Spółka Akcyjna "Otmęt" w Krapkowicach

Sygnatura
45/391/0
Daty skrajne
[1945] 1946-1999
Liczba serii
62
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dokumentacja aktowa: 368 j.a. – 6,01 mb. Ogólne zasady zarządzania: schematy organizacyjne oddziałów, organizacja szkoły przysposobienia przemysłowego, zarządzenia wewnętrzne i pisma okólne; 39 j.a. (1945-1999) Organy kolegialne: materiały na konferencję samorządu robotniczego, protokoły konferencji fabrycznych, odprawa, narad i zebrań załogi; 3 j.a. (1946-1970) Plany: Wieloletnie plany zatrudnienia, kosztów, finansowe i produkcji, roczne plany finansowo-gospodarcze, finansowe, funduszu amortyzacyjnego, inwestycyjne, kosztów, kapitalnych remontów, produkcji, postępu technicznego, rozwoju techniki, techniczno-ekonomiczne, techniczno-przemysłowo-finansowe, zaopatrzenia materiałowego, zaopatrzenia w maszyny, urządzenia i sprzęt, zatrudnienia i funduszu płac, zużycia materiałowego, zagospodarowania zapasów; 144 j.a. (1947-1988) Statystyka i sprawozdawczość: sprawozdania opisowe i statystyczne GUS, sprawozdania finansowe, z produkcji obuwia, analizy działalności przedsiębiorstwa, raporty inwestycyjne, bilans otwarcia, bilanse zamknięcia, bilanse likwidacyjne, wy6kazy statystyczne z produkcji; 78 j.a. (1945-1985) Zbiory i ewidencja norm: stawki akordowe; 1 j.a. (1947) Prace naukowo-badawcze i popularyzacyjne: charakterystyka zakładu, tablice informacyjne; 33 j.a (1951) Wydawnictwa własne: monografia zakładu, kolekcja obuwia, gazety zakładowe „Echo Otmętu”, kalendarze firmowe; 46 j.a. (1952-1998) Obsługa informacyjna: udział zakładu w wystawie; 1 j.a. (1948) Kontrola: kontrole zewnętrzne; 1 j.a. (1954-55) Kadry: zakładowe umowy zbiorowe, wykazy pracowników zatrudnionych, nominacje na stanowiska kierownicze; 5 j.a. (1945-1955) Bezpieczeństwo i higiena pracy: analizy wypadków przy pracy; 4 j.a. (1974-1986) Sprawy socjalno-bytowe: akcja socjalna; 1 j.a. 1950-1953 Nieruchomości: protokoły zdawczo-odbiorcze fabryk, akt i agend; 6 j.a. (1945-1955) Ekonomika: orzeczenie biegłych księgowych, plan kont; 2 j.a. (1945, 1968) Inwentaryzacja: inwentarz maszyn i urządzeń, kwestionariusz techniczny; 2 j.a. (1945-1946) Organizacja i koordynacja produkcji: wzory wykrojów, korespondencja fabryki; 2 j.a. (1945-1946) Dokumentacja techniczna: 16 j.a. – 0,16 mb. Dokumentacja techniczna inwestycji i remontów w obiektach: 16 j.a. (1948-1951)

Dzieje twórcy:

