Krapkowickie Zakłady Celulozowo-Papiernicze w Krapkowicach

Sygnatura
45/390/0
Daty skrajne
1945-1995
Liczba serii
127
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dokumentacja aktowa: 656 j.a. - 10,91 mb 1. Zarządzenie (1953-1994) poz. 1-27 Zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedsiębiorstwa- 27 j.a. 2. Organizacja (1945-1993) poz. 28-111 Protokoły zdawczo-odbiorcze przejęcia przedsiębiorstwa Nattronzelstoff und Papierfabrik w Krapkowicach- Fabryki Tektury w Krapkowicach, Fabryki Preszpanu w Krapkowicach, Fabryki Tektury w Kolonowskim, przeszacowanie majątku fabryki, powołanie przedsiębiorstwa- akt erekcyjny, struktura organizacyjna zakładu w Kaletach, spis zakładów przemysłu uspołecznionego, przekształcenie Zakładów Papierniczych w Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa, Schemat organizacyjny Działu Inwestycyjnego, statut organizacyjny, regulamin organizacyjny, instrukcja o sposobie udokumentowania operacji gospodarczych, instrukcja prowadzenia wewnątrz-zakładowego rozrachunku gospodarczego, instrukcja normatywnego rozrachunku kosztów, poniemieckie akta katastralne, plany katastralne gruntów fabrycznych, schematy organizacyjne, regulaminy organizacyjne, plany sytuacyjne, wykaz szkód wojennych, protokoły z posiedzeń Komisji Norm, protokoły z narad Komisji Postępu Technicznego, Konferencje Partyjno-Ekonomiczne, protokoły z Konferencji Samorządu Robotniczego, akta Rady Zakładowej, posiedzenia Rady Zakładowej, wykaz członków KPD i KPP, sprawozdania z działalności Rady Zakładowej, wnioski Rady Zakładowej, posiedzenia Rady Zakładowej i Rady Robotniczej, konferencje sprawozdawczo-wyborcze Rady Zakładowej i Rady Robotniczej, protokoły z posiedzeń Rady Pracowniczej, konferencje sprawozdawczo-wyborcze w grupach związkowych, statut samorządu załogi, protokoły z posiedzeń i sprawozdania z działalności Koła Ligi Kobiet, powołanie Samodzielnego Oddziału Wykonawstwa Inwestycyjnego, protokoły z narad i konferencji pracowniczych, protokoły z narad aktywu gospodarczo-politycznego, protokoły z zebrań związkowych- 84 j.a. 3. Planowanie (1946-1992) poz. 112-285 Program usprawnienia gospodarki materiałowo-surowcowej, koncepcja rekonstrukcji przedsiębiorstwa, program działań naprawczych, wieloletnie plany inwestycyjne, wieloletnie plany techniczne, plany 6-letnie, 5-letnie, wieloletnie plany techniczno-ekonomiczne, komentarz do projektu B.H.P., roczne plany nakładów do rozliczeń finansowych, plany finansowe, plany inwestycyjne, plany kosztów własnych, plany produkcyjne, plany rozwoju przedsiębiorstwa, plany techniczno-ekonomiczne, plany zdolności produkcyjnej, plany poprawy wskaźników, plany techniczno-produkcyjne, plany techniczno- przemysłowo-finansowe, plany usprawnień organizacji techniki i technologii produkcji, plany zatrudnienia i szkolenia, plany kwartalne produkcji towarowej i globalnej, plany kwartalne wskaźników i obciążenia maszyn- 174 j.a. 4. Statystyka i sprawozdawczość (1947-1991) poz. 286-469 Sprawozdania statystyczne, roczne sprawozdania finansowe, badanie sprawozdania finansowego, orzeczenie z badania sprawności finansowej, sprawozdania z inwestycji, sprawozdania z wykonania produkcji, sprawozdania z kosztów, sprawozdania rewidenta zakładowego, sprawozdania z wykonania planu techniczno-ekonomicznego, sprawozdania miesięczne z pracy i sprawności zakładu, półroczne sprawozdania z planu zadrzewień, miesięczne sprawozdania techniczne i z inwestycji, miesięczne sprawozdania z wykonania planu