Sąd Obwodowy w Ujeździe Śląskim

Sygnatura
45/63/0
Liczba serii
26
Liczba skanów
60

Zawartość:

Sprawy ogólne - organizacja sądu, kancelaria sądu, zarządzenia [1802]-1906-1939 (12 j.a.) Sprawy cywilne - sprawy procesowe indywidualne 1906-1941] (3 j.a.) Księgi gruntowe - księgi gruntowe poszczególnych miejscowości [1800]1929-1944 (2 j.a.) Akta gruntowe - akta pomocnicze do ksiąg gruntowych [1790]1881-1943 (10 j.a.) Uwłaszczenia i parcelacje - uwłaszczenia i parcelacje z różnych miejscowości [1820]1888-1905 (23 j.a.) Kolonizacja - zakładanie kolonii [1824-1858] (2 j.a.) Rejestry i likwidacje firm 1892-1932 (2 j.a.) Testamenty i sprawy spadkowe - akta testamentowe [1828]1911-1936 (2 j.a.) Sprawy rodzinne i opiekuńcze - opieka, kuratela [1820]-1905 (2 j.a.) Akta personalne pracowników sądu 1888-1934 (7 j.a.) Rejestracja ludności żydowskiej [1841]-1908 (5 j.a.),

Dzieje twórcy:

Dzieje sądownictwa pruskiego w Ujeździe związane są z działalnością Sądu Miejskiego, który obejmował swoim zakresem teren miasta wraz z jego okręgiem ( tzw. Weichbild) oraz sądu przy majątku w Ujeździe . Na podstawie ordynacji miejskiej z 19 listopada 1908 o wyłączeniu sądownictwa na terenie miast z administracji miejskiej, z dniem 23.7.1809 zniesiono sądownictwa miejskie, tworząc Królewski Sąd Miejski w Ujeździe, jednocześnie pozostawiając sąd przy majątku. Sprawy karne rozpatrywane były przez sąd patrymonialny natomiast cywilne przez sąd miejski. Stan ten utrzymał się do 1849 roku. Rozporządzeniem króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV z dnia 2.01.1849 zniesiono całkowicie jurysdykcję prywatną i sądownictwo dla osób uprzywilejowanych. Powołano wówczas Sąd Powiatowy w Strzelcach Opolskich ( Kreis Gericht) dla powiatu strzeleckiego i miast: Leśnicy, Strzelec Opolskich i Ujazdu. W Leśnicy, Gogolinie i Zawadzkim sąd obradował na sesjach wyjazdowych. W Ujeździe utworzono delegaturę sądu: Komisję Sądową (Kreis Gerichts Commision). Komisja ta rozpatrywała sprawy drobne tzw. Bagatell Sachen. Sąd Przysięgłych (Schwur Gericht) dla spraw Sądu Powiatowego w Strzelcach Opolskich znajdował się przy Sądzie Powiatowym w Opolu. Stan taki przetrwał do 1879 roku, gdy wraz z nową reorganizacją sądownictwa zlikwidowano Komisję Sądową w Ujeździe Sądy obwodowe jako sądy pierwszej instancji powołane zostały ustawą o ustroju sądownictwa z 27 stycznia 1877 roku , a miejscowości w których miały one działać ustalone zostały w zarządzeniu króla pruskiego Wilhelma z dnia 26 lipca 1878 roku . Sąd Obwodowy w Ujeździe rozpoczął działalność w 1879 roku na podstawie zarządzenia króla pruskiego Wilhelma z 5 lipca 1879 roku. Swoim zasięgiem objął okręg miasta Ujazd , okręg w Zalesiu Śląskim, zamek Ujazd i okręg gminy Sieronowice W 1932 roku wraz ze zmianą granicy powiatu z sądu spod kompetencji sądu w Ujeździe do sądu w Strzelcach Opolskich wyłączono część miejscowości Sieronowice należącą do hrabiego Andreasa Renarda. Sąd Obwodowy w Ujeździe rozpoczynając urzędowanie przejął na zasadzie sukcesji akta wcześniej funkcjonującego Sądu Miejskiego ( Stadt Gericht), Sądu Patrymonialnego i Komisji Sądowej ( Kreis Gerichts Commission) w Ujeździe. Sąd ławniczy (Schöffengericht) dla obszaru znajdującego się w kompetencjach sądu w Ujeździe działał przy Sądzie Obwodowym w Opolu . Sprawy z zakresu prawa pracy załatwiane były przez sąd pracy (Arbeitsgericht) działający przy Sądzie Obwodowym w Gliwicach. W Gliwicach tez znajdował się właściwy Wyższy Sąd Pracy dla tego terenu. Od 1933 roku przy Sądzie Obwodowym w Ujeździe działał sąd do spraw dziedzicznych gospodarstw rolnych (Anerbengerichte) . W 1942 roku sąd w Ujeździe miał pod swoją jurysdykcją 7755 osób. Prezesem sądu był Man Sąd Obwodowy w Ujeździe działał do początku 1945 roku. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Aleksandra Starczewska-Wojnar, Opole 2003]

Daty skrajne:

[1790] 1879-1944

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1790-1790, 1879-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Ujest

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

70

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

62

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.86

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.71

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 62 j.a.
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

Baza danych IZA.