Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kamieniu Śląskim

Sygnatura
45/241/0
Daty skrajne
1954-1972 [1973]
Liczba serii
17
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły sesji GRN 1954-1972 (13 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy 1955-1972 (7 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (11 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955-1958 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1959-1965 (1 j.a.), sprawozdania GUS- o zatrudnieniu i wykonaniu funduszu płac 1965 (1 j.a.), kontrole zewnętrzne-protokoły kontroli 1960-1972 (5 j.a.), budżet gromady, plan funduszu gromadzkiego, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie 1955-1972 (9 j.a.), sprawozdania z wykonania budżetu 1957-1969 (2 j.a.), bilans za rok 1972 1973 (1 j.a.), przekazywanie nieruchomości-zaświadczenia o posiadanych gospodarstwach rolnych, przepisywanie włąsności, akt nadania 1956-1965 (1 j.a.).

Dzieje twórcy:

Prezydia Gromadzkich Rad Narodowych zostały powołane jako organy jednolitej administracji państwowej ustawą z dnia 25 IX 1954 o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych . Do zadań gromadzkiej rady narodowej należało kierowanie działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną na terenie gromady. Kolegialnym organem wykonawczym i zarządzającym gromadzkiej rady narodowej było prezydium wybierane przez radnych z własnego grona. W skład prezydium wchodził przewodniczący, zastępca, sekretarz i członkowie, w liczbie zależnej od liczebności rady. Prezydium działa zgodnie z uchwałami rady oraz wytycznymi i instrukcjami prezydium powiatowej rady narodowej. Prezydium zapewniało wykonanie uchwał, przygotowywało sesje rady narodowej, przedkładało komisjom określone sprawy do zbadania i zaopiniowania oraz rozpatrywało wnioski komisji, projekt budżetu oraz czuwało nad jego wykonaniem, kierowało działalnością przedsiębiorstw i instytucji podległych radzie narodowej. Nadzór nad działalnością gromadzkich rad narodowych sprawowało prezydium powiatowej rady narodowej. W ramach tej kompetencji powiatowa rada narodowa mogła uchylać lub zawieszać wykonanie uchwały gromadzkiej rady narodowej. Dla rozpatrywania zagadnień dotyczących poszczególnych wsi wchodzących w skład gromady zwoływano zebrania wiejskie, na których poruszano sprawy rozwoju rolnictwa i sytuacji bytowej mieszkańców. Ze względu na niewielkie rozmiary i dość ograniczone uprawnienia możliwości samodzielnego działania gromad były niewielkie ponieważ głównym dysponentem środków finansowych pozostawał powiat . Sytuacja to doprowadziła do decyzji o likwidacji z dniem 31 XII 1972 r. gromadzkich rad narodowych . Powiat krapkowicki utworzono z dniem 1 I 1956 r., w jego skład weszły gromady: Rogów Opolski, Zużela, Żywocice, Brożec, Dobra, Komorniki, Kórnica, Racławiczki, Rozkochów, Strzeleczki, Walce, Zielina, Gogolin, Jasiona, Kamień Śląski, Krępna, Malnia, Zdzieszowice. W 1959 r. zniesiono gromady: Komorniki i Racławiczki. W 1961 r. zniesiono gromady Brożec i Rozkochów . [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Wojciech Woźniak , Opole 2004]

Daty skrajne:

1954-1972 [1973]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1972, 1973-1973.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

52

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

52

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Zmianę rozmiaru zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej z dnia 30.06.2015 r.(Protokół nr 2/15).