czasu pracy robotników i wydajności pracy, sprawozdania miesięczne do Centralnego Zjednoczenia Przemysłu Papierniczego, analizy działalności gospodarczej, analizy finansowe, analizy problemowe gospodarki transportowej, analiza kosztów, analiza problemowa gospodarki energetycznej, analizy z inwestycji, analizy ze zdolności produkcyjnej, analizy wydajności pracy, analiza wskaźników techniczno-ekonomicznych, sprawozdania z działalności gospodarczej, rozwój i osiągnięcia zakładu, kalkulacje sprawozdawcze- 184 j.a. 5. Biurowość i Archiwum (1956-1977) poz. 470-480 Instrukcje kancelaryjne, instrukcje obiegu i kontroli dokumentacji, wykaz pieczątek, rejestr akt archiwalnych Samodzielnego Oddziału Wykonawstwa Inwestycyjnego, rejestr akt archiwalnych- 11 j.a. 6. Kontrola (1952-1983) poz. 481-504 Zarządzenia pokontrolne, protokoły polustracyjne, protokoły z kontroli zewnętrznych, protokoły z kontroli ZUS, protokoły z kontroli przeprowadzonych przez inne instytucje, protokoły z kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa- 24 j.a. 7. Personel (1948-1993) poz. 505-516 Regulaminy wynagrodzenia poszczególnych pracowników, regulacja płac, zestawienie obsady osobowej projekty zmian, regulamin Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, regulamin premiowania, regulamin pracy, wykazy pracowników, zestawienie zatrudnienia pracowników, karty zatrudnienia, etatyzacja Fabryki Malczyce, wykaz pracowników zaszeregowanych do nowej siatki płac, ankieta o szkodliwości pracy, praca młodocianych oraz stawki utrzymania, normy i analizy norm- 12 j.a. 8. Sprawy osobowe (1946) poz. 517 Akta personalne- 1 j.a. 9. Postępowe metody pracy (1954-1958) poz. 518-522 Zakładowe umowy o długofalowym współzawodnictwie, projekty racjonalizatorskie- budowa oddziału destylacji terpentyny, walec holender, protokóły Komisji Oceny Projektów- 5 j.a. 10. Ochrona pracy (1946-1987) poz. 523-525 Protokóły Koła Bezpieczeństwa Pracy, regulamin ochrony przeciwpożarowej, raporty pożarów- 3 j.a. 11. Środki rzeczowe (1945-1947) poz. 526-530 Inwentarz Krapkowickich Zakładów Celulozowo-Papierniczych, inwentaryzacja Fabryki Natronag w Kaletach, inwentura ogólna zakładów w Krapkowicach, Kaletach, Kolonowskiem, inwentura Fabryki w Kaletach, inwentura Fabryki Celulozy w Starym Dębie- 5 j.a. 12. Inwestycje, remonty (1947-1952) poz. 531-535 Normy dla robót inwestycyjnych w Czułowickich Zakładach Papierniczych, inwestycje- wnioski, kosztorysy, inwestycje- Fabryka Kalety, raporty inwestycyjne Fabryki Kolonowskie i Malczyce- 5 j.a. 13. Finanse, Księgowość (1945-1995) poz. 536-646 Preliminarz budżetowy, kalkulacja porównawcza kosztów jednostkowych, bilanse Fabryki Kalety, bilanse Fabryki w Kamienicy Polskiej, bilanse i orzeczenie Fabryki Kostrzyń, bilanse Fabryki Krapkowice, orzeczenia i bilanse Fabryki w Przewozie, orzeczenia i bilanse Fabryki w Zenicach, bilans Samodzielnego Oddziału Wykonawstwa Inwestycyjnego, bilanse zamknięcia Fabryki w Jeleniej Górze, bilanse otwarcia i zamknięcia Fabryki w Kaletach, bilanse otwarcia i zamknięcia Fabryki w Krapkowicach, bilans zamknięcia Fabryki Osinki Dolne, analiza ekonomiczna Oddziału Zaopatrzenia Robotniczego, rewizje finansowo-księgowe, kalkulacje planowane- 111 j.a. 14. Produkcja (1964-1985) poz. 647-656 Korekta wyników, instrukcje technologiczne- 10 j.a. Dokumentacja kartograficzna: 2 j.a. Plany sytuacyjne i plany katastralne gruntów Krapkowickich Zakładów Celulozowo Papierniczych w Krapkowicach (1947-1948, 1956) – 2 j.a.