Początki przemysłu skórzanego w Otmęcie, dzielnicy Krapkowic wiążą się z firmą S.A. „Bata” która w 1932 r. uruchomiła tutaj zakład produkcyjny. W 1935 r. zakład został przejęty przez spółkę i nosił nazwę: „OTA” Schlesische Schuhwerke Ottmuth A.G. in Ottmuth. Centralny Zarząd Przemysłu Skórzanego stosując system macierzyński w odbudowie i uruchamianiu, przekazał Polskiej Spółce Obuwia BATA w Chełmku do uruchomienia zakłady OTA w Otmęcie. W IV kwartale 1946 r. fabryka OTA została usamodzielniona, jako zakład wydzielony podległy CZPS. W latach 1947-1949 w skład zakładu obuwia wchodziły zakłady branżowe w Prudniku, Korfantowie (do 1.10.1948 r.), Oleśnicy, Białym Kamieniu (do 1.10.1948 r.) i Kamiennej Górze, które kolejno stawały się samodzielnymi przedsiębiorstwami. Z powodu braku akt organizacyjnych przedsiębiorstwa trudno ustalić precyzyjny moment powołania przedsiębiorstwa. Podstawę prawną utworzenia i działalności przedsiębiorstwa wielozakładowego stanowiło zarządzenie nr 202 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 2 września 1961 r. w sprawie połączenia przedsiębiorstw państwowych oraz pismo okólne nr 54/61 Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Skórzanego w Łodzi z dnia 27 września 1961 r. w sprawie zmian organizacyjnych w przemyśle skórzanym z dniem 31.12.1961 r. W skład przedsiębiorstwa weszły jako zakłady: 1.Śląskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Otmęt” Garbarnia w Brzegu n/O. Dawniej Nadodrzańskie Zakłady Garbarskie w Brzegu n/O. 2.Śląskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Otmęt” Garbarnia w Brzeziu n/O. Dawniej Brzeskie Zakłady Garbarskie w Brzeziu n/O. 3.Śląskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Otmęt” Garbarnia w Kluczborku, dawniej Kluczborskie Zakłady Garbarskie w Kluczborku Przedsiębiorstwo posiadało osobowość prawną, natomiast zakłady działały na zasadzie wewnętrznego ograniczonego rozrachunku gospodarczego. Zarządzeniem Minister Przemysłu Lekkiego Nr 232/63 z dnia 8. 10. 1963 r. połączył przedsiębiorstwa państwowe Śląskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Otmęt” w Krapkowicach i Prudnickie Zakłady Obuwia w Prudniku. Zarządzeniem Dyrektor Zjednoczenia Przemysłu Skórzanego nr 74/63 z dnia 18. 10. 1963 r. włączył Prudnickie Zakłady Obuwia do ŚZPS „Otmęt” w Krapkowicach. Cały majątek zakładu w Prudniku został przejęty przez „Otmęt” do 31.12.1963 r. Włączony zakład otrzymał nazwę: Śląskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Otmęt” p.p. w Krapkowicach – Zakład Obuwia w Prudniku. Zarządzeniem Ministra Przemysłu Lekkiego Nr 208/64 z dnia 31. 10. 1964 r. oraz Zarządzeniem Dyrektor Zjednoczenia Przemysłu Skórzanego Nr 50/64 z dnia 12. 11. 1964 r. do SZPS „Otmęt” włączono Rybnickie Zakłady Garbarskie w Rybniku. Włączony zakład otrzymał nazwę: Śląskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Otmęt” p.p. w Krapkowicach – Zakład Garbarski w Rybniku. Z powodu braku kobiet do prac szwalniczych w okolicach Krapkowic a nadmiaru ich w Brzegu od 1962 r. uruchamiano tam stopniowo 4 oddziały (wydziały 320 i 420) a w Niemodlinie uruchomiono montażu obuwia z dostarczonych elementów i materiałów z zakładu macierzystego. W oparciu o Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego Nr 39/0/73 z dnia 30.12.1973 r. w sprawie połączenia przedsiębiorstw SZPS „Otmęt” w Krapkowicach oraz Namysłowskich Zakładów Obuwia w Namysłowie, zarządzono włączenie w skład wielozakładowego przedsiębiorstwa typu obuwniczo-garbarskiego Namysłowskich Zakładów Obuwia w Namysłowie. Włączony zakład otrzymał nazwę: Śląskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Otmęt” p.p. w Krapkowicach – Zakład Obuwia w Namysłowie. Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego Nr 9/0/75 z dnia 24. 09. 1975 r. w sprawie likwidacji Zakładu Garbarskiego w Rybniku. Zakład zakończył działalność operacyjną z dniem 31. 12. 1975 r. Na podstawie Zarządzenia Ministra Przemysłu Nr 322/Org/89 z dnia 20. 12. 1989 r. wydzielono ze Śląskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Otmęt” - Zakład Garbarski w Brzegu z dniem 1. 01. 1990 r. Zarządzeniem Ministra Przemysłu Nr 329/Org/90 z dnia 24. 07. 1990 r. ze Śląskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Otmęt” wydzielono z dniem 1 lipca:Zakład Obuwia w Prudniku, Zakład Obuwia w Namysłowie, Zakład Obuwia w Korfantowie, Zakład Garbarski w Kluczborku, Zakład Garbarski w Raciborzu. W wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego p.n. Śląskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Otmęt” w Krapkowicach z dniem 1. 11. 1990 r. powstała Spółka Akcyjna „Otmęt” w Krapkowicach, która wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki przekształconego przedsiębiorstwa. Od września 1996 r. przedsiębiorstwo było „w upadłości” i w zakładzie działał syndyk.

Daty skrajne:

[1945] 1946-1999

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1945, 1945-1945, 1946-1999, 1946-1999.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

385

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

384

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

6.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

6.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Baza dnych IZA 6.0