jak w wielu innych małych miejscowościach, sąd nie został utworzony.

Daty skrajne:

[1607] 1879-1941

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1607-1607, 1879-1941.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Carlsruhe

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

71

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

66

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
indeks osobowy Tak

zinwentaryzowano za pomocą bazy danych IZA 6.01