Dzieje twórcy:

Początki powstania Krapkowickich Zakładów Celulozowo-Papierniczych w Krapkowicach sięgają 1899 roku, wówczas to spółka Niess u. Werle z Wrocławia rozpoczęła budowę fabryki papieru. Już w 1900 roku uruchomiono produkcję ścieru, a 9 maja 1901 roku w zakładzie rozpoczęto wytwarzanie papieru. W 1905 roku zakład został wpisany do katastru podatkowego jako „Papierfabrik Krappitz AG in Krappitz”. W 1911 roku przedsiębiorstwo to przejęła inna spółka akcyjna, dokonując jednocześnie dalszej modernizacji i rozbudowy fabryki. W latach 1899-1901 trwały równocześnie przygotowawcze prace przy wznoszeniu drugiej fabryki celulozowo-papierniczej w Krapkowicach. Inwestycje te podjął hr. Hugo Lazy Arthur Henckel von Donnersmarck, uruchamiając w 1903 roku produkcję celulozy siarczynowej w obiekcie położonym nieopodal już istniejącej fabryki papieru. W lutym 1905 roku hr. Henckel von Donnersmarck uzyskał koncesję na rozbudowę tego przedsiębiorstwa, uruchamiając w 1906 roku oddział papierniczy. Od tego czasu zakład ten stanowił z celulozownią ograniczoną całość, występując pod nazwą „Gräflich Henckel’sche Cellulose-und Papierfabrik Krappitz AG”. Generalna dyrekcja przedsiębiorstwa mieściła się w Bytomiu . W 1 kwietnia 1903 roku na ziemiach hr. Heinricha von Haugwitz-Hardenberg-Reventlow w Krapkowicach powstała fabryka tektury, która wykształciła się z fabryczki chemicznej, założonej przez hr. von Haugwitz jeszcze w 1886 roku. Nowopowstała fabryka nosiła nazwę „Graf Haugwitz’sche Holzstoff- und Pappenfabrik Krappitz”. W późniejszych latach w skład Krapkowickich Zakładów Celulozowo-Papierniczych weszła jeszcze fabryka kartonu w Kolonowskiem, zbudowana w latach 1907-1908. Zakład ten nosił nazwę „Fürstlich Stalberg’sche Kartonfabrik in Colonowska”. W 1920 roku krapkowicka fabryka papieru przejęta została przez spółkę akcyjną „Hartmann und Comp. – Zellstoff - und Papierbetrieb G.m.b.H” w Szczecinie-Dąbiu. Od nazwiska dyrektora Wilhelma Fritza Hartmanna nazywana była potocznie „Koncernem Hartmanna”. W 1922 roku koncern ten wchłonął szereg zakładów papierniczych (m.in. w Krapkowicach, Kaletach, Przewozie) i zmienił nazwę na „Natronzellstoff-u Papierfabriken AG” z siedzibą w Berlinie przy Jerusalemer Strasse 166. Generalnym dyrektorem spółki, powszechnie określanej mianem „Natronag”, został dr Wilhelm Hartmann, natomiast syndyk F. Hartmann kierował berlińskim biurem zbytu spółki. W 1922 roku H. Henckel v. Donnersmarck, nie inwestujący już w swa fabrykę celulozowo-papiernicza z powodu powszechnej inflacji i niepewnych czasów, odstąpił ten zakład koncernowi Hartmanna jako swój udział (za częściową spłatą) w akcjach „Natronagu”. Dwa największe zakłady krapkowickie połączone zostały w organiczoną całość i od 1922 roku funkcjonowały jako filia „Natronagu” (Zweigniederlassung Krappitz OS) . Na skutek kryzysu gospodarczego 1 kwietnia 1930 roku dyrekcja krapkowickiego „Natronagu” zamknęła oddział celulozowni i ograniczyła zatrudnienie w pozostałych oddziałach, zwolniono łącznie ok. 600 robotników. W październiku 1930 roku zamknięto fabrykę papieru i pozostałe oddziały „Natronagu” oraz fabrykę papy i tektury v. Haugwitza. Przewrót hitlerowski w Niemczech spowodował ożywienie przemysłu celulozowo-papierniczego poprzez stworzenie sztucznej koniunktury na papier który był potrzebny dla celów nazistowskiej propagandy. W krapkowickich zakładach już pod koniec 1934 roku osiągnięto poziom produkcji z roku 1928. Wraz z wybuchem II wojny światowej zaczęto drastycznie ograniczać koncesje na produkcję papieru na rzecz włókna celulozowego oraz papieru workowego i pakowego. Zaczęło się kurczyć zatrudnienie mężczyzn, masowo powoływanych do Wehrmachtu. W miejsce powoływanych do armii mężczyzn w coraz większym stopniu zaczęto zatrudniać kobiety, młodocianych, przymusowych robotników oraz jeńców wojennych. Fabryki celulozowo-papiernicze w Krapkowicach