Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ujeździe Śląskim

Sygnatura
45/235/0
Daty skrajne
1950-1972
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej 1950 1972 (22 j.a.), komisje Miejskiej Rady Narodowej - plany pracy, protokoły z posiedzeń i przeprowadzonych kontroli 1956-1971 (39 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1950-1972 (23 j.a.), protokoły z zebrań gromadzkich 1953-1954 (1 j.a.), budżety i preliminarze budżetowe 1951-1958 (7 j.a.), sprawozdania z wykonania budżetu 1950 (1 j.a.), rejestr wymiarowy podatku gruntowego 1953 (1 j.a.), akta zbiorowe 1955-1963 (23 j.a.), informacje o zastosowaniu polskiej pisowni nazwisk 1953-1967 (2 j.a.), decyzje o odtworzeniu treści aktu stanu cywilnego 1946-1963 (4 j.a.), akta zbiorowe urodzeń przes.219/2004 (11 j.a.), przes.245/2004 (1 j.a.)

Dzieje twórcy:

Podstawą organizacji i działalności rad narodowych była ustawa z dnia 20 marca 1950 roku. Przejęły one kompetencje zniesionych terenowych organów rządowej administracji ogólnej, terenowych organów administracji niezespolonej oraz związków samorządu terytorialnego. Dotychczasowy zakres właściwości zniesionych organów odpowiednich stopni przejęły na terenie miasta rady narodowe i ich prezydia. Rady narodowe kierowały na swoin terenie działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną, zapewniały ochrone porządku publicznego, uchwalały terenowe plany gospodarcze i budżety oraz nadzorowały ich wykonaniw, wykonywały kontrolę społeczną. Organami pomocniczymi rad były komisje. Organem wykonawczym i zarządzającym rady było prezydium. Inauguracyjna sesja Miejskiej Rady Narodowej w Ujeździe Śląskim odbyła się 20 czerwca 1950 roku. Struktura w wewnętrzna PMRN w Ujeździe Śląskim jako miasta nie stanowiącego powiatu zgodna była z instrukcją załączoną do uchwały Rady Ministrów z 17 kwietnia 1950 roku. Utworzono 5 referatów: ogólno-organizacyjny, finansowy, spraw socjalnych i kulturalneych, wojskowy, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Przy prezydiach MRN powołano również urzędy stanu cywilnego. Kolejna ustawa o radach narodowych z 1958 roku stanowiła, że w miastach podstawowym ich zadaniem było prowadzenie gospodarki komunalnej oraz zaspokajanie potrzeb bytowych i kulturalnych mieszkańców miasta. Poszerzenie uprawnień miejskich rad narodowych w tych dziedzinach nastąpiło także w roku 1959, kiedy to uchwałą Rady Ministrów, prezydia powiatowych rad narodowych przekazały prezydiom miejskich rad narodowych wszystkie zadania w zakresie utrzymania urządzeń komunalnych na terenie miasta oraz dalsze sprawy z dziedziny oświaty, kultury i finansów. Kolejne zmiany wprowadziła obszerna nowelizacja do ustawy o radach narodowych uchwalona 28 czerwca 1963 roku, która miała na celu umocnienie roli rad narodowych i rozszerzenie zakresu ich działalnia na koordynację całości gospodarki na ich terenie. Wzrosła też rola i samodzielność komisji. W dalszym ciągu ulegała też zmianom wewnętrzna struktura organizacyjna Prezydium Miejskiej Rady Narodwej w Ujeździe Śląskim. Na mocy uchwały z dnia 24 października 1958 roku zmieniono nazwy referatów: referat gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, referat przemysłu i handlu, referat spraw socjalnych i kulturalnych, referat ogólno - ogranizacyjny, referat finansowy, urząd stanu cywilnego. Identyczny do powyższego podziału na referaty przyjęło omawiane Prezydium Miejskiej Rady Narodowej na posiedzeniu w dniu 27 września 1967 roku, ustanawiając jeszcze jeden referat - rolny. Z dniem 1 lipca 1969 roku PMRN w Ujeździe Śląskim powołało Biuro Miejskie, tworząc tym samym bezreferatowy system pracy.Taki stan utrzymał się do końca istnienia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ujeździe ŚląskimPrezydia Miejskich Rad Narodowych przestały istniećw grudniu 1972 roku, a z dniem 1 stycznia 1973 roku utworzono wspólne rady miasta i gminy. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Stefan Czech, Opole 1994]

Daty skrajne:

1950-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1950-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

135

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

92

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 92 j.a.
inwentarz kartkowy zatwierdzony Nie 31 j.a.

zmiany w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 04.12.2009 (protokół nr 10/09)