Prezydium Rady Narodowej Osiedla Kolonowskie

Sygnatura
45/230/0
Liczba serii
29
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej 1954-1955 (1 j.a.), protokoły z sesji Rady Narodowej Osiedla 1956-1972 (15 j.a.), akta komisji radzieckich: plany pracy, sprawozdania, protokoły z posiedzeń 1955-1972 (12 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 1954-1955 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Rady Narodowej Osiedla 1956-1972 (16 j.a.), budżet Gromady 1955-1956 (1 j.a.), budżet Osiedla 1957-1972 (10 j.a.), sprawozdania budżetowe 1958-1969 (2 j.a.), dopływ: sesje i sprawy organizacyjne, komisje, roczne plany sprawozdania, perspektywiczne plany społeczno-gospodarczego rozwoju, mienie gromadzkie, budżet osiedla Kolonowskie 1961-1972 (22 j.a.), przes.221/2004: protokoły z sesji i posiedzeń 1955, 1967-1968 (3 j.a.), nab. 6265/2011: akta osobowe pracowników Rady Narodowej Osiedla Kolonowskie 1955-1968 (7 j.a.); nab. 7928/2015: zmiany imion i nazwisk 1952-1960 (7 j.a.).

Dzieje twórcy:

Podstawę prawną organizacji i działalności Prezydium Rady Narodowej Osiedla Kolonowskie stanowiła ustawa z dnia 25 września 1954 roku o osiedlach i radach narodowych osiedli. Zgodnie z tą ustawą z obszaru dotychczasowych gromad mogły być wyłączane osiedla, liczące conajmiej tysiąc mieszkańców. Osiedle Kolonowskie zostało utworzone 1 stycznia 1956 roku w miejsce gromady Kolonowskie. W dniu 25 stycznia 1956 roku odbyła się pierwsza sesja, na której dokonano wyboru przewodniczącego. Rady narodowe, w tym także osiedlowe wyrażały swoją aktywność między innymi poprzez działalność komisji. Na początku swojej działalności Rada Narodowa Osiedla Kolonowskie powołała następujące komisje: zdrowia, pracy i pomocy społecznej, gospodarki drogowej, finansowo-budżetową, oświaty i kultury, urządzenia osiedli. Później powołano również komisję rolną. W skład każdej komisji wchodziło po sześciu członków. W dniu 1 lutego 1958 roku ukazał się uchwała Rady Państwa w sprawie rodzaju i składu liczebnego komisji rad narodowych. Z wytycznych w niej zawartych wynika, że rady narodowe w miastach i osiedalch mogły powoływać komisje stałe dla następujących dziedzin działalności: finansów i budżetu, ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, budownictwa i gospodarki komunalnej, zaopatrzenia ludności, oświaty i kultury, zdrowia, zatrudnienia oraz pomocy społecznej. Uwzględniając propozycje zawarte w tejże uchwale, w lutym 1958 roku Rada Narodowa Osiedla Kolonowskie dokonała wyboru sześciu stałych komisji, o nazewnictwie podanym w uchwale. Komisje te swoim zakresem obejmowały najważniejsze dziedziny życia społeczno-gospodarczego na terenie Osiedla. Strukturę wewnętrzną opracowano na podstawie wytycznych Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 sierpnia 1958 roku w sprawie działania referatów między innymi w prezydiach rad narodowych osiedli. Strzeleckie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w wytycznych ustaliło podział Biura Prezydium Rady Narodowej Osiedla Kolonowskie na następujące referaty: Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Referat Przemysłu i Handlu, Referat spraw Socjalnych i Kulturalnych, Referat Ogólno-Administracyjny, Referat Finansowy oraz Urząd Stanu Cywilnego. Na posiedzeniu Prezydium Rady Narodowej Osiedla Kolonowskie 26 czerwca 1969 roku wprowadzono w urzędzie strukturę bezreferatową, tworząc Biuro Osiedla, które dzieliło się na następujące stanowiska pracy do spraw: ogólno-administracyjnych, finansowych, komunalno-mieszkaniowych, przemysłu, handlu i rolnictwa, Urząd Stanu Cywilnego. Osiedla jako odrębne jednostki podziału administracyjnego zniesione zostały na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1972 roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Stefan Czech, Opole 1995]

Daty skrajne:

[1952] 1954-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1952-1952, 1954-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

115

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

83

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 83 j.a.

Zmiany w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 04.12.2009 r. (protokół nr 10/09).