utrzymywały produkcję do 17 stycznia 1945 roku, kiedy to wojska I Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej osiągnęły linie Odry w sąsiedztwie Krapkowic i wkroczyły do Otmętu. Fabryki tworzące Zakłady Papiernicze w Krapkowicach władze polskie zaczęły przejmować od władz radzieckich pod koniec sierpnia 1945 roku. Przejmował je pełnomocnik Ogólnopolskiego Zjednoczenia Przemysłu Celulozy i Papieru Natronowego w Kaletach, inż. Janusz Goetzendorf-Grabowski. Zjednoczenie to organizacyjnie podporządkowane było Centralnemu Zarządowi Przemysłu Papierniczego w Łodzi. Po ostatecznym przekazaniu, które miało miejsce 4 września 1945 roku, Krapkowicka Fabryka Celulozy i Papieru, Fabryka Papieru oraz wytwórnia tektury zostały przejęte przez Fabryką Celulozy i Papieru w Kaletach, która oddelegowała do odbudowy zakładu dyrektora Emila Jasiulka. Przejęte fabryki były w poważnym stopniu zdewastowane i zniszczone. Niemcy wywieźli część zdemontowanych maszyn i urządzeń. Dnia 1 października 1945 roku Ministerstwo Przemysłu Centralny Zarząd Przemysłu papierniczego wydał tymczasowe rozporządzenie o utworzeniu Ogólnopolskiego Zjednoczenia Przemysłu Celulozy i Papieru Natronowego z czasową siedzibą w Kaletach, obejmującego zakresem działania następujące zakłady przemysłowe: 1. Firmę „Natronag” w Kaletach 2. Fabrykę Celulozy i Papieru Natronowego w Chrapkowicach [Krapkowicach] Natronzellstoff-und Papierfabrken A.G., Werk Krappitz-Zellstof u. Papierfabrik 3. Fabrykę papieru Natronowego w Przewozie- Natronzellstoff und Papierfabriken A.G. Werk Priebus 4. Fabrykę Celulozy Natronowej i laboratorium badawcze, Johanesmühle- Zellstoffabrik, Waldho, Werk Johanesmühle 5. Fabrykę Papieru Natronowego w Dębie- Natronzellstoff und Papierfabriken A.G., Werk Altdamm. Na przełomie 1946/1947 roku zmieniono dotychczasową strukturę organizacyjnego podporządkowania krapkowickich zakładów. Zarządzeniem z dnia 30 października 1946 roku Ministerstwa Przemysłu Centralny Zarząd Przemysłu Papierniczego, zmienił nazwę z Ogólnopolskiego Zjednoczenia Przemysłu Papierniczego na Zjednoczenie Natronowe Przemysłu Papierniczego w Kaletach, któremu podlegała Fabryka w Krapkowicach. Nastąpiła również zmiana na stanowisku dyrektora zakładów krapkowickich. W dniu 1 maja 1946 roku nowym dyrektorem powołano inż. Artura Chmielewskiego. Po II wojnie światowej odbudowano i rozbudowano zniszczoną w czasie działań wojennych fabrykę w Krapkowicach. Produkcję w krapkowickiej fabryce rozpoczęto w maju 1947 roku, w następnych latach uruchomiono produkcję celulozy (XI 1949 r.) i tektury (VI 1949 r.). Częściowej odbudowy wymagał również dolnośląski zakład w Malczycach, który rozpoczął produkcję celulozy słomowej w maju 1949 roku. Fabryka tektury w Kolonowskiem jako jedyny zakład, który nie wymagał odbudowy po wojnie i produkcję tektury i ścieru rozpoczął już w 1946 roku . Zarządzenie Ministra Przemysłu Handlu z dnia 12 marca 1948 roku utworzyło przedsiębiorstwo państwowe Krapkowickie Zakłady Papiernicze . W dniu 12 października 1948 roku znajdujące się pod zarządem państwowym sprawowanym przez Centralny Zarząd Przemysłu Papierniczego Przedsiębiorstwo Natronzellstoff- und Papierfabrik A.G., Krapkowice zostało przejęte przez Krapkowickie Zakłady Papiernicze Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione z siedzibą w Kaletach, nowa nazwa przekazywanej fabryki otrzymała brzmienie: Krapkowickie Zakłady Papiernicze Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione Fabryka Celulozy i Papieru w Krapkowicach. Dnia 13 października 1948 roku został spisany protokół zdawczo-odbiorczy będącego pod zarządem państwowym przedsiębiorstwa Graf Hauwitz’sche Holzstoff u. Pappenfabrik Chrapkowice. Przedsiębiorstwo zostało przejęte przez Krapkowickie Zakłady Papiernicze Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione z siedzibą w Kaletach, nowa nazwa przekazywanej fabryki otrzymała brzmienie: Krapkowickie Zakłady Papiernicze Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione Fabryka Tektury w Krapkowicach. W dniu 14 października 1948 roku został podpisany protokół zdawczo-odbiorczy przejęcia przedsiębiorstwa Papierfabrik Krappitz A.G. Chrapkowice przez Krapkowickie Zakłady Papiernicze Przedsiębiorstwo Wyodrębnione z siedzibą w Kaletach. Przejęta fabryka otrzymała nową nazwę: Krapkowickie Zakłady Papiernicze Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione Fabryka Preszpanu w Krapkowicach . Jako ostatnie zostało przejęte przedsiębiorstwo Kartonagenfabrik Colonnowska Gmb.H w Kolonowskiem. Protokół zdawczo-odbiorczy został spisany 27 października 1948 roku, a nazwa fabryki od tej pory brzmiała Krapkowickie Zakłady Papiernicze Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione Fabryka Tektury w Kolonowskiem. W 1951 roku nastąpiły dalsze zmiany w strukturze organizacyjnej Krapkowickich Zakładów Papierniczych z dyrekcją w Kaletach. Przedsiębiorstwo to zostało rozwiązane, a podległe do tej pory dyrekcji w Kaletach kierownictwo zakładów w Krapkowicach zostało usamodzielnione. Odtąd nowa nazwa przedsiębiorstwa brzmiała Krapkowickie Zakłady Celulozowo-Papiernicze . Dyrekcji w Krapkowicach podporządkowano fabrykę celulozy, papieru i preszpanu w Krapkowicach oraz jako filie - fabrykę tektury w Kolonowskiem i fabrykę celulozy słomowej w Malczycach. W latach pięćdziesiątych Krapkowickie Zakłady Celulozowo-Papiernicze zostały zmodernizowane i znacznie rozbudowane. W okresie od 1950-1959 roku kosztem ponad 200 mln zł zbudowano szereg oddziałów produkcyjnych i zainstalowano wiele nowych maszyn i urządzeń. Przy zatrudnieniu około 1600 pracowników produkcja wzrosła do 20 tys. ton papieru i 90 mln sztuk worków, kwalifikując fabrykę do rzędu głównych polskich producentów tej gałęzi przemysłu. W okresie 1959-1965 fabryka powiększyła jeszcze bardziej swe rozmiary oraz wybudowano nowe oddziały produkcyjne. Produkcja roczna podniosła się do 50 tys. ton celulozy i około 60 tys. ton papieru, a zatrudnienie do 2 tys. osób. Krapkowickie Zakłady Celulozowo-Papiernicze były jedynym w kraju zakładem produkującym preszpan elektrotechniczny. Krapkowickie Zakłady Celulozowo-Papiernicze przez wiele lat były drugim co do wielkości zakładem tego typu w Polsce, wyprzedzała je tylko fabryka w Ostrołęce, wspierana przez wykwalifikowaną kadrę krapkowicką z których wielu specjalistów przeniosło się na stałe na Mazowsze . Po uruchomieniu w 1968 roku Zakładów Papierniczych w Świeciu, Krapkowickie Zakłady Papiernicze znalazły się na trzecim miejscu w Polsce, ale ich znaczenie dla gospodarki polskiej zmniejszyło się. Zarządzeniem nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1988 roku Zakłady Papiernicze w Krapkowicach uległy podziałowi poprzez wyłączenie Zakładu w Malczycach . W dniu 23 lipca 1991 roku nastąpiło przekształcenie państwowych Zakładów Papierniczych w Krapkowicach w spółkę akcyjną Skarbu Państwa . Spółka została wpisana do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy w Opolu, w dniu 31 października 1991 roku pod numerem RHB 1222 . W 2002 roku Krapkowickie Zakłady Papiernicze zostały sprzedane spółce „Metsä Tissue Polska” z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej.

Daty skrajne:

1945-1995

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1995, 1945-1995.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

658

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

658

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

11.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

10.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Tak
indeks rzeczowy Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
indeks osobowy Tak
indeks geograficzny Tak
indeks rzeczowy Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
indeks osobowy Tak

baza danych IZA 6.0.